Planowane kontrole na 2013 rok realizowane przez Wydział Kontroli KWP w Katowicach

 

Kontrole w trybie zwykłym

 

Lp.

Temat kontroli

Źródła szczegółowe

Podmiot kontrolowany

Termin realizacji

Nadzorujący realizację

1.

Prawidłowość wykonania wniosków zawartych w sprawozdaniu z dnia 28.01.2010r. (L.dz. IP-092-76/09/436/10) oraz brakowania broni i amunicji niestanowiącej własności Policji.

 

Polecenie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

 

Wydział Zaopatrzenia KWP w Katowicach

 

IV kwartał

 

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Obowiązek okresowej kontroli (raz na 3 lata) wynikający z §15 ust. 3 Zarządzenia nr pf-1/05 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10.01.2005 r. w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym Policji.

Wydział Techniki Operacyjnej

KWP w Katowicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-IV kwartał

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

3.

Wydział dw z Przestępczością Samochodową KWP w Katowicach

4.

 

Wydział dw. z Korupcją KWP w Katowicach

5.

KMP w Tychach

6.

KMP w Rudzie Śląskiej

7.

KMP w Bytomiu

8.

KMP w Jaworznie

9.

KMP w Chorzowie

10.

KMP w Zabrzu

11.

KMP w Gliwicach

12.

KPP w Pszczynie

13.

KPP w Kłobucku

14.

KPP w Cieszynie

15.

KMP w Rybniku

16.

KMP w Katowicach

17.

 

Zasadność, legalność i prawidłowość zatrzymywania osób, w tym nieletnich.

Polecenie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

 

KPP w Raciborzu

 

  

I-IV kwartał

 

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

18.

Polecenie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

 

KPP w Myszkowie

19.

Zasadność i prawidłowość wymierzania sprawcom kolizji drogowych grzywien w drodze mandatu karnego

Polecenie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

 KMP w Dąbrowie Górniczej

III kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

 

20.

Zasadność zatrzymania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych przez policjantów oraz poprawność dokumentowania tych czynności.

Polecenie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

 KMP w Tychach

 III kwartał

 Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

21.

Skuteczność procesowego i operacyjnego ustalania składników majątku podejrzanych.

Polecenie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

KMP w Rybniku

IV kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

22.

KPP w Kłobucku

III kwartał

23.

KPP w Tarnowskich Górach

II kwartał

24.

Reakcja na przestępstwa, nadawanie tym sprawom biegu procesowego, prawidłowość rejestracji statystycznych czynów przestępczych oraz obliczania kosztów postępowania przygotowawczego.

Polecenie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Ponadto, tematykę tę proponowali Komendanci jednostek terenowych woj. śląskiego, a kontrola w KMP w Bielsku - Białej wynika z ustaleń czynności sprawdzająco – wyjaśniających prowadzonych w tej jednostce w 2012 r.

KMP w Jaworznie

I kwartał

 

 

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

25.

KMP w Katowicach

II kwartał

26.

KMP w Bielsku – Białej (KP w Czechowicach-Dziedzicach)

 

I kwartał

27.

KPP w Mikołowie

IV kwartał

28.

 

 

Czas reakcji na interwencję zgłoszoną na telefon alarmowy Policji.

 

 

Polecenie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

 

KPP w Pszczynie

I kwartał

 

 

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

29.

KMP w Sosnowcu

 II kwartał

30.

KPP w Zawierciu

II kwartal

31.

Prawidłowość i terminowość wprowadzania danych do KSIP ze szczególnym uwzględnieniem rzeczy utraconych.

Wniosek wynikający z czynności sprawdzająco – wyjaśniających prowadzonych w KPP w Kłobucku w zw. z kradzieżą wyposażenia pojazdu służbowego.

Jednocześnie tematykę zasugerowali Komendanci jednostek Policji woj. śląskiego.

KPP w Kłobucku

I kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

32.

KMP w Chorzowie

 I kwartał

33.

  

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

  

Polecenie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

KMP w Gliwicach

 

III – IV kwartał

 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli

34.

KMP w Rudzie Śl.

35.

KMP w Rybniku

36.

KPP w Zawierciu

37.

  

Sposób weryfikowania informacji operacyjnych

Na podstawie wniosków wynikających z kontroli prowadzonych w zakresie pracy operacyjnej w jednostkach Policji woj. śląskiego określono to zagadnienie jako mogące generować nieprawidłowości.

KPP w Lublińcu

I kwartał

 

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

38.

KMP w Siemianowicach Śląskich

II kwartał

39.

 KMP w Sosnowcu

 III kwartał

40.

 

Postępowanie z pojazdami zabezpieczonymi na zlecenie i koszt Policji prawidłowość postępowania policjantów w zakresie usuwania i zabezpieczania pojazdów.

 Polecenie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

 KMP w Zabrzu

 IV kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

41.

KPP w Będzinie

IV kwartał

42.

Funkcjonowanie zespołów monitorujących

Propozycja Naczelnika Wydziału Sztab Policji KWP w Katowicach

KMP w Zabrzu

III kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

43.

KMP w Chorzowie

II kwartał

44.

Podejmowanie czynności koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utrata zniekształceniem lub zniszczeniem w trybie art. 308 kpk

Polecenie Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz propozycje Komendantów jednostek Policji woj. śląskiego.

KPP w Żywcu

III kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

 

45.

KMP w Żorach

III kwartał

46.

Prawidłowość prowadzenia czynności w trybie art. 307 kpk poprzedzających wszczęcie postępowań przygotowawczych, które zakończono umorzeniem BCP.

KMP w Jastrzębiu Zdrój

II kwartał

 

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

47.

KMP w Częstochowie

II kwartał

48.

Sposób prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz zasadność wydawania decyzji o odstąpieniu od kierowania wniosków o ukaranie do Sądu z powodu niewykrycia sprawcy wykroczenia.

Polecenie Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

KPP w Bieruniu

III kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

49.

Prawidłowość prowadzenia czynności poszukiwawczych oraz rejestrowania osób poszukiwanych w policyjnych bazach danych.

Polecenie Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz propozycje Komendantów jednostek Policji woj. śląskiego

KPP w Będzinie

IV kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

50.

KPP w Bieruniu

II kwartał

51.

Poprawność czynności realizowanych w ramach postępowań przygotowawczych prowadzonych 3 i więcej miesięcy

Polecenie I Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz propozycja KMP w Zabrzu

KPP w Cieszynie

II kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

52.

KPP w Lublińcu

IV kwartał

 

 

 

53.

Prawidłowość rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych oraz ich rozliczanie i usuwanie z magazynów dowodów rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem niepodjętych depozytów

Polecenie I Z-cy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz propozycje Komendantów jednostek Policji woj. śląskiego

 KMP w Katowicach

 II kwartał

 Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

 

 

54.

Prawidłowość pełnienia służby w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych i Policyjnych Izbach Dziecka

Polecenie Z-cy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz propozycja Naczelnika Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej

KMP w Bielsku-Białej

IV kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

55.

Prawidłowość prowadzenia wyjaśniających postępowań szkodowych.

Propozycje kierowników komórek KWP

KMP w Piekarach Śl.

III kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

56.

KPP w Mikołowie

III kwartał

57.

Sposób realizacji przedsięwzięć przez służbę ds. ochrony przeciwpożarowej w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowej

Propozycja Wydziału Kontroli - wcześniejsze kontrole zagadnienia prowadzone w latach poprzednich wskazały na potrzebę zbadania tej tematyki

KPP w Wodzisławiu Śląskim

I kwartał

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

58.

KMP w Świętochłowicach

II kwartał

59.

Prawidłowość prowadzenia postępowań powypadkowych

KMP w Mysłowicach

I kwartał

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

 

60.

KPP w Lublińcu

II kwartał

61.

Realizacja przedsięwzięć związanych z wyposażeniem oraz stosowaniem środków ochrony indywidualnej przez pracowników Policji

 KMP w Jaworznie

I kwartał

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

62.

Stan realizacji badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji.

KMP w Bytomiu

I kwartał

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

 

 

Kontrole w trybie uproszczonym

 

 

Lp.

Temat kontroli

Źródła szczegółowe

Podmiot kontrolowany

Termin realizacji

Nadzorujący realizację

1.

Prawidłowość rozliczania i przyznawania należności z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do służby funkcjonariuszy.

Wniosek z kontroli zakończonej wystąpieniem pokontrolnym o L.dz. IP-090-42/2703/10 z 30 września 2010 r.

KMP w Dąbrowie Górniczej

II kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

2.

Sposób sprawowania funkcji kierowniczej w KP IV w Bytomiu

Polecenie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

KP IV w Bytomiu

I kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

3.

Zasadność dokonywania sprawdzeń w KSIP i innych bazach policyjnych i poza policyjnych (CEPIK, CEL)

Polecenie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

KMP w Jaworznie

III kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

4.

Prawidłowość planowania i nadzorowania procesu archiwizacji dokumentów - spraw ostatecznie załatwionych, zakończonych do końca 2009 r.

Polecenie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

KMP w Katowicach

I kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

 

 

Kontrole w innym trybie1

 

 

Lp.

Temat kontroli

Źródła szczegółowe

Podmiot kontrolowany

Termin realizacji

Nadzorujący realizację

 

1.

Zbadanie i ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego w pomieszczeniach służby/ pracy użytkowanych przez KWP w Katowicach

Tematykę i jednostki wytypowano na podstawie analizy danych z poprzednich kontroli oraz informacji uzyskanych w trakcie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, jak np. PIS MSW, PIP etc.

Budynek nr 1 KWP w Katowicach (pomieszczenia użytkowane przez Wydział Zaopatrzenia oraz Wydział Inwestycji i Remontów)

II-III kwartał

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

2.

Ocena stopnia realizacji poleceń pokontrolnych zawartych w „Wystąpieniu pokontrolnym” KGP z dnia 18.10.2012 r. dot. poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego (w tym warunków ewakuacji) obiektów KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19

Budynki KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19

IV kwartał

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

3.

 Sprawdzenie wyposażenia i oznakowania apteczek pierwszej pomocy znajdujących się na wyposażeniu komórek organizacyjnych

Wydział Zaopatrzenia KWP w Katowicach

I kwartał

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

4.

Wydział Transportu KWP w Katowicach

5.

Wydział Inwestycji i Remontów

6.

Stan realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie udzielania instruktażu stanowiskowego policjantom i pracownikom Policji

SPPP w Częstochowie

II kwartał

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

7.

Ocena stopnia realizacji poleceń pokontrolnych zawartych w „Wystąpieniu pokontrolnym” KGP z dnia 18.10.2012 r. dot. poprawy stanu technicznego oraz higieniczno – sanitarnego budynków, pomieszczeń pracy/ służby stanowiących kompleks Stacji Obsługi Wydziału Transportu KWP w Katowicach przy ul. Kilińskiego 25

Wydział Transportu KWP w Katowicach

IV kwartał

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

 

1 Kontrole prowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 648 KGP z dnia 30.06.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Metryczka

Data publikacji 07.12.2012
Data modyfikacji 10.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kontroli
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry