Szkolenia w Policji - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkolenia w Policji

Podstawą prawną regulującą kwestię szkoleń w Policji stanowi Rozporządzenie Mnistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego w Policji. Zgodnie z ww. rozporządzeniem rozróżniamy:

I - SZKOLENIE ZAWODOWE

II – DOSKONALENIE ZAWODOWE

I. SZKOLENIE ZAWODOWE
 

Podział szkoleń zawodowych w Policji przedstawia się następująco:

- szkolenie zawodowe podstawowe,

- szkolenie zawodowe podoficerskie,

- szkolenie zawodowe aspiranckie,

- szkolenie zawodowe oficerskie.

 

II. DOSKONALENIE ZAWODOWE

Celem doskonalenia zawodowego jest w szczególności nabywanie, aktualizowanie, rozszerzanie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych policjanta wymaganych przy wykonywaniu przez niego zadań i czynności służbowych, a także uzyskanie przez niego dodatkowych uprawnień, w tym uprawnień instruktorskich. Rozróżniamy trzy rodzaje doskonalenia zawodowego:

- doskonalenie centralne - prowadzone przez jednostki szkoleniowe tj. Akademię Policji w Szczytnie, szkoły policyjne lub ośrodek szkolenia Policji w formie:

  • kursów specjalistycznych,
  • innych niż kursy specjalistyczne przedsięwzięć,

- doskonalenie lokalne - prowadzone w siedzibie jednostki organizacyjnej Policji lub poza jej siedzibą jako:

  • zajęcia prowadzone w celu utrzymania, a gdy jest to niezbędne - podnoszenia sprawności fizycznej oraz umiejętności posługiwania się bronią palną przez policjantów,
  • instruktaż albo zajęcia, prowadzone w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań i czynności służbowych.

- doskonalenie zawnętrzne - prowadzi się po zidentyfikowaniu potrzeb, których zaspokojenie nie jest możliwe w ramach doskonalenia zawodowego centralnego lub zawodowego lokalnego.

  

 

Metryczka

Data wytworzenia : 26.01.2024
Data publikacji : 26.01.2024
Data modyfikacji : 26.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dawid Stronczek
Osoba udostępniająca informację:
Dawid Stronczek Wydział Doboru i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Dawid Stronczek
do góry