Prowadzone rejestry i ewidencje - Ewidencje i rejestry - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Informacje publiczne zawarte w ewidencji udostępniane są na wniosek, z tym, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych w szczególności: tajemnicy przedsiębiorcy, kontroli państwowej, postępowania administracyjnego, postępowania karnego, ochrony życia prywatnego i rodzinnego i innych dóbr osobistych.

 

Następujące rejestry:

  • Dzienniki korespondencji wpływającej;

  • Dzienniki do pokwitowań otrzymanej korespondencji – w przypadku prowadzenia dziennika elektronicznego;

  • Dzienniki podawcze;

  • Książka ewidencji pieczęci, stempli i referentek;

  • Listy obecności funkcjonariuszy i pracowników;

  • Ewidencja nieobecności w godzinach służbowych;

  • Rejestr urlopów funkcjonariuszy i pracowników;

prowadzone są przez wszystkie komórki organizacyjne KWP w Katowicach, dostępne są w urzędowych dniach i godzinach pracy, w siedzibie danej komórki, zgodę na dostęp wyraża kierownik danej komórki organizacyjnej, ewidencje te i rejestry nie są publikowane.

 

GABINET KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Centralny rejestr udzielonych informacji publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr petycji wpływających do KWP

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr protokołów zdawczo-odbiorczych Gabinetu KWP

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ewidencja pobranych kluczy zapasowych wydziału

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr wizyt w strefie ochronnej

Poczta Specjalna KWP w Katowicach w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik ewidencji wykonywanych kopii „jawne”

Poligrafia KWP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Książka wydania broni

Poligrafia KWP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Książka nadzoru nad bronią palną

Poligrafia KWP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ksiązka depozytu broni

Poligrafia KWP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Książka ewidencji kluczy

Poligrafia KWP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Podręczny rejestr wniosków dot. funduszu emerytów i rencistów policyjnych

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr jawnych kart usług świadczonych w KWP Katowice

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr Szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (elektroniczny)

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Księga ewidencji nadawanych sztandarów jedn. Policji woj. śląskiego

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

 

WYDZIAŁ KADR

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr jawnych dzienników, książek ewidencyjnych i teczek

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji wydanych legitymacji ogólnopaństwowych

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Książka wydawania broni z pododdziału

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka depozytu broni

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka nadzoru nad bronią palną

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych osobowych przetwarzanych w kartotekach, skorowidzach, księgach, rejestrach, wykazach i innych zestawieniach

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydawanych upoważnień przez KWP w Katowicach na dany rok

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr Postępowań Dyscyplinarnych

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

 

WYDZIAŁ DOBORU I SZKOLENIA

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Wykaz przepracowanych godzin pracowników Wydziału Doboru i Szkolenia

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Wykazy dodatkowych należności – Ryczałt za dojazdy do pracy

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr zwolnień lekarskich funkcjonariuszy wydziału Doboru i Szkolenia

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wydawania sprzętu

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka doręczeń miejscowych

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów szkody Wydziału Doboru i Szkolenia

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji kluczy

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji kluczy pomieszczeń do przechowywania dokumentów niejawnych

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji kluczy – strzelnica

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja wejść i wyjść do salki ćwiczeń siłowych

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Zeszyt ewidencji osób korzystających z sali Crossfit i sali sportów walki

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów szkody Wydziału Doboru i Szkolenia

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wydania broni indywidualnej

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wydania broni szkoleniowej

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka depozytu broni

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji amunicji Parabellum

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji amunicji Makarow

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowaniah

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji amunicji inna

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr kart materiałowych – Ewidencja kart rozchodu amunicji

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka nadzoru nad bronią palną

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wydania sprzętu z magazynu

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr „wychowanie fizyczne dla policjantów KWP w Katowicach”

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr „wychowanie fizyczne -Siłownia”

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Księga inwentarzowa

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka nadzoru nad prawidłowością przechowywania materiałów niejawnych

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Zeszyt ewidencji wody pobieranej na zawody sportowe

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAŁ FINANSÓW

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Ewidencja finansowo-księgowa operacji gospodarczych KWP w Katowicach - moduł systemu informatycznego

Wydział Finansów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Ewidencja płacowa - moduł systemu informatycznego

Wydział Finansów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Ewidencja środków trwałych - moduł systemu informatycznego

Wydział Finansów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr umów

Wydział Finansów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Ewidencja druków ścisłego zarachowania dot. czeków gotówkowych, dowodów KP, arkuszy spisu z natury

Wydział Finansów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr protokołów szkód

Wydział Finansów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

 

WYDZIAŁ KONTROLI

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr telefonu zaufania (infolinii skargowej) oraz przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Książka kontroli KWP w Katowicach

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Rejestr Upoważnień do kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Rejestr wydanych poleceń wyjazdów wyjazdu służbowego

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Zeszyt nadzoru Naczelnika Wydziału Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Zeszyt nadzoru i rozliczeń Naczelnika Wydziału Kontroli nad Zespołem Skarg

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Zeszyt narad służbowych Wydziału Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Rejestr przepisów Naczelnika Wydziału Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Lista użytkowników upoważnionych do korzystania z systemu opracowania dokumentów niejawnych ODN

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Karta osób nieupoważnionych przebywających w pomieszczeniach ze stanowiskami ODN

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Dziennik stanowiska komputerowego systemu opracowania dokumentów niejawnych ODN

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Dziennik ewidencji elektronicznych nośników danych END w Wydziale Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Dziennik pracy administratora stanowiska ODN

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Karta zapoznaania z dokumentacją bezpieczeństwa systemu opracowania dokumentów niejawnych ODN

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Książka depozytu broni Wydziału Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Książka wydania broni Wydziału Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Zakładowa (oddziałowa) księga zadań i uwag zakładowego społecznego inspektora pracy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Rejestr zwolnień lekarskich pracowników i funkcjonariuszy Wydziału Kontroli KWP

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Rejestr czynności wykonywanych w szczególnych warunkach uzasadniających podwyższenie emerytury, o których mowa w art. 2-4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.05.2005 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Rejestr postępowań szkodowych Wydziału Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Książka wyjść w godzinach służbowych Wydziału Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Ewidencja- karty ewidencji nadgodzin pracowników cywilnych i funkcjonariuszy Wydziału Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Ewidencja czasu pracy członków KSC Wydziału Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Teczka listy obecności funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Ewidencja arkuszy spisów z natury

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Rejestr protokołów zdawczo odbiorczych oraz umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Książka ewidencji kluczy do szad i pomieszczeń Wydziału Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nie

Rejestr elektronicznych nośników danych dostarczonych przez interesantów lub strony postępowań prowadzonych przez Policję użytych na samodzielnym stanowisku roboczym Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej Nie
Rejestr szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Wydziale Kontroli KWP w Katowicach Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej Nie

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr do rejestracji jawnych aktów prawnych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik podawczy Kancelarii Tajnej

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Dziennik podawczy Oddziału I Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Dziennik podawczy Oddziału II Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Dziennik podawczy Oddziału III Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Dziennik podawczy Oddziału IV Kancelarii Tajnej

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik podawczy Oddziału V Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek niejawnych Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek niejawnych Oddziału I Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek niejawnych Oddziału II Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek niejawnych Oddziału III Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek niejawnych Oddziału IV Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek niejawnych Oddziału V Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Dziennik podawczy - szyfry Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Dziennik podawczy - szyfry Oddziału I Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Dziennik podawczy - szyfry Oddziału II Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Dziennik podawczy - szyfry Oddziału III Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Dziennik podawczy - szyfry Oddziału IV Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Dziennik podawczy - szyfry Oddziału V Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Dziennik podawczy szyfrów wydanych Kancelarii Tajnej Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Rejestr postanowień o zawieszeniu Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone"      
  Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjne Nie
Rejestr decyzji o umorzeniu Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjne Nie
Rejestr postępowań sprawdzających Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjne Nie
Ewidencja naruszeń ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjne Nie

Rejestr ewidencji R przesyłek otrzymanych z Wydziałów KWP Katowice

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr pakowanie dokumentów niejawnych przesyłki polecone

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr osób przebywających w strefie bezpieczeństwa Kancelaria Tajna

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik podawczy CBŚP

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Zbiór spisów akt przekazanych do archiwum

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Zbiór protokołów do brakowania i zniszczenia materiałów niearchiwalnych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik podawczy BSW

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr przepisów niejawnych Komendanta Wojewódzkiego Policji

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik korespondencyjny

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Zbiór spisów akt przekazanych i protokołów BC

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr upoważnień dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie OIN Międzynarodowych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr notatników służbowych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr akt brakowanych materiałów kat. BC

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr akt postępowań sprawdzających

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji kluczy

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr umów i protokołów zdawczo-odbiorczych Wydziału ds. OIN

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów zniszczenia kalek

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydanych przedmiotów

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Zeszyt ewidencji pobranych kluczy zapasowych Wydziału ds. OIN

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr zamówień dla dokumentów niejawnych powlekanych oddział II

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr osób przebywających w składnicy akt Wydziału OIN

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik podawczy Szyfry-oddział III Kancelaria Tajna

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr spisów akt przekazanych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr Decyzji o cofnięciu poświadczeń bezpieczeństwa

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wykazów zdeklasyfikowanych IND Kancelaria Tajna Wydziału OIN

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr udostępnień akt

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr szkoleń BHP dot. Wydziału OIN

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydawania i zdawania radiotelefonów

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Lista pomieszczeń, w których zlokalizowane są stanowiska ODN

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Wykaz osób zapoznanych z procedurami dot. ODN

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Wykaz użycia plomb rozliczalnych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik stanowiska ODN POUFNE

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr skierowań na badania profilaktyczne

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr pieczęci i stempli

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr zaświadczeń odbioru przeszkolenia w zakresie OIN

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja wypożyczeń sprzętu

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja akt zagubionych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja pomocnicza dot. uprawnień dostępu do informacji niejawnych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr aktów prawnych naczelnika

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja nadgodzin pracowników WBI

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja wydanych poleceń wyjazdów służbowych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr upoważnień do kontroli

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr zwrotów do kancelarii tajnej

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr urlopów

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr szkód WBI KWP Katowice

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja spisów arkuszy z natury

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr zwolnień lekarskich

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka przeglądów technicznych środków ochrony fizycznej

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja dot. spisów akt przekazanych kat. B i BE z KWP Katowice oraz jednostek

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja spisy akt przekazanych kat A egz. nr 2 terenowych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja protokoły brakowania kat. BC

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów deklasyfikacji zniszczenia nośników informatycznych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr sprawdzeń WWZI BSWP

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr osób przebywających w strefie bezpieczeństwa pok. 7 i 8

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja dot. protokołów kat. B i BE

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr osób przebywających w strefie bezpieczeństwa B-06

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr upoważnień dostępu do informacji niejawnej oznaczonej klauzulą Restricted

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Będzin

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Bielsko-Biała

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Bytom

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Chorzów

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Chrzanów

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Cieszyn

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Częstochowa

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Dąbrowa Górnicza

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Gliwice

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Jastrzębie Zdrój

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Jaworzno

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Katowice

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Kłobuck

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Lubliniec

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Mikołów

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Mysłowice

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Myszków

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Olkusz

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Piekary Śl.

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Pszczyna

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Racibórz

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Ruda Śląska

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Siemianowice Śląskie

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Sosnowiec

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Świętochłowice

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Tarnowskie Góry

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Tychy

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Wodzisław Śląska

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Zabrze

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Zawiercie

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KMP Żory

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 KPP Żywiec

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 CBŚP

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 byłego Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Wydział Kryminalny

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Wydział dw z Korupcją

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Wydziału Bezpieczeństwa Informacji

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Wydział Wywiadu Kryminalnego

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 wydział Techniki Operacyjnej

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Wydział Finansów

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Wydział Kontroli

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Wydział dw. z Cyberprzestępczością

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Teczka Funduszu Operacyjnego

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 byłego Wywiadu d/w z Przestępczością Samochodową

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 byłego Wydziału dw z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 byłego Wydziału Informatyki

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 byłego Urzędu Ochrony Państwa del. w Katowicach

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja archiwalna egz. nr 2 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego del. w Katowicach

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja ponadnormatywnego czasu służby funkcjonariuszy Wydziału Bezpieczeństwa Informacji

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja ponadnormatywnego czasu pracy pracowników korpusu służby cywilnej Wydziału Bezpieczeństwa Informacji

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów brakowania kat. B i BE

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik stanowiska komputerowego ul. Koszarowa

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Zeszyt szkoleń i instruktaży

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik pracy administratora

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Spis akt przekazanych kat. B i BE z komórek organizacyjnych KWP egz. nr 2

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Spis akt przekazanych kat. A z komórek organizacyjnych KWP egz. nr 2

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony inf. niejawnych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dokumentacja dot. rozliczenia urządzeń ewidencyjnych przez Wydz. KWP Katowice

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organiz

Nie

Dokumentowanie pomiarów temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu nr 600 B

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr postępowań administracyjnych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAŁ PSYCHOLOGÓW

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

 

Zeszyt nadzoru i poleceń Naczelnika Wydziału Psychologów KWP w Katowicach


Wydział Psychologów KWP w Katowicach w godzinach urzędowania

 

Kierownik komórki organizacyjnej

 

Nie

 

Książka wydania broni

Wydział Psychologów KWP w Katowicach w godzinach urzędowania

 

Kierownik komórki organizacyjnej

 

Nie

 

Książka nadzoru nad bronią palną

Wydział Psychologów KWP w Katowicach w godzinach urzędowania

 

Kierownik komórki organizacyjnej

 

Nie

 

Rejestr protokołów zdawczo-odbiorczych oraz umów o powierzeniu mienia funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Psychologów KWP w Katowicach

Wydział Psychologów KWP w Katowicach w godzinach urzędowania

 

Kierownik komórki organizacyjnej

 

Nie

 

Zeszyt ewidencji kluczy zapasowych

Wydział Psychologów KWP w Katowicach w godzinach urzędowania

 

Kierownik komórki organizacyjnej

 

Nie

 

Książka ewidencji kluczy

Wydział Psychologów KWP w Katowicach w godzinach urzędowania

 

Kierownik komórki organizacyjnej

 

Nie

 

Książka ewidencji kluczy zapasowych

Wydział Psychologów KWP w Katowicach w godzinach urzędowania

 

Kierownik komórki organizacyjnej

 

Nie

 

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Wydział Psychologów KWP w Katowicach w godzinach urzędowania

 

Kierownik komórki organizacyjnej

 

Nie

 

Rejestr wydanych poleceń służbowych

 

Wydział Psychologów KWP w Katowicach w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie

 

Rejestr skierowań na badania profilaktyczne

 

Wydział Psychologów KWP w Katowicach w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie

 

Rejestr aktów prawnych Naczelnika Wydziału Psychologów KWP w Katowicach

 

Wydział Psychologów KWP w Katowicach w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie

 

Rejestr dot. wykonania czynności w warunkach uzasadniających podwyższenie emerytury

 

Wydział Psychologów KWP w Katowicach w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie

 

Rejestr protokołów szkody Wydziału Psychologów KWP w Katowicach

 

Wydział Psychologów KWP w Katowicach w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Rejestr protokołów brakowania kat. "BC" Wydział Psychologów KWP w Katowicach w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie

 

Rejestr teczek dokumentów jawnych dzienników i książek ewidencyjnych 

 

Wydział Psychologów KWP w Katowicach w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie

 

Rejestr policjantów lub pracowników, którym udzielono porady psychologicznej, wobec których podjęto interwencję kryzysową lub prowadzono psychoterapię

 

Wydział Psychologów KWP w Katowicach w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie

 

Rejestr pierwszej pomocy emocjonalnej

 

Wydział Psychologów KWP w Katowicach w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie

 

Rejestr wykonanych zadań z zakresu psychologii zarządzania zasobami ludzkimi

 

Wydział Psychologów KWP w Katowicach w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie

 

Rejestr Kart Doradztwa

 

Wydział Psychologów KWP w Katowicach w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie

 

Wykaz badanych (Dobór Wewnętrzny)

 

Wydział Psychologów KWP w Katowicach w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie

 

Rejestr kandydatów do słożby w Policji (Dobór Zewnętrzny)

 

Wydział Psychologów KWP w Katowicach w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie

 

Spis konkursów na stanowiska: Dzielnicowego, Kierownika Rewiru Dzielnicowych

 

Wydział Psychologów KWP w Katowicach w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie

 

Rejestr udzielonej przez psychologa policyjnego pomocy w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych lub administracyjno-porządkowych

 

Wydział Psychologów KWP w Katowicach w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej Nie

 

ZESPÓŁ PRAWNY

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Dziennik spraw sądowych

Zespół Prawny KWP w godzinach urzędowania

Koordynator Zespołu Prawnego KWP

Nie

Rejestr szaf do przechowywania dokumentów niejawnych

Zespół Prawny KWP w godzinach urzędowania

Koordynator Zespołu Prawnego KWP

Nie

Dziennik podawczy

Zespół Prawny KWP w godzinach urzędowania

Koordynator Zespołu Prawnego KWP

Nie

Dziennik podawczy aktów prawnych

Zespół Prawny KWP w godzinach urzędowania

Koordynator Zespołu Prawnego KWP

Nie

 

ZESPÓŁ PRASOWY

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Książka depozytu broni

Wydział Sztab Policji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka nadzoru nad bronią

Wydział Sztab Policji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr wydanych certyfikatów „Prawa człowieka w Zarządzaniu Policją”

pom. Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
ds. Ochrony Praw Człowieka, w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Książka ewidencji kluczy (magazyny, brama) 

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Wykaz faktur ewidencja dzienna faktur- rejestr dodatkowy

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Książka ewidencji napraw sprzętu uzbrojenia

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Książka doręczeń do Wydziału Finansów KWP Katowice

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Książka nadzoru

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Książka ewidencji napraw sprzętu uzbrojenia KWP w Katowicach

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Rejestr obrotu sprzętu materiałowego 

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Książka ewidencji napraw sprzętu uzbrojenia

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Książka ewidencji kluczy- magazyn i rusznikarka

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Rejestr dowodów obrotu materiałowego

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Dziennik podawczy, rejestr wniosków o przydział broni i pałki Tofa

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Księga druków ścisłego zarachowania

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Rejestr wydawnych do użytkowania kart charakterystyki- magazyn mundurowy

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Rejestr wydawnych do użytkowania kart charakterystyki- magazyn techniki policyjnej

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Rejestr wydawnych do użytkowania kart charakterystyki- magazyn druków

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Rejestr wydawnych do użytkowania kart charakterystyki- magazyn gospodarczy

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

Rejestr wydawnych do użytkowania kart charakterystyki- magazyn główny uzbrojenia

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Nie

 

WYDZIAŁ TRANSPORTU

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr umów

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja czasu pracy

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr poleceń wyjazdu służbowego

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów brakowania dokumentacji BC

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr przepisów Naczelnika

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja nadgodzin

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr faktur

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr not korygujących

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr not księgowych

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów szkody

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka pomiarów i ewidencji materiałów pędnych w zbiornikach

Stacja paliw  w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka magazynowa MPIS

Stacja paliw  w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr znaków legalizacyjnych

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Wykaz tablic rejestracyjnych

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów wycofania

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr numerów taktycznych

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Księga ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja szkód transportowych

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja zezwoleń na naprawy

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr skierowań na badania lekarskie (wkładki)

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka dyspozytora

Dyspozytornia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka służby dyspozytora

Dyspozytornia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr badań technicznych pojazdów

Diagnostyka w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wniosków w sprawie wszczęcia procedury przetargowej

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wydania brani

magazyn podręczny broni – ul. Kochłowicka, Katowice,  w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ksiązka depozytu broni

magazyn podręczny broni - ul. Kochłowicka, Katowice,  w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ksiązka kontroli sprzętu uzbrojenia

magazyn podręczny broni - ul. Kochłowicka, Katowice,  w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAL INWESTYCJI I REMONTÓW

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Książka wydania broni

Wydział Inwestycji i Remontów w dni pracujące w godzinach urzędowania

magazyn podręczny broni – ul. Kochłowicka, Katowice

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka depozytu broni

Wydział Inwestycji i Remontów w dni pracujące w godzinach urzędowania

magazyn podręczny broni – ul. Kochłowicka, Katowice

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr faktur

Wydział Inwestycji i Remontów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wniosków o wszczęcie procedury przetargowej

Wydział Inwestycji i Remontów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydanych skierowań na badania profilaktyczne

Wydział Inwestycji i Remontów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydanych Decyzji Naczelnika

Wydział Inwestycji i Remontów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr lokali mieszkalnych w dyspozycji KWP Katowice

Wydział Inwestycji i Remontów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydanych decyzji administracyjnych

Wydział Inwestycji i Remontów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAŁ TELEINFORMATYKI

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Książka napraw MTN i MTP

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka napraw sprzętu radiowego

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka napraw telefonów komórkowych

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji sprzętu wypożyczonego z rezerwy ekslpatacyjno-technicznej WTI

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wydania broni

E 128 całodobowo

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr Decyzji Naczelnika

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr osób przebywających na serwerowni

E 128 całodobowo

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr osób przebywających na centrali

E 128 całodobowo

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji kluczy

E 128 całodobowo

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja pobierania kluczy do punktów dystrybucyjnych i szaf z urządzenia sieciowymi PSTDN

E 128 całodobowo

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik pracy administratora PSI/KCIK

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik pracy administratora SIO/OBOZI

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik Pracy administratora SNP

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr osób mających dostęp do informacji niejawnych

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

ZESPÓŁ ds. INWENTARYZACJI

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Księga druków ścisłego zarachowania

Zespół Inwentaryzacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr pomocniczy

Zespół Inwentaryzacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów brakowania BC

Zespół Inwentaryzacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr decyzji wydanych przez Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Katowicach

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydania delegacji służbowych

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja czasu pracy

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja nadgodzin

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr zwolnień lekarskich

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr akt brakowanych kat. BC

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja pobrania kluczy zapasowych do pomieszczeń Wydziału Prewencji KWP w Katowicach

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja arkuszy spisów z natury mienia Wydziału Wydziału Prewencji KWP w Katowicach

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr czynności wykonywanych w szczególnych warunkach uzasadniających podwyższenie emerytury

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr oświadczeń dot. polityki ochrony danych w ramach "Niebieskich Kart"

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr użytkowników końcowych oraz osób upoważnionych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja elektronicznych nośników danych dostarczanych przez interesantów lub stron postępowań prowadzonych przez Policję użytych na SSR

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w systemie E-RsoW

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja pobierania i zdawania kluczy do szafy metalowej nr 12380808431W

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik ewidencji elektronicznych nośników danych END

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

SZTAB POLICJI

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Policyjny rejestr imprez masowych (PRIM) - Informacje w sprawie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych

Sztab Policji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant
Wojewódzki Policji
w Katowicach

nie

System Wspomagania Dowodzenia (SWD) – rejestr zdarzeń Policji w latach od 2013 do nadal

Sztab Policji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant
Wojewódzki Policji
w Katowicach

nie

Elektroniczna Książka Służby Dyżurnego (EKSD) – w zakresie rejestracji zdarzeń w latach 2006 – 2012

Sztab Policji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant
Wojewódzki Policji
w Katowicach

nie

Policyjny rejestr imprez masowych (PRIM) - Informacje w sprawie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych

Sztab Policji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant
Wojewódzki Policji
w Katowicach

nie

 

WYDZIAŁ KONWOJOWY I POLICJI SĄDOWEJ

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Książka ewidencji kluczy

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału 

oraz

w poszczególnych komórkach wydziału:

 

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Policyjna Izba Dziecka

w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr aktów prawnych Naczelnika WKiPS KWP w Katowicach

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Elektroniczny dziennik korespondencyjny

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału 

oraz

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Policyjna Izba Dziecka

w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr skarg i wniosków

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr postępowań szkodowych WKiPS KWP w Katowicach

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr druków ścisłego zarachowania

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydanych poleceń w sprawie wyznaczenia opiekuna służbowego funkcjonariusza w służbie przygotowawczej

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr upoważnień wydawanych przez Naczelnika Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja udzielonych upoważnień

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja osób uprawnionych do dostępu do Elektronicznej Książki Służby Konwojowej

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie


 

Ewidencja użytkowników Zestawu Rejestrów Informatycznych (ZRI) e-komenda

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie


 

Ewidencja administratorów lokalnych Zestawu Rejestrów Informatycznych (ZRI e-komenda)

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w KSIP

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja kart mikroprocesowych

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja nośników danych END

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wykazów -ETAP (konwoje etapowe)

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

sekretariat wydziału

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka pracy kurierów poczty specjalnej

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr upoważnień kuriera poczty specjalnej

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania: 

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydawania i zdawania radiotelefonów noszonych oraz mobilnych terminali noszonych

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydawania dodatkowego sprzętu uzbrojenia i wyposażenia

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo zs. w Jastrzębiu Zdroju

Referatu w Raciborzu

ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Książka dyspozytora

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo zs. w Jastrzębiu Zdroju

Referatu w Raciborzu

ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój,

Ogniwo II zs. w Lublińcu

Referatu w Częstochowie

ul. Oświęcimska 6 Lubliniec,

Ogniwo Policji Sądowej zs. w Rybniku

Referatu w Raciborzu

ul. Piłsudskiego 33 Rybnik

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr dezynfekcji pojazdów służbowych

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie


 

Rejestr nakazów doprowadzeń

 

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka służby konwojowej

 

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

 

Nie

Rejestr notatników służbowych

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo zs. w Jastrzębiu Zdroju

Referatu w Raciborzu

ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój,

Ogniwo II zs. w Lublińcu

Referatu w Częstochowie

ul. Oświęcimska 6 Lubliniec,

Ogniwo Policji Sądowej zs. w Rybniku

Referatu w Raciborzu

ul. Piłsudskiego 33 Rybnik

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka odpraw do służby

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo zs. w Jastrzębiu Zdroju

Referatu w Raciborzu

ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój,

Ogniwo II zs. w Lublińcu

Referatu w Częstochowie

ul. Oświęcimska 6 Lubliniec,

Ogniwo Policji Sądowej zs. w Rybniku

Referatu w Raciborzu

ul. Piłsudskiego 33 Rybnik

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr delegacji

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

sekretariat wydziału

oraz

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo zs. w Jastrzębiu Zdroju

Referatu w Raciborzu

ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój,

Ogniwo II zs. w Lublińcu

Referatu w Częstochowie

ul. Oświęcimska 6 Lubliniec,

Ogniwo Policji Sądowej zs. w Rybniku

Referatu w Raciborzu

ul. Piłsudskiego 33 Rybnik,

Policyjna Izba Dziecka

w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała

 

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dokumentacja dotycząca ewidencji mandatów karnych

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

Zespół Organizacji Służby (DYŻURNI)

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 Katowice,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5

Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo zs. w Jastrzębiu Zdroju

Referatu w Raciborzu

ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój,

Ogniwo Policji Sądowej zs. w Rybniku

Referatu w Raciborzu

ul. Piłsudskiego 33 Rybnik

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka nadzoru nad bronią palną

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo zs. w Jastrzębiu Zdroju

Referatu w Raciborzu

ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój,

Ogniwo II zs. w Lublińcu

Referatu w Częstochowie

ul. Oświęcimska 6 Lubliniec,

Ogniwo Policji Sądowej zs. w Rybniku

Referatu w Raciborzu

ul. Piłsudskiego 33 Rybnik

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wydawania broni

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo zs. w Jastrzębiu Zdroju

Referatu w Raciborzu

ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój,

Ogniwo II zs. w Lublińcu

Referatu w Częstochowie

ul. Oświęcimska 6 Lubliniec,

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka depozytu broni

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 Katowice,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 w Czeladzi,

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji nieobecności w godzinach służbowych

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

sekretariat wydziału

oraz

w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Policyjna Izba Dziecka w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo zs. w Jastrzębiu Zdroju

Referatu w Raciborzu

ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój

Ogniwo II zs. w Lublińcu

Referatu w Częstochowie

ul. Oświęcimska 6 Lubliniec,

Ogniwo Policji Sądowej zs. w Rybniku

Referatu w Raciborzu

ul. Piłsudskiego 33 Rybnik

Kierownik komórki organizacyjnej  

Ewidencja nieletnich w PID

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

Policyjna Izba Dziecka

w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka przebiegu służby w PID

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

Policyjna Izba Dziecka

w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wizyt lekarskich w PID

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

Policyjna Izba Dziecka

w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli zewnętrznych w PID

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

Policyjna Izba Dziecka

w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała

Kierownik komórki organizacyjnej  

Dziennik sztabowy - rejestr przebiegu służby zebezpieczenia budynku Sądu Okręgowego przy ul. Koszarowej 17

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 Katowice

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wizytacji

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 Katowice,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5

Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Policyjna Izba Dziecka

w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Ogniwo II zs. w Lublińcu

Referatu w Częstochowie

ul. Oświęcimska 6 Lubliniec,

Ogniwo zs. w Jastrzębiu Zdroju

Referatu w Raciborzu

ul. Dworcowa 17Jastrzębie Zdrój,

Ogniwo Policji Sądowej zs. w Rybniku

Referatu w Raciborzu

ul. Piłsudskiego 33 Rybnik

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli służby 

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

w poszczególnych komórkach:

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 Katowice,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach

Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu

ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry.

Policyjna Izba Dziecka

w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Ogniwo II zs. w Lublińcu

Referatu w Częstochowie

ul. Oświęcimska 6 Lubliniec.

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr szaf metalowych, w których przechowywane są dokumenty niejawne

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

sekretariat wydziału

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów przekazania pojazdów

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 Katowice

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja spisów akt przekazanych do archiwum

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

sekretariat wydziału

ul. Koszarowa 17 w Katowicach

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów brakowania "BC"

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

sekretariat wydziału

ul. Koszarowa 17 w Katowicach

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr umów dot. powierzenia mienia

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

sekretariat wydziału

ul. Koszarowa 17 w Katowicach

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów zdawczo - odbiorczych powierzenia mienia

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

sekretariat wydziału

ul. Koszarowa 17 w Katowicach

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka użycia sprzętu NGRM-P

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 Katowice

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka działań NGRM-P

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 Katowice

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr badań urządzeniem elektr. do badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 Katowice,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5

Częstochowa

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr czynności wykonywanych w warunkach szczególnych

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

sekretariat wydziału

ul. Koszarowa 17 w Katowicach

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wezwań do sądów i prokuratur

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

Sekcja w Katowicach

ul. Koszarowa 17 Katowice,

Referat w Bielsku Białej

ul. Wapienna 45 Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi

ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie

ul. Popiełuszki 5

Częstochowa

Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Rejestr END dostarczonych przez interesantów lub strony użytych na SSR

Ogniwo Policji Sądowej zs. w Rybniku

Referatu w Raciborzu

ul. Piłsudskiego 33 Rybnik

Kierownik komórki organizacyjnej Nie
Rejestr jawnych dzienników, książek ewidencyjnych, teczek i rejestrów

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania

sekretariat wydziału

ul. Koszarowa 17 w Katowicach

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym DRAGER DRUG TEST 5000

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego i zarejestrowanych w KSIP zaświadczeń o odbytych szkoleniach upoważniających do odliczenia 6 punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr sporządzonych w WRD KWP w Katowicach i zarejestrowanych w KSIP wniosków o sprawdzenie kwalifikacji i badanie psychologiczne oraz wniosków o cofnięcie uprawnień, dotyczących podlegających ewidencji sprawców naruszeń przepisów ruchu drogowego zamieszkałych na terenie woj. śląskiego

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr petentów przyjętych przez Zespół ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr zamieszczonych na stronie internetowej KWP w Katowicach – na podst. art. 50 kk – informacji dot. rozstrzygnięć sądów wobec sprawców przestępstw w ruchu drogowym

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr modyfikacji i usunięć wpisów w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr sprawdzeń dokonanych
w policyjnych bazach danych przez pracowników zespołu ewidencji kierowców

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr otrzymanych kart MRD5

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr informacji o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr skarg zespołu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr wydawanych zaświadczeń o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr zatrzymanych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ewidencja kluczy do magazynu broni WRD KWP w Katowicach

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ewidencja kluczy do pomieszczeń Wydziału Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr zaświadczeń lekarskich funkcjonariuszy i pracowników WRD KWP w Katowicach

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Książka wydania broni WRD KWP w Katowicach

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr pokwitowań pobranych do realizacji przez referenta projektów organizacji ruchu

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ewidencja sprzętu techniki policyjnej używanego w WRD KWP w Katowicach

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr protokołów zdawczo-odbiorczych Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ewidencja projektów stałej i czasowej organizacji ruchu

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ewidencja godzin nadliczbowych funkcjonariuszy i pracowników WRD KWP w Katowicach

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

 

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr lekarzy i psychologów uprawnionych do wydawania orzeczeń dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenia na broń prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach oraz KMP/KPP woj. śląskiego w dni pracujące w godzinach urzędowania

 

Publikowany na podstronie BIP KWP w Katowicach w zakładce : pozwolenia i listy kwalifikowanych pracowników ochrony

Ksiązka ewidencji kluczy

Wydział Postępowań Administracyjnych w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik/ Zastępca Naczelnika Wydziału

Nie

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Dziennik pomocniczy „R” – telegramy przydzielone

Wydział Kryminalny w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr Śledztw i Dochodzeń

Wydział Kryminalny w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja zabezpieczonych pojazdów

Wydział Kryminalny w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęć

Wydział Kryminalny w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów akt archiwalnych

Wydział Kryminalny w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Elektroniczna księga dowodów rzeczowych

Wydział Kryminalny w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAŁ DW. z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr Śledztw i Dochodzeń

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Księga dowodów rzeczowych

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wydawania broni

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka nadzoru nad bronią palną

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka służby konwojowej

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka doprowadzeń osób

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji kluczy

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Zeszyt dyżurów funkcjonariuszy

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik korespondencyjny do pokwitowań otrzymanej korespondencji

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja nieobecności w godzinach służbowych

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka- ewidencja nadgodzin funkcjonariuszy

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Rejestr wewnętrznych aktów prawnych

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Rejestr pomocniczy wydania sprzętu z magazynu podręcznego

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydawanych skierowań na badania lekarskie

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr brakowania kat. BC

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Książka ewidencji dot. raportów, zwolnień lekarskich

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Rejestr protokołów zdawczo-odbiorczych i umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej funkcjonariuszy

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Ewidencja arkuszy spisów z natury

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Rejestr pomocniczy

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Rejestr notatników służbowych

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Dziennik ewidencji elektronicznych nośników END

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Książka ewidencji kluczy ODN

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Rejestr pomocniczy- dokumentacja zawierająca materiały stanowiska ODN

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Dziennik stanowiska SNP

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Dziennik pracy administratora SNP

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Dziennik stanowiska komputerowego KCIK

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Zeszyt odpraw wydziału

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Teczka ewidencji nieobecności

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Teczka wykaz przepracowanych nadgodzin

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Teczka wykaz dodatkowych należności pieniężnych za bilety miesięczne

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Teczka wykaz zwolnień lekarskich

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Teczka grafik dyżurów funkcjonariuszy

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

Teczka raporty o urlopy pracownicze

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej Nie

 

WYDZIAŁ DW. z PRZESTĘPCZOŚCIĄ NARKOTYKOWĄ

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Książka Kontroli przechowywanych środków odurzających i substancji psychotropowych Marihuana

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr L4 Wydział d/w z PN

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka etatowa Wydziału d/w z PN

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka odpraw do służby konwojowej

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik decyzji Naczelnika Wydziału d/w z PN

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli sprzętu uzbrojenia

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka służby konwojowej

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr skierowań na badania lekarskie Wydział d/w z PN

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych - Amfetamina

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych - Haszysz

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych - Kokaina

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych - Heroina

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych - Ecstasy

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych – mefedron i inne

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów brakowania akt archiwalnych

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Zestawienie użytkowania środków transportu w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wydawania broni Wydziału d/w z PN KWP K-ce

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka dowodów rzeczowych

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja Wydania kluczy alarmowych

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych – dopalacze

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik Stanowiska Komputerowego „SNP”

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAŁ DW. z KORUPCJĄ

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Książka kontroli sprzętu uzbrojenia  

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Książka ewidencji sprzętów w użytkowaniu  

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Książka wydawania broni z depozytu  

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr śledztw i dochodzeń za lata 2001-2014

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Książka służby konwojowej

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Książka doprowadzeń

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr postępowań w których dokonano tymczasowego zajęcia mienia w postaci gotówki

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr delegacji

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Dziennik korespondencyjny – odpowiedzi jawne PKR

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr akt brakowania kategorii BC

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr aktów prawnych naczelnika wydziału

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr teczek, dokumentacji dzienników i książek ewidencyjnych

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Książka ewidencji kluczy

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Zeszyt protokołów szkody

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr zwolnień lekarskich

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr ewidencji nadgodzin

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Upoważnienia do nadawania i odbioru przesyłek

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

 

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej system informatyczny CS17

Laboratorium Kryminalistyczne w dni pracujące w godzinach urzędowania

 

 

 

WYDZIAŁ WYWIADU KRYMINALNEGO

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr korzystania z pomieszczeń 713

Wydział Wywiadu Kryminalnego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji kluczy WWK

Wydział Wywiadu Kryminalnego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydawania kluczy do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt informatyczny do wytwarzania dokumentacji niejawnej pok. 720

Wydział Wywiadu Kryminalnego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr KCIK

Wydział Wywiadu Kryminalnego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr korzystania z pomieszczeń Zespołu-Wspólny Punkt Kontaktowy z siedzibą w Chotěbuz

Nie jest dostępny

---------

-------------

Rejestr dokumentów jawnych dzienników i książek ewidencyjnych WWK

Wydział Wywiadu Kryminalnego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAŁ ds. ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI PSEUDOKIBICÓW

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Książka ewidencji kluczy Wydziału

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr zwolnień lekarskich

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Dziennik czynności administracyjnych i kontrolnych systemu ODN

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr przydzielonych telegramów

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr informacji związanych z imprezami masowymi, meczami oraz pracą policjantów "Zespołów Monitorujących"

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr delegacji WPP KWP w Katowicach

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr przepisów Naczelnika WPP KWP w Katowicach

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Książka nadzoru nad bronią

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Książka wydania broni

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr szkoleń BHP

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr postępowań szkodowych

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Zeszyt odpraw

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Książka odpraw służby konwojowej

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Książka doprowadzeń osób

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr notatników służbowych

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

 

Rejestr tymczasowego zajęcia mienia

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr umów, protokołów powierzonego mienia

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Ewidencja kluczy ODN

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

 

Karta osób nieupoważnionych przebywających w pomieszczeniu ze stanowiskiem dostępowym BNP

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr szaf

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr raportów o udzielenie dnia/i wolnego WPP KWP w Katowicach

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Zeszyt dyżurów koordynatorów II zmiany WPP KWP w Katowicach

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

 

SEKCJA OCHRONY PRACY

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

Dziennik korespondencyjny dla Sekcji Ochrony Pracy

Sekretariat Wydziału Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr zwolnień lekarskich pracowników Policji i funkcjonariuszy Sekcji Ochrony Pracy

Sekretariat Wydziału Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr wydanych poleceń wyjazdu służbowego

Sekretariat Wydziału Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr przepisów Sekcji Ochrony Pracy

Sekretariat Wydziału Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr akt brakowania kart „BC” Sekcji Ochrony Pracy

Sekretariat Wydziału Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Karta ewidencji nadgodzin pracowników i funkcjonariuszy Sekcji Ochrony Pracy

Sekretariat Wydziału Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Teczka listy obecności Sekcji Ochrony Pracy

Sekretariat Wydziału Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Ewidencja czasu pracy członków Korpusu Służby Cywilnej Sekcji Ochrony Pracy

Sekretariat Wydziału Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych Sekcji Ochrony Pracy

Sekretariat Wydziału Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Książka nadzoru nad bronią palną funkcjonariuszy Sekcji Ochrony Pracy

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr faktur

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr chorób zawodowych oraz podejrzeń o takie choroby

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr prowadzonych postępowań o zamówieniach publicznych

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr - rozliczenia dot. refundacji kosztu zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora ekranowego

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Ewidencja nadawanych/odebranych uprawnień dostępowych do SWOP Moduł Medycyna Pracy KWP w Katowicach

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr osób otrzymujących refundację kosztów zakupu okularów CBŚP KGP zarząd w Katowicach, BSWP KGP wydział w Katowicach

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr szkoleń wstępnych ogólnych w dziedzinie BHP oraz wydanych kart szkoleń w dziedzinie BHP

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr substancji i preparatów niebezpiecznych występujących w KWP w Katowicach Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr funkcjonariuszy KWP w Katowicach narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr pracowników KWP w Katowicach narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr prac narażających funkcjonariuszy KWP w Katowicach na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr prac narażających pracowników KWP w Katowicach na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Ewidencja nadawanych/odebranych uprawnień dostępowych do SWOP Moduł BHP KWP w Katowicach

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Dziennik ewidencji elektronicznych nośników danych END w Zespole Ochrony Pracy

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Zeszyt narad służbowych Sekcji Ochrony Pracy

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr Protokołów Zdawczo-Odbiorczych oraz arkuszy spisów z natury i umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej funkcjonariuszy i pracowników Sekcji Ochrony Pracy KWP w Katowicach

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr wypadków przy pracy pracowników KWP w Katowicach (OPP, SPKP w Katowicach, SPPP w Bielsku – Białej i Częstochowie, KAP w Gliwicach)

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr wypadków powstających w związku z pełnieniem służby w KWP w Katowicach (OPP, SPKP w Katowicach, SPPP w Bielsku – Białej i Częstochowie, KAP w Gliwicach)

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr czynności wykonywanych w szczególnych warunkach uzasadniających podwyższenie emerytury

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Książka ewidencji kluczy

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr protokołów szkód w Sekcji Ochrony Pracy KWP w Katowicach

Sekcja Ochrony Pracy w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

 

WYDZIAŁ POSZUKIWAŃ I IDENTYFIKACJI OSÓB

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Ewidencja służb pełnionych w terenie powyżej 4 godzin

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik korespondencyjny do rejestrowania aktów prawnych

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr czynności wykonywanych w szczególnych warunkach uzasadniających

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik użycia urządzeń Georadarowych

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka depozytu broni

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencyjna wydawanych upoważnień do przeprowadzania kontroli w jednostkach podległych

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr delegacji służbowych

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka nadzoru nad bronią palną

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów zdawczo-odbiorczych 

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr Elektronicznych Nośników Danych (EKD)

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Metryczka

Data publikacji : 12.03.2007
Data modyfikacji : 28.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Poszczególne komórki organizacyjne KWP
Osoba udostępniająca informację:
Danuta Szeliga Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Szafert
do góry