Deklaracja dostępności - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach (KWP Katowice) zapewnia dostępność swojej strony Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. Niektóre dane ze względu na swoją specyfikę zostały opublikowane w postaci tabel i wykresów.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-16 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej bip@ka.policja.gov.pl. Komórką wyznaczoną do realizacji spraw jest Wydział Gabinet Komendanta Wojewódzkiego KWP w Katowicach. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 116 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach mieści się przy ulicy Lompy 19 w Katowicach, w kompleksie budynków z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W budynku znajduje się większość wydziałów i komórek organizacyjnych służących społeczeństwu, dzięki czemu klient ma możliwość załatwienia wszystkich spraw w jednym miejscu i w jednym czasie.

Do budynku przy ulicy Lompy 19 można dostać się przez bramy wjazdowe znajdujące się od strony ulicy Lompy oraz od strony ulicy Górnośląskiej. Wjazd jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu. Dodatkowo przy wjeździe od strony ulicy Lompy znajduje się płatny parking samochodowy. Naprzeciw wejścia głównego do budynku Komendy znajdują się oznaczone pionowo i poziomo dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Do ogólnodostępnej części budynku KWP w Katowicach (wejście główne) można dostać się po schodach (szesnaście stopni). Po prawej stronie od wejścia znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach. Schody oznaczone są taśmą ostrzegawczą (krawędzie). Szklane drzwi wejściowe otwierane są automatycznie i oznaczone kolorystycznie.

W ogólnodostępnym holu, po prawej stronie znajduje się punkt podawczy i informacyjny. Punkt ten jest dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W miejscu tym zamontowany jest aparat telefoniczny umożliwiający kontakt z pracownikami Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz jednostek organizacyjnych Policji województwa śląskiego. Aparat jest dostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Po lewej stronie holu w korytarzu znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach.

Ze względów prawnych dalsze przejście z holu przy punkcie recepcyjnym do innych stref KWP w Katowicach jest możliwe jedynie przez osoby posiadające do tego uprawnienia, bądź w towarzystwie funkcjonariusza/pracownika KWP.

W budynku znajdują się windy przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, umiejscowione przy klatkach schodowych.

 

2. Do drugiej części budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (wejście boczne od strony ul. Lompy) należy pokonać schody. Brak jest podjazdu bądź innych udogodnień, pozwalających na swobodny dostęp do wejścia osobom z niepełnosprawnością.

Przed wejściem znajduje się oznaczone pionowo i poziomo jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Ogólnodostępna część budynku znajduje się również na I piętrze (Wydział Doboru, Wydział Postępowań Administracyjnych). Wejście na I piętro możliwe jest po schodach (27 stopni), oznaczonych na krawędzi taśmą ostrzegawczą. Do tych pomieszczeń mają ograniczony dostęp osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, z uwagi na brak windy.

W tej części budynku znajduje się węzeł sanitarny, nieprzystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

3. Kompleks budynków KWP w Katowicach mieszczący się przy ulicy Koszarowej 17 w Katowicach jest dostępny dla klienta zewnętrznego tylko w wyjątkowych sytuacjach, a do miejsca docelowego każdorazowo trafia w towarzystwie funkcjonariusza/pracownika KWP.

Do dyżurki znajdującej się przy ul. Koszarowej 17 prowadzą dwa stopnie, nie oznaczone taśmą ostrzegawczą ani innym elementem, nie znajduje się przy nich podjazd ani inne rozwiązanie pozwalające osobom z niepełnosprawnością poruszającymi się na wózku na samodzielne ich pokonanie. Z dyżurki na teren kompleksu budynków prowadzi jeden stopień, nie oznaczony, przy którym nie znajduje się rozwiązanie pozwalające osobom poruszającym się na wózku na samodzielne pokonanie.

4. Do jednopiętrowego budynku Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach przy ul. Jeziorańskiego 6 możliwy jest jedynie dojazd samochodem, nie jest możliwe dojście do budynku pieszo. Naprzeciw wejścia głównego znajduje się parking, na którym nie znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Chodniki są punktowo obniżone, co stanowi ułatwienie dla osób poruszających się na wózku. Przed wejściem głównym, na wysokości ok. 160 cm. zamontowany jest wideofon.

Do ogólnodostępnej części budynku KAP (wejście główne) można dostać się z poziomu chodnika. W celu dotarcia do holu należy pokonać dwie pary drzwi. Szklane drzwi wejściowe otwierane są ręcznie, nie posiadają oznaczeń kolorystycznych. Drugie drzwi, szklane, są stale otwarte, została w nich zdemontowana klamka.  

W ogólnodostępnym holu, naprzeciw wejścia znajduje się punkt obsługi prowadzony przez dyżurnego. Punkt ten nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Po prawej stronie holu znajduje się węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Drzwi prowadzące do toalety nie są oznaczone odpowiednim piktogramem.

Ze względów prawnych dalsze przejście z holu do innych stref KAP jest możliwe jedynie przez osoby posiadające do tego uprawnienia, bądź w towarzystwie funkcjonariusza KAP. Drzwi prowadzące do dalszych stref nie są oznaczone kolorystycznie.

W budynku znajduje się winda (w strefie zamkniętej), nie przystosowana do obsługi przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

Do wszystkich budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynków nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

 

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, należy wejść na stronę euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest sierżant sztabowy Sebastian Kasperek, adres poczty elektronicznej sebastian.kasperek@ka.policja.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 851 2252.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 11.09.2020
Data modyfikacji : 29.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Danuta Szeliga
do góry