DODO - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1. Administratorem jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Katowicach:

  • adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice,

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KWP:

  • adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice,

  • IOD-mł. insp. Dariusz Kwieciński tel. 47-851-24-00

  • Z-ca IOD nadkom. Mariusz Dawiec tel. 47-851-24-03

  • e-mail: iod.kwp@ka.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach

W KWP w Katowicach dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji : 28.08.2019
Data modyfikacji : 22.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Danuta Szeliga Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Danuta Szeliga
do góry