Zasady etyki Korpusu Służby Cywilnej - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady etyki Korpusu Służby Cywilnej

Wynikają z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ustawy o służbie cywilnej oraz zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów. Wszyscy członkowie korpusu służby cywilnej muszą ich przestrzegać.


1. Zasada godnego zachowania

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • wykonywać pracę z szacunkiem dla reguł współżycia społecznego i kultury osobistej,

 • szanować godność innych osób, w tym podwładnych, kolegów i przełożonych,

 • być życzliwym wobec ludzi oraz zapobiegać powstawaniu konfliktów w pracy i w relacjach z obywatelami,

 • właściwie zachowywać się poza pracą,

 • unikać zachowań, które mają mieć negatywny wpływ na wizerunek państwa, służby cywilnej i urzędu, w którym pracuje.
   

2. Zasada służby publicznej

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • pamiętać o służebnym (wobec obywateli) charakterze swojej pracy,

 • służyć państwu, chroniąc jego interesy i rozwój,

 • współtworzyć pozytywny wizerunek służby cywilnej oraz wpływać na właściwe postrzeganie państwa w kraju i na świecie,

 • przedkładać dobro wspólne obywateli nad interes osobisty, jednostkowy i grupowy,

 • podejmować działania w sposób rozważny, ale skuteczny i realizowany w sposób zdecydowany.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • uchylać się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie.
   

3. Zasada lojalności

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • być lojalnym przede wszystkim wobec Rzeczypospolitej Polskiej,

 • lojalnie i rzetelnie realizować program Rządu RP, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne,

 • być lojalnym wobec urzędu, przełożonych, kolegów oraz podwładnych,

 • wykonywać polecenia służbowe, dbając, aby nie złamać prawa, lub nie popełnić pomyłki,

 • udzielać przełożonym obiektywnych (zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą) porad i opinii.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • publicznie wypowiadać poglądów na temat pracy swojego, oraz innych urzędów, zwłaszcza jeżeli podważałoby to zaufanie obywateli do tych instytucji.
   

4. Zasada neutralności politycznej

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • dystansować się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które prowadzą do stronniczych działań,

 • dbać o jasność i przejrzystość relacji z osobami pełniącymi funkcje publiczne.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • manifestować publicznie poglądów i sympatii politycznych,

 • prowadzić jakiejkolwiek agitacji o charakterze politycznym w służbie oraz poza nią,

 • podejmować publiczne działań bezpośrednio wspierających działania o charakterze politycznym,

 • stwarzać podejrzeń o sprzyjanie partiom politycznym.
   

5. Zasada bezstronności

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • jednakowo traktować wszystkich uczestników prowadzonych spraw administracyjnych.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • dopuszczać do podejrzeń o powstaniu konfliktu między interesem publicznym i prywatnym,

 • podejmować pracę i zajęcia, które kolidują z obowiązkami służbowymi,

 • ulegać jakimkolwiek naciskom,

 • demonstrować zażyłość z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej,

 • promować jakiekolwiek grupy interesu.
   

6. Zasada rzetelności

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 

 • sumiennie i rozważnie wykonywać powierzone zadania,

 • zgodnie z przepisami prawa dotrzymywać zobowiązań,

 • twórczo podejmować zadania i aktywnie realizować obowiązki (robić to z najlepszą wolą, interesem społecznym i nie ograniczać się przy tym jedynie do przestrzegania przepisów).

 

 

Metryczka

Data publikacji : 17.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
do góry