Wykaz kontroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Kontroli KWP w Katowicach w 2014 roku

 

KONTROLE REALIZOWANE PRZEZ KONTROLERÓW WYDZIAŁU KONTROLI
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH
W 2014 R.

Przepisy regulujace prowadzenie kontroli

W 2014 roku postępowania kontrolne były prowadzone w oparciu o Ustawę o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. oraz Decyzję nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

 

Liczba kontroli przeprowadzonych w 2014 roku

W 2014 roku nie prowadzono kontroli koordynowanych.

Szczegółowe dane dot. ilości przeprowadzonych kontroli zawierają poniższe tabele.

 

 

Rodzaj kontroli:

kontrole finansowo-gospodarcze

 

 

Liczba kontroli

Jednostka

Ogółem

Tryb zwykły

(podstawowy)

Tryb uproszczony

Kontrole planowe

Kontrole

poza planem

przeprowadzonych kontroli

15

1

15

1

16

skontrolowanych podmiotów

15

1

15

1

16

w wyniku kontroli:

wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

0

0

0

0

0

wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego

0

0

0

0

0

skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

0

0

0

0

0

kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym

3

0

3

0

3

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2014 r.

0

0

0

0

0

 

 

Rodzaj kontroli:

realizacja zadań regulaminowych

/ustawowych

 

Liczba kontroli

Jednostka

Ogółem

Tryb zwykły

(podstawowy)

Tryb uproszczony

Kontrole planowe

Kontrole

poza planem

przeprowadzonych kontroli

20

48

31

37

68

skontrolowanych podmiotów

20

48

31

37

68

w wyniku kontroli:

wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

0

15

9

10

19

wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego

0

0

0

0

0

skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

0

0

0

0

0

kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym

6

2

8

0

8

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2014 r.

0

0

0

0

0

Pozostałe kontrole (78) dot. realizacji zadań ustawowych i regulaminowych. Kontroli dot. polityki kadrowej w 2014 r. nie realizowano.

 

 

KONTROLE PLANOWE

 

Kontrole w zakresie finansowo – gospodarczym

 

Tryb zwykły

 

 1. Temat: Gospodarowanie funduszem operacyjnym przez dysponenta II stopnia.

Kontrole prowadzono w: KMP w Dąbrowie Górniczej, KMP w Mysłowicach, KPP w Bieruniu, KPP w Myszkowie, KMP w Bielsku – Białej, KPP w Będzinie, KMP w Piekarach Śląskich, KPP w Tarnowskich Górach, KMP w Jastrzębiu Zdroju, KPP w Żywcu oraz Wydziałach KWP w Katowicach: dw. z PG, Kryminalnym, Wywiadu Kryminalnego, dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu.

 

 1. Prawidłowość wyboru przedsiębiorców wykonujących usługi usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela.

Kontrole prowadzono w: KMP w Gliwicach.

 

 1. Prawidłowość zabezpieczania pojazdów na koszt Policji.

Kontrole prowadzono w: KPP w Myszkowie oraz KPP w Raciborzu.

 

 1. System zlecania i przyjmowania pojazdów do naprawy w Stacji Obsługi Pojazdów. Efektywność funkcjonowania stacji obsługi oraz terminy realizacji napraw.

Kontrole prowadzono w: Wydziale Transportu KWP w Katowicach.

 

 

Kontrole dot. realizacji zadań regulaminowych/ ustawowych

 

Tryb zwykły

 

 1. Prawidłowość prowadzenia czynności w trybie art. 307 kpk poprzedzających wszczęcie postępowań przygotowawczych, które zakończono umorzeniem BZP.

Kontrole prowadzono w: KPP w Tarnowskich Górach, KMP w Częstochowie oraz KPP w Raciborzu.

 

 1. Prawidłowość realizacji czynności w postępowaniach przygotowawczych powyżej 6 miesięcy.

Kontrole prowadzono w: KPP w Zawierciu oraz KMP w Rybniku i Gliwicach.

 

 1. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

Kontrole prowadzono w: KMP w Chorzowie, KPP w Pszczynie, KPP w Cieszynie, KMP w Sosnowcu oraz KMP w Siemianowicach Śląskich.

 

 1. Przekazywanie zabezpieczonych środków odurzających i substancji psychotropowych do magazynu narkotyków Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach.

Kontrole prowadzono w: KMP w Bielsku-Białej oraz KMP w Chorzowie.

 

 1. Prawidłowość i terminowość wprowadzania danych do KSIP.

Kontrole prowadzono w: KMP w Katowicach oraz KMP w Rudzie Śląskiej.

 

 1. Poprawność realizacji procedur związanych z poszukiwaniem osób.

Kontrole prowadzono w: KMP w Katowicach oraz KPP w Raciborzu.

 

 1. Efektywność w zakresie zabezpieczenia i odzyskiwania utraconego mienia w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych.

Kontrole prowadzono w: KMP w Jaworznie oraz KMP w Częstochowie.

 

 1. Prawidłowość prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

Kontrole prowadzono w: KPP w Cieszynie oraz KMP w Bytomiu.

 

 1. Sposób realizacji przedsięwzięć przez służbę ds. ochrony przeciwpożarowej w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Kontrole prowadzono w: KPP w Bieruniu oraz KPP w Tarnowskich Górach.

 

 1. Prawidłowość prowadzenia postępowań powypadkowych.

Kontrole prowadzono w: KPP w Lublińcu.

 

11. Realizacja przedsięwzięć związanych z wyposażeniem oraz stosowaniem środków ochrony indywidualnej przez pracowników Policji.


Kontrole prowadzono w: KMP w Chorzowie.

 

 1. Stan realizacji badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji za 2013 r.

Kontrole prowadzono w: KPP w Będzinie.

 

Tryb uproszczony

 

 1. Sposób pełnienia służby w PDOZ w aspekcie informacji dot. monitoringu wizyjnego w PDOZ z dnia 4 października 2013 r. zaakceptowanej przez Pierwszego Zastępcę KGP.

Kontrole prowadzono w: KMP w Bielsku – Białej, KMP w Jastrzębiu – Zdroju, KMP w Katowicach, KPP w Lublińcu, KPP w Raciborzu oraz KPP w Żywcu.

 

 1. Prawidłowość dokumentowania obecności w służbie/ pracy funkcjonariuszy/ pracowników Policji oraz ewidencjonowania wyjść w godzinach służby/ pracy.

Kontrole prowadzono w: KMP w Zabrzu, KMP w Rybniku oraz KMP w Jaworznie.

 

 1. Zbadanie i ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego w pomieszczeniach służby/ pracy.

Kontrole prowadzono w: SPPP w Częstochowie oraz Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach (WIR).

 

 1. Prawidłowość realizacji przedsięwzięć związanych z wyposażeniem oraz stosowaniem środków ochrony indywidualnej przez policjantów.

Kontrole prowadzono w: Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Katowicach.

 

 1. Realizacja przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie udzielania instruktażu stanowiskowego policjantom i pracownikom Policji.

Kontrole prowadzono w: SPPP w Bielsku – Białej.

 

 

KONTROLE POZA PLANOWE – wszystkie w trybie uproszczonym

 

Kontrole w zakresie finansowo – gospodarczym

 

 1. Prawidłowość przyjmowania oświadczeń w toku inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w 2011 r.

Kontrolę prowadzono w: KPP w Raciborzu.

 

Kontrole dot. realizacji zadań regulaminowych/ ustawowych

 

 1. Kontrole w zakresie zasadności dokonania sprawdzeń w systemie (bazie) CEL.

Kontrole prowadzono w: KPP w Myszkowie, KMP w Katowicach (2 kontrole), KMP w Siemianowicach Śląskich, KMP w Rybniku, KMP w Bielsku – Białej, KPP w Mikołowie, KPP w Pszczynie, KPP w Żywcu (2 kontrole), KMP w Bytomiu, KMP w Częstochowie (2 kontrole), KMP w Mysłowicach (2 kontrole), KMP w Gliwicach (3 kontrole), KMP w Rudzie Śląskiej (2 kontrole), KMP w Rybniku, KMP w Sosnowcu, KPP w Lublińcu, KPP w Wodzisławiu Śląskim, KPP w Będzinie, KPP w Tarnowskich Górach, KPP w Zawierciu, KMP w Jaworznie oraz KMP w Jastrzębiu Zdroju.

 

 1. Prawidłowość rejestracji w KSIP wszczęcia i zakończenia postępowania przygotowawczego i poprawności danych wprowadzonych do SESPol w zakresie czasu służby dzielnicowych w obchodzie.

Kontrole prowadzono w: KPP w Wodzisławiu Śląskim.

 

 1. Prawidłowość kwalifikacji prawnej czynów w sprawach kradzieży paliwa.

Kontrole prowadzono w: KPP w Żywcu

 

 1. Poprawność prowadzenia przez KP w Gaszowicach postępowań sprawdzających i przygotowawczych, spraw poszukiwawczych i operacyjnych oraz sprawowanego nadzoru nad tymi zagadnieniami przez kierownictwo komisariatu i nadzoru.

Kontrole prowadzono w: KMP w Rybniku – KP w Gaszowicach

 

 1. Rzetelność rejestracji w KSIP czynów karalnych popełnionych przez nieletnich.

Kontrole prowadzono w: KMP w Częstochowie

 

 1. Prawidłowość kwalifikacji prawnej czynów przepołowionych i prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

Kontrole prowadzono w: KMP w Świętochłowicach

 

 1. Prawidłowość realizacji czynności w KP V w Rudzie Śl., zakończonych zatrzymaniem kobiety posiadającej narkotyki.

Kontrole prowadzono w: KMP w Rudzie Śląskiej – KP V w Rudzie Śląskiej

 

 1. Prawidłowość czynności realizowanych przez policjantów na terenie Zawiercia w nocy 19 i 20 lipca 2014 r. w aspekcie informacji o możliwości ich podjęcia wobec obywatela.

Kontrole prowadzono w: KPP w Zawierciu

 

 1. Prawidłowość zrealizowanych czynności przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach w związku ze zgłoszeniem w dniu 4 marca 2014 r. przestępstwa zgwałcenia na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach oraz nadzoru przełożonych nad tymi czynnościami.

Kontrole prowadzono w: KPP w Tarnowskich Górach

 

Metryczka

Data publikacji 05.02.2015
Data modyfikacji 10.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Wróbel
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry