Informacje o dostępności - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o dostępności

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

 NA LATA 2022-2023

obejmujący Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach oraz jednostki organizacyjne Policji województwa śląskiego

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z ustawą z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019, poz. 1696), każdy organ władzy publicznej został zobowiązany do wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności. Jednym z zadań koordynatora do spraw dostępności jest przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Działania ujęte w Planie mają na celu zapewnienie dostępności Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz jednostek organizacyjnych Policji województwa śląskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, w zakresie wskazanym w art. 6 Ustawy.

 

Działania zawarte w Planie zostały opracowane na podstawie wewnętrznej diagnozy dostępności w wymiarze:

 • architektonicznym,
 • cyfrowym,
 • informacyjno-komunikacyjnym.

            W celu realizacji działań, KWP w Katowicach oraz  jednostki organizacyjne Policji województwa śląskiego planują współpracować z instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

           

Realizacja działań ujętych w Planie, wymagających poniesienia istotnych nakładów finansowych, uzależniona jest od planów remontowych i inwestycyjnych, względów technicznych lub prawnych oraz możliwości finansowych.

 

Dostępność architektoniczna

Obszar

Działania do wdrożenia

Termin realizacji

Podmioty odpowiedzialne

Zapewnienie dostępności architektonicznej

 1. Cykliczne monitorowanie wskazanego obszaru.

Co najmniej raz w roku, do 30 października każdego roku

 1. Koordynacja: Koordynator ds. dostępności w KWP w Katowicach.
 2. Odpowiedzialni merytorycznie Naczelnicy Wydziałów KWP w Katowicach:
  - Inwestycji i Remontów,
  - Bezpieczeństwa Informacji.
 3. Komendanci  Miejscy/Powiatowi Policji województwa śląskiego.

Zapewnienie dostępności architektonicznej

 1. Dostosowanie powierzchni poziomych i pionowych w wybranych budynkach poprzez oznaczenie kontrastowe i antypoślizgowe schodów zewnętrznych i wewnętrznych.
 2. Zastosowanie rozwiązań architektonicznych lub środków technicznych w wybranych budynkach, w celu zapewnienia dostępności pionowych ciągów komunikacyjnych, np. budowa pochylni/podjazdu, windy.
 3. Dostosowanie węzłów sanitarnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w wybranych budynkach.
 4. Oznaczenie kondygnacji w budynkach wielokondygnacyjnych.
 5. Wprowadzenie niezbędnych oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych i piktogramów.
 6. Oznaczenie kontrastowe przezroczystych szklanych tafli drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, w tym opracowanie jednolitych standardów oznaczeń dla wszystkich budynków.
 7. Wyposażenie punktów przyjęć interesantów w ramkę do podpisu dla osoby niewidomej/słabowidzącej.
 8. Zastosowanie rozwiązań mających na celu niwelowanie różnic w poziomach w ciągach pieszych.

Realizacja uzależniona od planów remontowych i inwestycyjnych oraz możliwości finansowych

 1. Koordynacja: Koordynator ds. dostępności w KWP w Katowicach.
 2. Odpowiedzialni merytorycznie Naczelnicy Wydziałów KWP w Katowicach:
  - Inwestycji i Remontów,
  - Bezpieczeństwa Informacji.
 3. Komendanci Miejscy/Powiatowi Policji województwa śląskiego.

Konsultacje z podmiotami zewnętrznymi (np. organizacjami pozarządowymi) w zakresie wdrażanych rozwiązań na rzecz dostępności architektonicznej

 1. Prowadzenie konsultacji z zewnętrznymi ekspertami, na wybranym etapie realizacji działań na rzecz zapewniania dostępności architektonicznej.
 2. Organizacja szkoleń.

 

Na bieżąco

 1. Koordynacja: Koordynator ds. dostępności w KWP w Katowicach.
 2. Odpowiedzialni merytorycznie Naczelnicy Wydziałów KWP w Katowicach:
  - Inwestycji i Remontów,
  - Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,
  - Bezpieczeństwa Informacji.
 3. Komendanci  Miejscy/Powiatowi Policji województwa śląskiego.

 

Dostępność cyfrowa[1]

Obszar

Działania do wdrożenia

Termin realizacji

Podmioty odpowiedzialne

Monitoring informacyjnych serwisów internetowych, aplikacji

KWP, KMP/KPP

 1. Prowadzenie cyklicznych przeglądów aktualności danych zawartych w deklaracjach dostępności.

Co najmniej raz w roku,

do 30 października każdego roku

 1. Naczelnik Wydziału  Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
 2. Radca Zespołu Prasowego KWP w Katowicach.
 3. Komendanci Miejscy/Powiatowi Policji województwa śląskiego.

Podniesienie poziomu dostępności cyfrowej stron internetowych, aplikacji

KWP, KMP/KPP

 1. Monitorowanie wszelkich informacji udostępnianych na stronach internetowych pod kątem dostępności cyfrowej i ułatwień przetwarzania prezentowanych danych.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie informacji/danych, o których mowa w punkcie 1., podjęcie działań naprawczych na rzecz zapewnienia ich dostępności cyfrowej.

 

Na bieżąco

 1. Naczelnik Wydziału  Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
 2. Radca Zespołu Prasowego KWP w Katowicach.
 3. Komendanci Miejscy/Powiatowi Policji województwa śląskiego.

Podnoszenie wiedzy i kompetencji funkcjonariuszy i pracowników w zakresie dostępności cyfrowej

 1. Organizacja szkoleń:
 • dla osób odpowiedzialnych za tworzenie i udostępnianie dostępnych cyfrowo dokumentów i multimediów,
 • dla redaktorów merytorycznych i redaktorów technicznych serwisów internetowych, aplikacji,
 • nt. tworzenia dostępnych komunikatów i materiałów informacyjno-promocyjnych.

Wg. zapotrzebowania.

Działanie ciągłe

 1. Naczelnik Wydziału  Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
 2. Radca Zespołu Prasowego KWP w Katowicach.
 3. Komendanci Miejscy/Powiatowi Policji województwa śląskiego.
 4. Koordynator ds. dostępności w KWP.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Obszar

Działanie do wdrożenia

Termin realizacji

Podmioty odpowiedzialne

Zapewnienie informacji o zakresie działania KWP, KMP/KPP

 1. Aktualizowanie informacji o zakresie działania KWP, KMP/KPP w postaci:
 • elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo,
 • nagrania treści w polskim języku migowym,
 • informacji w tekście łatwym do czytania (ETR).

Na bieżąco

 1. Naczelnik Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
 2. Komendanci Miejscy/Powiatowi Policji województwa śląskiego.

Poprawa dostępności dla osób głuchych

 1. Upowszechnienie funkcjonowania e-usługi tłumacza języka migowego online.
 2. Szkolenie wytypowanych osób, mających kontakt z interesantami zewnętrznymi w zakresie obsługi usługi tłumacza języka migowego online.

 

 1. Monitorowanie sprawności działania urządzeń teleinformatycznych umożliwiających realizację usługi tłumacza języka migowego online.

Na bieżąco

 

 

Realizacja uzależniona od możliwości finansowych

 

Na bieżąco

 1. Wszystkie komórki organizacyjne KWP.
 2. Komendanci Miejscy/Powiatowi Policji województwa śląskiego.

 

 

 

 

Naczelnik Wydziału Teleinformatyki we współpracy z Koordynatorem ds. dostępności w KWP.

 

Poprawa dostępności dla osób słabosłyszących

 1. Instalacja urządzenia lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w punktach obsługi interesantów.

Realizacja uzależniona od możliwości finansowych

Naczelnik Wydziału Teleinformatyki we współpracy z Naczelnikiem Wydziału Gabinet KWP w Katowicach, Komendantami Miejskimi/Powiatowymi Policji województwa śląskiego i Koordynatorem ds. dostępności w KWP.

 

Inne działania zmierzające do poprawy dostępności

Obszar

Działania do wdrożenia

Termin realizacji

Podmioty odpowiedzialne

Realizacja art. 4 ust. 3 Ustawy[2]

 1. Organizacja szkoleń w zakresie stosowania art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019, poz. 1696) dla funkcjonariuszy i pracowników garnizonu śląskiego, odpowiedzialnych za tworzenie opisów przedmiotu zamówienia i projektów umów. 

Wg zapotrzebowania, działanie ciągłe.

Realizacja uzależniona od możliwości finansowych i organizacyjnych

Komórki organizacyjne KWP w Katowicach

we współpracy z Koordynatorem ds. dostępności w KWP.

Zapewnienie wzrostu świadomości pracowników w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami i osób ze szczególnymi potrzebami

 1. Szkolenie nt. obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami dla funkcjonariuszy i pracowników mających bezpośredni kontakt z interesantami.

Wg zapotrzebowania, działanie ciągłe.

Realizacja uzależniona od możliwości finansowych i organizacyjnych

Komórki organizacyjne KWP w Katowicach,  Komendanci Miejscy/Powiatowi Policji województwa śląskiego we współpracy z Koordynatorem ds. dostępności w KWP.

 

 

[1] Zapewnienie dostępności cyfrowej w zakresie wskazanym w Ustawie z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848).

[2] Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019, poz. 1696).

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 28.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kazek
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Danuta Szeliga
do góry