Archiwa - Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Archiwa

I. Zasób Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

 

Działalność archiwalną w resorcie Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi sieć archiwów, w których częścią składową jest również zasób archiwalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a także archiwalia zgromadzone w 36 składnicach akt Komend Miejskich i Powiatowych Policji województwa śląskiego oraz składnicach akt OPP Katowice, SPPP Częstochowa i SPPP Bielsko - Biała. W wyniku przekształceń administracji rządowej z dniem 1 stycznia 1999 roku archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przejęło zasoby archiwalne znoszonych Komend Wojewódzkich Policji w Częstochowie i Bielsku-Białej. Zasób materiałów zgromadzonych w archiwum i podległych składnicach jest jednym z największych zbiorów Polskiej Policji.
 

Pod względem wartości przekazywanych materiałów Archiwum KWP posiada w swoich zbiorach:

 • materiały archiwalne (kategoria „A”) o znaczeniu historycznym, przechowywane trwale, które nie podlegają brakowaniu. Dokumentacja ta stanowi część składowa narodowego zasobu archiwalnego.

 • materiały niearchiwalne (kategorii „B”) stanowiące dokumentacje o czasowym praktycznym znaczeniu, które po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlegają brakowaniu.

Szczegółową organizację i zakres działania archiwum oraz zasady postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną Policji reguluje Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz.95 z późn. zm.). 

 

II. Udostępnianie akt

 

Akta znajdujące się w archiwach i składnicach akt Policji udostępnia się:

 • uprawnionym podmiotom, do celów służbowych,

 • osobom fizycznym w związku z realizacją ich praw,

 • do celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli.

Dokumentację udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku, jeśli nie zawiera ona wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową i nie wymaga ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r., o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 756), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczpospolitej Polskiej.


Udostępnianie akt:

1. zawierających informacje niejawne – następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;

2. zawierających dane osobowe – następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

3. zawierających informacje publiczne – następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej.


Wniosek o udostępnienie akt powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;

 2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały – jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

 3. wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą;

 4. określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.
   

Archiwum, udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych informuje o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich. Akta udostępnia się w siedzibie archiwum, w obecności pracownika archiwum. Archiwum wydaje również zaświadczenia na podstawie posiadanych archiwaliów, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775.)
Wnioski i zapytania o możliwość korzystania z materiałów archiwalnych zgromadzonych zarówno w archiwum, a także w składnicach akt należy kierować w formie pisemnej bezpośrednio do Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP w Katowicach ul.  Lompy 19 , 40-038 Katowice, tel. 47 85 124 50.


Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawierają:

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz.164 z póź. zm.),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz.U. z 2011 r. Nr 196 poz.1161),

 • Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz.Urz. KGP z 2008 r. Nr 16, poz.95 z późn. zm.).

 

Metryczka

Data publikacji : 12.03.2007
Data modyfikacji : 12.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Nowicka
Osoba udostępniająca informację:
Danuta Szeliga Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Danuta Szeliga
do góry