Prowadzone rejestry i ewidencje - Ewidencje i rejestry - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Informacje publiczne zawarte w ewidencji udostępniane są na wniosek, z tym, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych w szczególności: tajemnicy przedsiębiorcy, kontroli państwowej, postępowania administracyjnego, postępowania karnego, ochrony życia prywatnego i rodzinnego i innych dóbr osobistych.

 

Następujące rejestry:

  • Dzienniki korespondencji wpływającej;

  • Dzienniki do pokwitowań otrzymanej korespondencji – w przypadku prowadzenia dziennika elektronicznego;

  • Dzienniki podawcze;

  • Książka ewidencji pieczęci, stempli i referentek;

  • Listy obecności funkcjonariuszy i pracowników;

  • Ewidencja nieobecności w godzinach służbowych;

  • Rejestr urlopów funkcjonariuszy i pracowników;

prowadzone są przez wszystkie komórki organizacyjne KWP w Katowicach, dostępne są w urzędowych dniach i godzinach pracy, w siedzibie danej komórki, zgodę na dostęp wyraża kierownik danej komórki organizacyjnej, ewidencje te i rejestry nie są publikowane.

 

GABINET KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Centralny rejestr udzielonych informacji publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr petycji wpływających do KWP

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr protokołów zdawczo-odbiorczych Gabinetu KWP

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ewidencja pobranych kluczy zapasowych wydziału

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr wizyt w strefie ochronnej

Poczta Specjalna KWP w Katowicach w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik ewidencji wykonywanych kopii „jawne”

Poligrafia KWP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Książka wydania broni

Poligrafia KWP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Książka nadzoru nad bronią palną

Poligrafia KWP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ksiązka depozytu broni

Poligrafia KWP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Książka ewidencji kluczy

Poligrafia KWP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Podręczny rejestr wniosków dot. funduszu emerytów i rencistów policyjnych

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr jawnych kart usług świadczonych w KWP Katowice

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr Szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (elektroniczny)

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Księga ewidencji nadawanych sztandarów jedn. Policji woj. śląskiego

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

 

WYDZIAŁ KADR

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr jawnych dzienników, książek ewidencyjnych i teczek

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji wydanych legitymacji ogólnopaństwowych

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Książka wydawania broni z pododdziału

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka depozytu broni

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka nadzoru nad bronią palną

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych osobowych przetwarzanych w kartotekach, skorowidzach, księgach, rejestrach, wykazach i innych zestawieniach

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydawanych upoważnień przez KWP w Katowicach na dany rok

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr Postępowań Dyscyplinarnych

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

 

WYDZIAŁ DOBORU I SZKOLENIA

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Wykaz przepracowanych godzin pracowników Wydziału Doboru i Szkolenia

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Wykazy dodatkowych należności – Ryczałt za dojazdy do pracy

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr zwolnień lekarskich funkcjonariuszy wydziału Doboru i Szkolenia

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wydawania sprzętu

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka doręczeń miejscowych

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów szkody Wydziału Doboru i Szkolenia

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji kluczy

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji kluczy pomieszczeń do przechowywania dokumentów niejawnych

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji kluczy – strzelnica

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja wejść i wyjść do salki ćwiczeń siłowych

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Zeszyt ewidencji osób korzystających z sali Crossfit i sali sportów walki

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów szkody Wydziału Doboru i Szkolenia

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wydania broni indywidualnej

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wydania broni szkoleniowej

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka depozytu broni

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji amunicji Parabellum

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji amunicji Makarow

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowaniah

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji amunicji inna

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr kart materiałowych – Ewidencja kart rozchodu amunicji

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka nadzoru nad bronią palną

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wydania sprzętu z magazynu

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr „wychowanie fizyczne dla policjantów KWP w Katowicach”

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr „wychowanie fizyczne -Siłownia”

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Księga inwentarzowa

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka nadzoru nad prawidłowością przechowywania materiałów niejawnych

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Zeszyt ewidencji wody pobieranej na zawody sportowe

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAŁ FINANSÓW

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Ewidencja finansowo-księgowa operacji gospodarczych KWP w Katowicach - moduł systemu informatycznego

Wydział Finansów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Ewidencja płacowa - moduł systemu informatycznego

Wydział Finansów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Ewidencja środków trwałych - moduł systemu informatycznego

Wydział Finansów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr umów

Wydział Finansów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Ewidencja druków ścisłego zarachowania dot. czeków gotówkowych, dowodów KP, arkuszy spisu z natury

Wydział Finansów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr protokołów szkód

Wydział Finansów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

 

WYDZIAŁ KONTROLI

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr telefonu zaufania (infolinii skargowej) oraz przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Książka kontroli KWP w Katowicach

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Rejestr Upoważnień do kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Rejestr wydanych poleceń wyjazdów wyjazdu służbowego

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Zeszyt nadzoru Naczelnika Wydziału Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Zeszyt nadzoru i rozliczeń Naczelnika Wydziału Kontroli nad Zespołem Skarg

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Zeszyt narad służbowych Wydziału Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Rejestr przepisów Naczelnika Wydziału Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Lista użytkowników upoważnionych do korzystania z systemu opracowania dokumentów niejawnych ODN

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Karta osób nieupoważnionych przebywających w pomieszczeniach ze stanowiskami ODN

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Dziennik stanowiska komputerowego systemu opracowania dokumentów niejawnych ODN

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Dziennik ewidencji elektronicznych nośników danych END w Wydziale Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Dziennik pracy administratora stanowiska ODN

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Karta zapoznaania z dokumentacją bezpieczeństwa systemu opracowania dokumentów niejawnych ODN

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Książka depozytu broni Wydziału Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Książka wydania broni Wydziału Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Zakładowa (oddziałowa) księga zadań i uwag zakładowego społecznego inspektora pracy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Rejestr zwolnień lekarskich pracowników i funkcjonariuszy Wydziału Kontroli KWP

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Rejestr czynności wykonywanych w szczególnych warunkach uzasadniających podwyższenie emerytury, o których mowa w art. 2-4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.05.2005 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Rejestr postępowań szkodowych Wydziału Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Książka wyjść w godzinach służbowych Wydziału Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Ewidencja- karty ewidencji nadgodzin pracowników cywilnych i funkcjonariuszy Wydziału Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Ewidencja czasu pracy członków KSC Wydziału Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Teczka listy obecności funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Ewidencja arkuszy spisów z natury

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Rejestr protokołów zdawczo odbiorczych oraz umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Książka ewidencji kluczy do szad i pomieszczeń Wydziału Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Rejestr elektronicznych nośników danych dostarczonych przez interesantów lub strony postępowań prowadzonych przez Policję użytych na samodzielnym stanowisku roboczym Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej Nie
Rejestr szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Wydziale Kontroli KWP w Katowicach Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej Nie

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr do rejestracji jawnych aktów prawnych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik podawczy Kancelarii Tajnej

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Dziennik podawczy Oddziału I Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Dziennik podawczy Oddziału II Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Dziennik podawczy Oddziału III Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Dziennik podawczy Oddziału IV Kancelarii Tajnej

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik podawczy Oddziału V Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek niejawnych Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek niejawnych Oddziału I Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek niejawnych Oddziału II Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek niejawnych Oddziału III Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek niejawnych Oddziału IV Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek niejawnych Oddziału V Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Dziennik podawczy - szyfry Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Dziennik podawczy - szyfry Oddziału I Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Dziennik podawczy - szyfry Oddziału II Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Dziennik podawczy - szyfry Oddziału III Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Dziennik podawczy - szyfry Oddziału IV Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Dziennik podawczy - szyfry Oddziału V Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Dziennik podawczy szyfrów wydanych Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Rejestr postanowień o zawieszeniu Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone"      
  Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjne Nie
Rejestr decyzji o umorzeniu Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjne Nie
Rejestr postępowań sprawdzających Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjne Nie
Ewidencja naruszeń ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjne Nie

Rejestr ewidencji R przesyłek otrzymanych z Wydziałów KWP Katowice

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr pakowanie dokumentów niejawnych przesyłki polecone

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr osób przebywających w strefie bezpieczeństwa Kancelaria Tajna

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik podawczy CBŚP

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Zbiór spisów akt przekazanych do archiwum

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Zbiór protokołów do brakowania i zniszczenia materiałów niearchiwalnych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik podawczy BSW

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr przepisów niejawnych Komendanta Wojewódzkiego Policji

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik korespondencyjny

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Zbiór spisów akt przekazanych i protokołów BC

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr upoważnień dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie OIN Międzynarodowych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr notatników służbowych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr akt brakowanych materiałów kat. BC

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr akt postępowań sprawdzających

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji kluczy

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr umów i protokołów zdawczo-odbiorczych Wydziału ds. OIN

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów zniszczenia kalek

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydanych przedmiotów

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Zeszyt ewidencji pobranych kluczy zapasowych Wydziału ds. OIN

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr zamówień dla dokumentów niejawnych powlekanych oddział II

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr osób przebywających w składnicy akt Wydziału OIN

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik podawczy Szyfry-oddział III Kancelaria Tajna

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr spisów akt przekazanych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr Decyzji o cofnięciu poświadczeń bezpieczeństwa

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wykazów zdeklasyfikowanych IND Kancelaria Tajna Wydziału OIN

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr udostępnień akt

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr szkoleń BHP dot. Wydziału OIN

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydawania i zdawania radiotelefonów

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Lista pomieszczeń, w których zlokalizowane są stanowiska ODN

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Wykaz osób zapoznanych z procedurami dot. ODN

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Wykaz użycia plomb rozliczalnych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik stanowiska ODN POUFNE

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr skierowań na badania profilaktyczne

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr pieczęci i stempli

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr zaświadczeń odbioru przeszkolenia w zakresie OIN

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja wypożyczeń sprzętu

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja akt zagubionych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja pomocnicza dot. uprawnień dostępu do informacji niejawnych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr aktów prawnych naczelnika

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja nadgodzin pracowników WBI

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja wydanych poleceń wyjazdów służbowych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr upoważnień do kontroli

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr zwrotów do kancelarii tajnej

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr urlopów

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr szkód WBI KWP Katowice

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja spisów arkuszy z natury

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr zwolnień lekarskich

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka przeglądów technicznych środków ochrony fizycznej

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja dot. spisów akt przekazanych kat. B i BE z KWP Katowice oraz jednostek

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja spisy akt przekazanych kat A egz. nr 2 terenowych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja protokoły brakowania kat. BC

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów deklasyfikacji zniszczenia nośników informatycznych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr sprawdzeń WWZI BSWP

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr osób przebywających w strefie bezpieczeństwa pok. 7 i 8

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja dot. protokołów kat. B i BE

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr osób przebywających w strefie bezpieczeństwa B-06

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr upoważnień dostępu do informacji niejawnej oznaczonej klauzulą Restricted

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Będzin

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Bielsko-Biała

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Bytom

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Chorzów

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Chrzanów

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Cieszyn

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Częstochowa

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Dąbrowa Górnicza

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Gliwice

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Jastrzębie Zdrój

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Jaworzno

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Katowice

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Kłobuck

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Lubliniec

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Mikołów

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Mysłowice

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Myszków

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Olkusz

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Piekary Śl.

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Pszczyna

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Racibórz

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Ruda Śląska

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Siemianowice Śląskie

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Sosnowiec

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Świętochłowice

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Tarnowskie Góry

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Tychy

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Wodzisław Śląska

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Zabrze

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Zawiercie

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Żory

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Żywiec

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 CBŚP

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 byłego Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Wydział Kryminalny

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Wydział dw z Korupcją

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Wydziału Bezpieczeństwa Informacji

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Wydział Wywiadu Kryminalnego

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 wydział Techniki Operacyjnej

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Wydział Finansów

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Wydział Kontroli

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Wydział dw. z Cyberprzestępczością

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Teczka Funduszu Operacyjnego

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 byłego Wywiadu d/w z Przestępczością Samochodową

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 byłego Wydziału dw z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 byłego Wydziału Informatyki

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 byłego Urzędu Ochrony Państwa del. w Katowicach

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego del. w Katowicach

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja ponadnormatywnego czasu służby funkcjonariuszy Wydziału Bezpieczeństwa Informacji

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja ponadnormatywnego czasu pracy pracowników korpusu służby cywilnej Wydziału Bezpieczeństwa Informacji

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów brakowania kat. B i BE

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik stanowiska komputerowego ul. Koszarowa

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Zeszyt szkoleń i instruktaży

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik pracy administratora

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Spis akt przekazanych kat. B i BE z komórek organizacyjnych KWP egz. nr 2

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Spis akt przekazanych kat. A z komórek organizacyjnych KWP egz. nr 2

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony inf. niejawnych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dokumentacja dot. rozliczenia urządzeń ewidencyjnych przez Wydz. KWP Katowice

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organiz

Nie

Dokumentowanie pomiarów temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu nr 600 B

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr postępowań administracyjnych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAŁ PSYCHOLOGÓW

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

 

Rejestr policjantów lub pracowników, którym udzielono porady psychologicznej, wobec których podjęto interwencję kryzysową lub prowadzono psychoterapię.


Wydział Psychologów w dni pracujące w godzinach urzędowania

 

Kierownik komórki organizacyjnej

 

Nie

 

Rejestr pierwszej pomocy emocjonalnej


Wydział Psychologów w dni pracujące w godzinach urzędowania

 

Kierownik komórki organizacyjnej

 

Nie

 

Rejestr wykonanych zadań z zakresu psychologii zarządzania zasobami ludzkimi


Wydział Psychologów w dni pracujące w godzinach urzędowania

 

Kierownik komórki organizacyjnej

 

Nie

 

Rejestr Kart Doradztwa


Wydział Psychologów w dni pracujące w godzinach urzędowania

 

Kierownik komórki organizacyjnej

 

Nie

 

Wykaz badanych (Dobór Wewnętrzny)


Wydział Psychologów w dni pracujące w godzinach urzędowania

 

Kierownik komórki organizacyjnej

 

Nie

 

Rejestr kandydatów do służby w Policji (Dobór Zewnętrzny)


Wydział Psychologów w dni pracujące w godzinach urzędowania

 

Kierownik komórki organizacyjnej

 

Nie

 

Spis konkursów na stanowiska: Dzielnicowego, Kierownika Rewiru Dzielnicowych


Wydział Psychologów w dni pracujące w godzinach urzędowania

 

Kierownik komórki organizacyjnej

 

Nie

 

Rejestr udzielonej przez psychologa policyjnego pomocy w czynnościach operacyjno- rozpoznawczych, dochodzeniowo- śledczych lub administracyjno- porządkowych


Wydział Psychologów w dni pracujące w godzinach urzędowania

 

Kierownik komórki organizacyjnej

 

Nie

 

ZESPÓŁ PRAWNY

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Dziennik spraw sądowych

Zespół Prawny KWP w godzinach urzędowania

Koordynator Zespołu Prawnego KWP

Nie

Rejestr szaf do przechowywania dokumentów niejawnych

Zespół Prawny KWP w godzinach urzędowania

Koordynator Zespołu Prawnego KWP

Nie

Dziennik podawczy

Zespół Prawny KWP w godzinach urzędowania

Koordynator Zespołu Prawnego KWP

Nie

Dziennik podawczy aktów prawnych

Zespół Prawny KWP w godzinach urzędowania

Koordynator Zespołu Prawnego KWP

Nie

 

ZESPÓŁ PRASOWY

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Książka depozytu broni

Wydział Sztab Policji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka nadzoru nad bronią

Wydział Sztab Policji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr wydanych certyfikatów „Prawa człowieka w Zarządzaniu Policją”

pom. Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
ds. Ochrony Praw Człowieka, w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Książka ewidencji kluczy (magazyny, brama) 

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Wykaz faktur ewidencja dzienna faktur- rejestr dodatkowy

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Książka ewidencji napraw sprzętu uzbrojenia

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Książka doręczeń do Wydziału Finansów KWP Katowice

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Książka nadzoru

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Książka ewidencji napraw sprzętu uzbrojenia KWP w Katowicach

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Rejestr obrotu sprzętu materiałowego 

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Książka ewidencji napraw sprzętu uzbrojenia

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Książka ewidencji kluczy- magazyn i rusznikarka

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Rejestr dowodów obrotu materiałowego

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Dziennik podawczy, rejestr wniosków o przydział broni i pałki Tofa

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Księga druków ścisłego zarachowania

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Rejestr wydawnych do użytkowania kart charakterystyki- magazyn mundurowy

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Rejestr wydawnych do użytkowania kart charakterystyki- magazyn techniki policyjnej

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Rejestr wydawnych do użytkowania kart charakterystyki- magazyn druków

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Rejestr wydawnych do użytkowania kart charakterystyki- magazyn gospodarczy

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Rejestr wydawnych do użytkowania kart charakterystyki- magazyn główny uzbrojenia

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

 

WYDZIAŁ TRANSPORTU

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr umów

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja czasu pracy

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr poleceń wyjazdu służbowego

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów brakowania dokumentacji BC

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr przepisów Naczelnika

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja nadgodzin

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr faktur

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr not korygujących

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr not księgowych

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów szkody

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka pomiarów i ewidencji materiałów pędnych w zbiornikach

Stacja paliw  w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka magazynowa MPIS

Stacja paliw  w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr znaków legalizacyjnych

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Wykaz tablic rejestracyjnych

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów wycofania

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr numerów taktycznych

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Księga ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja szkód transportowych

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja zezwoleń na naprawy

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr skierowań na badania lekarskie (wkładki)

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka dyspozytora

Dyspozytornia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka służby dyspozytora

Dyspozytornia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr badań technicznych pojazdów

Diagnostyka w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wniosków w sprawie wszczęcia procedury przetargowej

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wydania brani

magazyn podręczny broni – ul. Kochłowicka, Katowice,  w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ksiązka depozytu broni

magazyn podręczny broni - ul. Kochłowicka, Katowice,  w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ksiązka kontroli sprzętu uzbrojenia

magazyn podręczny broni - ul. Kochłowicka, Katowice,  w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAL INWESTYCJI I REMONTÓW

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Książka wydania broni

Wydział Inwestycji i Remontów w dni pracujące w godzinach urzędowania

magazyn podręczny broni – ul. Kochłowicka, Katowice

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka depozytu broni

Wydział Inwestycji i Remontów w dni pracujące w godzinach urzędowania

magazyn podręczny broni – ul. Kochłowicka, Katowice

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr faktur

Wydział Inwestycji i Remontów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wniosków o wszczęcie procedury przetargowej

Wydział Inwestycji i Remontów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydanych skierowań na badania profilaktyczne

Wydział Inwestycji i Remontów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydanych Decyzji Naczelnika

Wydział Inwestycji i Remontów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr lokali mieszkalnych w dyspozycji KWP Katowice

Wydział Inwestycji i Remontów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydanych decyzji administracyjnych

Wydział Inwestycji i Remontów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAŁ TELEINFORMATYKI

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Książka napraw MTN i MTP

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka napraw sprzętu radiowego

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka napraw telefonów komórkowych

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji sprzętu wypożyczonego z rezerwy ekslpatacyjno-technicznej WTI

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wydania broni

E 128 całodobowo

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr Decyzji Naczelnika

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr osób przebywających na serwerowni

E 128 całodobowo

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr osób przebywających na centrali

E 128 całodobowo

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji kluczy

E 128 całodobowo

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja pobierania kluczy do punktów dystrybucyjnych i szaf z urządzenia sieciowymi PSTDN

E 128 całodobowo

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik pracy administratora PSI/KCIK

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik pracy administratora SIO/OBOZI

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik Pracy administratora SNP

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr osób mających dostęp do informacji niejawnych

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

ZESPÓŁ ds. INWENTARYZACJI

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Księga druków ścisłego zarachowania

Zespół Inwentaryzacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr pomocniczy

Zespół Inwentaryzacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów brakowania BC

Zespół Inwentaryzacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr decyzji wydanych przez Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Katowicach

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydania delegacji służbowych

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja czasu pracy

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja nadgodzin

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr zwolnień lekarskich

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr akt brakowanych kat. BC

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja pobrania kluczy zapasowych do pomieszczeń Wydziału Prewencji KWP w Katowicach

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja arkuszy spisów z natury mienia Wydziału Wydziału Prewencji KWP w Katowicach

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr czynności wykonywanych w szczególnych warunkach uzasadniających podwyższenie emerytury

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr oświadczeń dot. polityki ochrony danych w ramach "Niebieskich Kart"

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr użytkowników końcowych oraz osób upoważnionych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja elektronicznych nośników danych dostarczanych przez interesantów lub stron postępowań prowadzonych przez Policję użytych na SSR

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w systemie E-RsoW

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja pobierania i zdawania kluczy do szafy metalowej nr 12380808431W

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik ewidencji elektronicznych nośników danych END

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

SZTAB POLICJI

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Policyjny rejestr imprez masowych (PRIM) - Informacje w sprawie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych

Sztab Policji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant
Wojewódzki Policji
w Katowicach

nie

System Wspomagania Dowodzenia (SWD) – rejestr zdarzeń Policji w latach od 2013 do nadal

Sztab Policji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant
Wojewódzki Policji
w Katowicach

nie

Elektroniczna Książka Służby Dyżurnego (EKSD) – w zakresie rejestracji zdarzeń w latach 2006 – 2012

Sztab Policji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant
Wojewódzki Policji
w Katowicach

nie

Policyjny rejestr imprez masowych (PRIM) - Informacje w sprawie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych

Sztab Policji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant
Wojewódzki Policji
w Katowicach

nie

 

WYDZIAŁ KONWOJOWY I POLICJI SĄDOWEJ

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Książka ewidencji kluczy

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału 

oraz

w poszczególnych komórkach wydziału:

 

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Policyjna Izba Dziecka

w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr aktów prawnych Naczelnika WKiPS KWP w Katowicach

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Elektroniczny dziennik korespondencyjny

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału 

oraz

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Policyjna Izba Dziecka

w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr skarg i wniosków

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr postępowań szkodowych WKiPS KWP w Katowicach

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr druków ścisłego zarachowania

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydanych poleceń w sprawie wyznaczenia opiekuna służbowego funkcjonariusza w służbie przygotowawczej

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr upoważnień wydawanych przez Naczelnika Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja udzielonych upoważnień

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja osób uprawnionych do dostępu do Elektronicznej Książki Służby Konwojowej

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie


 

Ewidencja użytkowników Zestawu Rejestrów Informatycznych (ZRI) e-komenda

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie


 

Ewidencja administratorów lokalnych Zestawu Rejestrów Informatycznych (ZRI e-komenda)

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w KSIP

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja kart mikroprocesowych

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja nośników danych END

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wykazów -ETAP (konwoje etapowe)

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka pracy kurierów poczty specjalnej

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr upoważnień kuriera poczty specjalnej

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydawania i zdawania radiotelefonów noszonych oraz mobilnych terminali noszonych

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydawania dodatkowego sprzętu uzbrojenia i wyposażenia

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo zs. w Jastrzębiu Zdroju

Referatu w Raciborzu

ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Książka dyspozytora

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo zs. w Jastrzębiu Zdroju

Referatu w Raciborzu

ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój,

Ogniwo II zs. w Lublińcu

Referatu w Częstochowie

ul. Oświęcimska 6 Lubliniec,

Ogniwo Policji Sądowej zs. w Rybniku

Referatu w Raciborzu

ul. Piłsudskiego 33 Rybnik

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr dezynfekcji pojazdów służbowych

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie


 

Rejestr nakazów doprowadzeń

 

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka służby konwojowej

 

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

 

Nie

Rejestr notatników służbowych

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo zs. w Jastrzębiu Zdroju

Referatu w Raciborzu

ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój,

Ogniwo II zs. w Lublińcu

Referatu w Częstochowie

ul. Oświęcimska 6 Lubliniec,

Ogniwo Policji Sądowej zs. w Rybniku

Referatu w Raciborzu

ul. Piłsudskiego 33 Rybnik

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka odpraw do służby

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo zs. w Jastrzębiu Zdroju

Referatu w Raciborzu

ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój,

Ogniwo II zs. w Lublińcu

Referatu w Częstochowie

ul. Oświęcimska 6 Lubliniec,

Ogniwo Policji Sądowej zs. w Rybniku

Referatu w Raciborzu

ul. Piłsudskiego 33 Rybnik

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr delegacji

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

sekretariat wydziału

oraz

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo zs. w Jastrzębiu Zdroju

Referatu w Raciborzu

ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój,

Ogniwo II zs. w Lublińcu

Referatu w Częstochowie

ul. Oświęcimska 6 Lubliniec,

Ogniwo Policji Sądowej zs. w Rybniku

Referatu w Raciborzu

ul. Piłsudskiego 33 Rybnik,

Policyjna Izba Dziecka

w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała

 

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dokumentacja dotycząca ewidencji mandatów karnych

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

Zespół Organizacji Służby (DYŻURNI)

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 Katowice,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5

Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo zs. w Jastrzębiu Zdroju

Referatu w Raciborzu

ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój,

Ogniwo Policji Sądowej zs. w Rybniku

Referatu w Raciborzu

ul. Piłsudskiego 33 Rybnik

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka nadzoru nad bronią palną

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo zs. w Jastrzębiu Zdroju

Referatu w Raciborzu

ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój,

Ogniwo II zs. w Lublińcu

Referatu w Częstochowie

ul. Oświęcimska 6 Lubliniec,

Ogniwo Policji Sądowej zs. w Rybniku

Referatu w Raciborzu

ul. Piłsudskiego 33 Rybnik

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wydawania broni

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo zs. w Jastrzębiu Zdroju

Referatu w Raciborzu

ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój,

Ogniwo II zs. w Lublińcu

Referatu w Częstochowie

ul. Oświęcimska 6 Lubliniec,

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka depozytu broni

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 Katowice,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 w Czeladzi,

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji nieobecności w godzinach służbowych

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

sekretariat wydziału

oraz

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Policyjna Izba Dziecka w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo zs. w Jastrzębiu Zdroju

Referatu w Raciborzu

ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój

Ogniwo II zs. w Lublińcu

Referatu w Częstochowie

ul. Oświęcimska 6 Lubliniec,

Ogniwo Policji Sądowej zs. w Rybniku

Referatu w Raciborzu

ul. Piłsudskiego 33 Rybnik

Kierownik komórki organizacyjnej  

Ewidencja nieletnich w PID

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

Policyjna Izba Dziecka

w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka przebiegu służby w PID

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

Policyjna Izba Dziecka

w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wizyt lekarskich w PID

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

Policyjna Izba Dziecka

w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli zewnętrznych w PID

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

Policyjna Izba Dziecka

w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała

Kierownik komórki organizacyjnej  

Dziennik sztabowy - rejestr przebiegu służby zebezpieczenia budynku Sądu Okręgowego przy ul. Koszarowej 17

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 Katowice

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wizytacji

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 Katowice,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5

Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Policyjna Izba Dziecka

w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Ogniwo II zs. w Lublińcu

Referatu w Częstochowie

ul. Oświęcimska 6 Lubliniec,

Ogniwo zs. w Jastrzębiu Zdroju

Referatu w Raciborzu

ul. Dworcowa 17Jastrzębie Zdrój,

Ogniwo Policji Sądowej zs. w Rybniku

Referatu w Raciborzu

ul. Piłsudskiego 33 Rybnik

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli służby 

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

w poszczególnych komórkach:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 Katowice,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry.

Policyjna Izba Dziecka

w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Ogniwo II zs. w Lublińcu

Referatu w Częstochowie

ul. Oświęcimska 6 Lubliniec.

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr szaf metalowych, w których przechowywane są dokumenty niejawne

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

sekretariat wydziału

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów przekazania pojazdów

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 Katowice

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja spisów akt przekazanych do archiwum

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

sekretariat wydziału

ul. Koszarowa 17 w Katowicach

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów brakowania "BC"

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

sekretariat wydziału

ul. Koszarowa 17 w Katowicach

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr umów dot. powierzenia mienia

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

sekretariat wydziału

ul. Koszarowa 17 w Katowicach

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów zdawczo - odbiorczych powierzenia mienia

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

sekretariat wydziału

ul. Koszarowa 17 w Katowicach

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka użycia sprzętu NGRM-P

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 Katowice

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka działań NGRM-P

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 Katowice

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr badań urządzeniem elektr. do badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 Katowice,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5

Częstochowa

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr czynności wykonywanych w warunkach szczególnych

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

sekretariat wydziału

ul. Koszarowa 17 w Katowicach

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wezwań do sądów i prokuratur

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 Katowice,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5

Częstochowa

Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Rejestr END dostarczonych przez interesantów lub strony użytych na SSR

Ogniwo Policji Sądowej zs. w Rybniku

Referatu w Raciborzu

ul. Piłsudskiego 33 Rybnik

Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Rejestr jawnych dzienników, książek ewidencyjnych, teczek i rejestrów

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

sekretariat wydziału

ul. Koszarowa 17 w Katowicach

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym DRAGER DRUG TEST 5000

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego i zarejestrowanych w KSIP zaświadczeń o odbytych szkoleniach upoważniających do odliczenia 6 punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr sporządzonych w WRD KWP w Katowicach i zarejestrowanych w KSIP wniosków o sprawdzenie kwalifikacji i badanie psychologiczne oraz wniosków o cofnięcie uprawnień, dotyczących podlegających ewidencji sprawców naruszeń przepisów ruchu drogowego zamieszkałych na terenie woj. śląskiego

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr petentów przyjętych przez Zespół ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr zamieszczonych na stronie internetowej KWP w Katowicach – na podst. art. 50 kk – informacji dot. rozstrzygnięć sądów wobec sprawców przestępstw w ruchu drogowym

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr modyfikacji i usunięć wpisów w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr sprawdzeń dokonanych
w policyjnych bazach danych przez pracowników zespołu ewidencji kierowców

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr otrzymanych kart MRD5

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr informacji o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr skarg zespołu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr wydawanych zaświadczeń o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr zatrzymanych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ewidencja kluczy do magazynu broni WRD KWP w Katowicach

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ewidencja kluczy do pomieszczeń Wydziału Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr zaświadczeń lekarskich funkcjonariuszy i pracowników WRD KWP w Katowicach

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Książka wydania broni WRD KWP w Katowicach

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr pokwitowań pobranych do realizacji przez referenta projektów organizacji ruchu

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ewidencja sprzętu techniki policyjnej używanego w WRD KWP w Katowicach

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr protokołów zdawczo-odbiorczych Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ewidencja projektów stałej i czasowej organizacji ruchu

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ewidencja godzin nadliczbowych funkcjonariuszy i pracowników WRD KWP w Katowicach

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

 

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr lekarzy i psychologów uprawnionych do wydawania orzeczeń dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenia na broń prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach oraz KMP/KPP woj. śląskiego w dni pracujące w godzinach urzędowania

 

Publikowany na podstronie BIP KWP w Katowicach w zakładce : pozwolenia i listy kwalifikowanych pracowników ochrony

Ksiązka ewidencji kluczy

Wydział Postępowań Administracyjnych w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik/ Zastępca Naczelnika Wydziału

Nie

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Dziennik pomocniczy „R” – telegramy przydzielone

Wydział Kryminalny w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr Śledztw i Dochodzeń

Wydział Kryminalny w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja zabezpieczonych pojazdów

Wydział Kryminalny w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęć

Wydział Kryminalny w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów akt archiwalnych

Wydział Kryminalny w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Elektroniczna księga dowodów rzeczowych

Wydział Kryminalny w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAŁ DW. z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr Śledztw i Dochodzeń

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Księga dowodów rzeczowych

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wydawania broni

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka nadzoru nad bronią palną

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka służby konwojowej

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka doprowadzeń osób

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji kluczy

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Zeszyt dyżurów funkcjonariuszy

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik korespondencyjny do pokwitowań otrzymanej korespondencji

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja nieobecności w godzinach służbowych

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka- ewidencja nadgodzin funkcjonariuszy

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Rejestr wewnętrznych aktów prawnych

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Rejestr pomocniczy wydania sprzętu z magazynu podręcznego

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydawanych skierowań na badania lekarskie

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr brakowania kat. BC

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Książka ewidencji dot. raportów, zwolnień lekarskich

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Rejestr protokołów zdawczo-odbiorczych i umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej funkcjonariuszy

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Ewidencja arkuszy spisów z natury

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Rejestr pomocniczy

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Rejestr notatników służbowych

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Dziennik ewidencji elektronicznych nośników END

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Książka ewidencji kluczy ODN

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Rejestr pomocniczy- dokumentacja zawierająca materiały stanowiska ODN

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Dziennik stanowiska SNP

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Dziennik pracy administratora SNP

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Dziennik stanowiska komputerowego KCIK

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Zeszyt odpraw wydziału

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Teczka ewidencji nieobecności

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Teczka wykaz przepracowanych nadgodzin

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Teczka wykaz dodatkowych należności pieniężnych za bilety miesięczne

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Teczka wykaz zwolnień lekarskich

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Teczka grafik dyżurów funkcjonariuszy

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Teczka raporty o urlopy pracownicze

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

 

WYDZIAŁ DW. z PRZESTĘPCZOŚCIĄ NARKOTYKOWĄ

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Książka Kontroli przechowywanych środków odurzających i substancji psychotropowych Marihuana

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr L4 Wydział d/w z PN

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka etatowa Wydziału d/w z PN

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka odpraw do służby konwojowej

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik decyzji Naczelnika Wydziału d/w z PN

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli sprzętu uzbrojenia

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka służby konwojowej

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr skierowań na badania lekarskie Wydział d/w z PN

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych - Amfetamina

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych - Haszysz

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych - Kokaina

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych - Heroina

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych - Ecstasy

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych – mefedron i inne

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów brakowania akt archiwalnych

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Zestawienie użytkowania środków transportu w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wydawania broni Wydziału d/w z PN KWP K-ce

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka dowodów rzeczowych

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja Wydania kluczy alarmowych

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych – dopalacze

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik Stanowiska Komputerowego „SNP”

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAŁ DW. z KORUPCJĄ

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Książka kontroli sprzętu uzbrojenia  

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Książka ewidencji sprzętów w użytkowaniu  

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Książka wydawania broni z depozytu  

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr śledztw i dochodzeń za lata 2001-2014

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Książka służby konwojowej

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Książka doprowadzeń

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr postępowań w których dokonano tymczasowego zajęcia mienia w postaci gotówki

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr delegacji

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Dziennik korespondencyjny – odpowiedzi jawne PKR

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr akt brakowania kategorii BC

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr aktów prawnych naczelnika wydziału

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr teczek, dokumentacji dzienników i książek ewidencyjnych

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Książka ewidencji kluczy

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Zeszyt protokołów szkody

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr zwolnień lekarskich

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr ewidencji nadgodzin

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Upoważnienia do nadawania i odbioru przesyłek

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

 

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej system informatyczny CS17

Laboratorium Kryminalistyczne w dni pracujące w godzinach urzędowania

 

 

 

WYDZIAŁ WYWIADU KRYMINALNEGO

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr korzystania z pomieszczeń 713

Wydział Wywiadu Kryminalnego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji kluczy WWK

Wydział Wywiadu Kryminalnego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydawania kluczy do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt informatyczny do wytwarzania dokumentacji niejawnej pok. 720

Wydział Wywiadu Kryminalnego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr KCIK

Wydział Wywiadu Kryminalnego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr korzystania z pomieszczeń Zespołu-Wspólny Punkt Kontaktowy z siedzibą w Chotěbuz

Nie jest dostępny

---------

-------------

Rejestr dokumentów jawnych dzienników i książek ewidencyjnych WWK

Wydział Wywiadu Kryminalnego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAŁ ds. ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI PSEUDOKIBICÓW

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Książka ewidencji kluczy Wydziału

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr zwolnień lekarskich

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Dziennik czynności administracyjnych i kontrolnych systemu ODN

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr przydzielonych telegramów

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr informacji związanych z imprezami masowymi, meczami oraz pracą policjantów "Zespołów Monitorujących"

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr delegacji WPP KWP w Katowicach

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr przepisów Naczelnika WPP KWP w Katowicach

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Książka nadzoru nad bronią

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Książka wydania broni

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr szkoleń BHP

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr postępowań szkodowych

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Zeszyt odpraw

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Książka odpraw służby konwojowej

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Książka doprowadzeń osób

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr notatników służbowych

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

 

Rejestr tymczasowego zajęcia mienia

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr umów, protokołów powierzonego mienia

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Ewidencja kluczy ODN

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

 

Karta osób nieupoważnionych przebywających w pomieszczeniu ze stanowiskiem dostępowym BNP

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr szaf

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr raportów o udzielenie dnia/i wolnego WPP KWP w Katowicach

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Zeszyt dyżurów koordynatorów II zmiany WPP KWP w Katowicach

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

 

SEKCJA OCHRONY PRACY

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

Dziennik korespondencyjny dla Sekcji Ochrony Pracy

Sekretariat Wydziału Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr zwolnień lekarskich pracowników Policji i funkcjonariuszy Sekcji Ochrony Pracy

Sekretariat Wydziału Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr wydanych poleceń wyjazdu służbowego

Sekretariat Wydziału Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr przepisów Sekcji Ochrony Pracy

Sekretariat Wydziału Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr akt brakowania kart „BC” Sekcji Ochrony Pracy

Sekretariat Wydziału Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Karta ewidencji nadgodzin pracowników i funkcjonariuszy Sekcji Ochrony Pracy

Sekretariat Wydziału Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Teczka listy obecności Sekcji Ochrony Pracy

Sekretariat Wydziału Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Ewidencja czasu pracy członków Korpusu Służby Cywilnej Sekcji Ochrony Pracy

Sekretariat Wydziału Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych Sekcji Ochrony Pracy

Sekretariat Wydziału Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Książka nadzoru nad bronią palną funkcjonariuszy Sekcji Ochrony Pracy

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr faktur

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr chorób zawodowych oraz podejrzeń o takie choroby

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr prowadzonych postępowań o zamówieniach publicznych

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr - rozliczenia dot. refundacji kosztu zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora ekranowego

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Ewidencja nadawanych/odebranych uprawnień dostępowych do SWOP Moduł Medycyna Pracy KWP w Katowicach

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr osób otrzymujących refundację kosztów zakupu okularów CBŚP KGP zarząd w Katowicach, BSWP KGP wydział w Katowicach

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr szkoleń wstępnych ogólnych w dziedzinie BHP oraz wydanych kart szkoleń w dziedzinie BHP

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr substancji i preparatów niebezpiecznych występujących w KWP w Katowicach Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr funkcjonariuszy KWP w Katowicach narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr pracowników KWP w Katowicach narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr prac narażających funkcjonariuszy KWP w Katowicach na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr prac narażających pracowników KWP w Katowicach na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Ewidencja nadawanych/odebranych uprawnień dostępowych do SWOP Moduł BHP KWP w Katowicach

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Dziennik ewidencji elektronicznych nośników danych END w Zespole Ochrony Pracy

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Zeszyt narad służbowych Sekcji Ochrony Pracy

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr Protokołów Zdawczo-Odbiorczych oraz arkuszy spisów z natury i umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej funkcjonariuszy i pracowników Sekcji Ochrony Pracy KWP w Katowicach

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr wypadków przy pracy pracowników KWP w Katowicach (OPP, SPKP w Katowicach, SPPP w Bielsku – Białej i Częstochowie, KAP w Gliwicach)

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr wypadków powstających w związku z pełnieniem służby w KWP w Katowicach (OPP, SPKP w Katowicach, SPPP w Bielsku – Białej i Częstochowie, KAP w Gliwicach)

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr czynności wykonywanych w szczególnych warunkach uzasadniających podwyższenie emerytury

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Książka ewidencji kluczy

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr protokołów szkód w Sekcji Ochrony Pracy KWP w Katowicach

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

 

WYDZIAŁ POSZUKIWAŃ I IDENTYFIKACJI OSÓB

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Ewidencja służb pełnionych w terenie powyżej 4 godzin

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik korespondencyjny do rejestrowania aktów prawnych

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr czynności wykonywanych w szczególnych warunkach uzasadniających

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik użycia urządzeń Georadarowych

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka depozytu broni

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencyjna wydawanych upoważnień do przeprowadzania kontroli w jednostkach podległych

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr delegacji służbowych

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka nadzoru nad bronią palną

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów zdawczo-odbiorczych 

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr Elektronicznych Nośników Danych (EKD)

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Metryczka

Data publikacji : 12.03.2007
Data modyfikacji : 06.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Poszczególne komórki organizacyjne KWP
Osoba udostępniająca informację:
Danuta Szeliga Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Szafert
do góry