Wykaz kontroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Kontroli KWP w Katowicach w 2016 roku

Przepisy regulujące prowadzenie kontroli

W 2016 roku postępowania kontrolne były prowadzone w oparciu o Ustawę o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. oraz Decyzję nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych
w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

 

Liczba kontroli przeprowadzonych w 2016 roku

W 2016 roku nie prowadzono kontroli koordynowanych.

Szczegółowe dane dot. ilości przeprowadzonych kontroli zawierają poniższe tabele.

 


Kontrole

 

 

Liczba kontroli

Jednostka

Ogółem**

Tryb zwykły

Tryb uproszczony

Planowe

Poza planem

przeprowadzonych kontroli

36*

31*

43

15

58

skontrolowanych podmiotów

36*

31*

43

15

58

w wyniku kontroli:

wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego

1

0

0

1

1

wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

3

0

0

3

3

skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

0

0

0

0

0

 

innych zawiadomień (np. do CBA)

1***

0

0

0

1

kontroli rozpoczętych, a niezakończonych

w okresie sprawozdawczym

3

4

7

0

7

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2016 r.

0

0

0

0

0

Średni czas trwania kontroli w dniach roboczych

47

39

44

40

43

 

* liczba powiększona o kontrole z 2015 r., które zostały zakończone w 2016 r. (7 w trybie zwykłym,
2 w uproszczonym), pozostałe rubryki zawierają dane dot. tylko kontroli rozpoczętych w 2016 r.

** bez 9 kontroli z 2015 r., które zakończono w 2016 r.

*** wniosek o wszczęcie czynności wyjaśniających wobec pracownika Policji

 

KONTROLE PLANOWE

 

Tryb zwykły

1. Temat: Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji

Kontrole prowadzono w: KMP w Tychach, KMP w Rudzie Śląskiej, KMP w Jaworznie, KMP w Bytomiu, KMP w Zabrzu, KMP w Gliwicach, KMP w Chorzowie, KPP w Pszczynie, KPP w Kłobucku, KPP w Cieszynie, KMP w Rybniku, KMP w Katowicach, KMP w Dąbrowie Górniczej.

 

2. Sposób realizacji zadań przez dyżurnego w aspekcie zapewnienia natychmiastowej reakcji na zgłoszenie o przestępstwie i prawidłowość wykonania czynności w związku z tym zgłoszeniem

Kontrole prowadzono w: KMP w Piekarach Śląskich oraz KPP w Lublińcu.

 

3. Nadzór nad prawidłowością postępowania z pojazdami zabezpieczonymi na koszt Policji oraz usuniętymi na koszt właściciela

Kontrolę prowadzono w: KMP w Świętochłowicach.

 

4. Prawidłowość realizacji czynności związanych z zapobieganiem przemocy w rodzinie w ramach procedury Niebieskiej Karty

Kontrole prowadzono w: KPP w Będzinie oraz KPP w Myszkowie.

 

5. Zasadność odstępowania od wnoszenia wniosków o ukaranie do Sądu w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

Kontrolę prowadzono w: KPP w Żywcu

 

6. Terminowość rejestracji w KSIP rzeczy, pojazdów i dokumentów utraconych w wyniku przestępstwa

Kontrole prowadzono w: KMP w Gliwicach oraz KPP w Pszczynie.

 

7. Prawidłowość prowadzonych poszukiwań osób zaginionych oraz poprawność sporządzanej w tym zakresie dokumentacji, a także terminowość rejestracji poszukiwań w KSIP

Kontrole prowadzono w: KMP w Rybniku oraz KPP w Tarnowskich Górach.

 

8. Prawidłowość realizacji przez funkcjonariuszy czynności w związku z ustalaniem, ujawnianiem i zabezpieczaniem mienia osób podejrzanych

Kontrolę prowadzono w: KMP w Tychach.

 

9. Prawidłowość prowadzenia postępowań ustalających okoliczności i przyczyny wypadków którym ulegli funkcjonariusze Policji

Kontrolę prowadzono w: KMP w Dąbrowie Górniczej.

 

10. Stan realizacji badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji za 2015 r.

Kontrolę prowadzono w: KPP w Mikołowie.

 

11. Sposób realizacji przedsięwzięć przez służbę ds. ochrony przeciwpożarowej w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

Kontrolę prowadzono w: KMP w Mysłowicach.

 

12. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

Kontrole prowadzono w: KPP w Myszkowie, KPP w Będzinie, KMP w Tychach, KMP w Piekarach Śląskich oraz KPP w Dąbrowie Górniczej.

 

Tryb uproszczony

1. Prawidłowość ewidencjonowania obrotu paliwami oraz prowadzenia książek kontroli pracy sprzętu transportowego

Kontrole prowadzono w: KMP w Bielsku – Białej oraz KPP w Żywcu.

 

2. Stan realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie udzielania instruktażu stanowiskowego policjantom i pracownikom Policji

Kontrolę prowadzono w: Oddziale Prewencji Policji w Katowicach.

 

3. Prawidłowość obrotu i dokumentowania wykorzystania pakietów z próbkami krwi

Kontrole prowadzono w: KPP w Tarnowskich Górach oraz KPP w Raciborzu.

 

4. Prawidłowość planowania służby policjantów – w myśl dyspozycji Rozporządzenia MSWiA z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (z późń. zm.)

Kontrole prowadzono w: KPP w Cieszynie oraz KMP w Chorzowie.

 

5. Ewidencjonowanie kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego – prawidłowość sporządzania kart Mrd5, ich obiegu oraz rejestracji

Kontrolę prowadzono w: KMP w Bytomiu.

 

6. Zasadność i prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia osób do wytrzeźwienia

Kontrole prowadzono w: KMP w Rybniku oraz KMP w Świętochłowicach.

 

7. Prawidłowość rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych

Kontrole prowadzono w: KMP w Katowicach oraz KMP w Jastrzębiu Zdroju.

 

8. Prawidłowość stosowania przepisów w zakresie anonimizacji danych uczestników postępowania karnego

Kontrole prowadzono w: KPP w Będzinie oraz KPP w Kłobucku.

 

9. Zasadność wszczynania i prawidłowość prowadzenia postępowań przygotowawczych, które zakończono umorzeniem w trybie art. 17§1 pkt 1 i 2 kpk – poprzedzonych czynnościami
w trybie art. 307 kpk

Kontrole prowadzono w: KPP w Bieruniu, KMP w Rudzie Śląskiej oraz KPP w Wodzisławiu Śląskim.

 

10. Stan realizacji przedsięwzięć związanych z oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Kontrole prowadzono w: Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach

 

 

KONTROLE POZAPLANOWE – wszystkie w trybie uproszczonym

 

  1. Zasadność rejestracji w KSIP zakończenia postępowania przygotowawczego wartością słownikową 14F – przekazano do prokuratury powszechnej

Kontrole prowadzono w: KMP w Bielsku-Białej oraz KMP w Częstochowie.

 

  1. Kontrole w zakresie zasadności dokonania sprawdzeń w systemie (bazie) KSIP-PESEL

Kontrole prowadzono w: KPP w Będzinie, KMP w Rudzie Śląskiej oraz KMP w Katowicach.

 

  1. Sposób pełnienia służby w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych

Kontrolę prowadzono w: KMP w Rybniku.

 

  1. Zasadność zarzutów podniesionych w anonimie IP-AC-0511-265/472L/16

Kontrolę prowadzono w: KMP w Chorzowie.

 

  1. Prawidłowość prowadzenia czynności kontrolnych zarządzonych przez Komendanta Powiatowego/Miejskiego Policji

Kontrolę prowadzono w: KPP w Żywcu oraz KMP w Dąbrowie Górniczej.

 

  1. W zakresie sposobu uzyskiwania i przetwarzania danych telekomunikacyjnych

Kontrolę prowadzono w: KPP w Raciborzu.

 

  1. W przedmiocie prawidłowości planowania służby policjantów – w myśl dyspozycji Rozporządzenia MSWiA z dnia 18.10.2001 roku w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (z późń. zm.)

Kontrole prowadzono w: Wydziałach KWP w Katowicach: Prewencji oraz dw. z Przestępczością Narkotykową.

 

  1. W przedmiocie prawidłowości realizacji przez funkcjonariuszy czynności dotyczących ustalania, ujawniania i zabezpieczania mienia osób podejrzanych

Kontrole prowadzono w: KMP w Jaworznie oraz KMP w Dąbrowie Górniczej.

 

  1. W zakresie prawidłowości funkcjonowania magazynu uzbrojenia

Kontrolę prowadzono w: KPP w Raciborzu.

 

Metryczka

Data publikacji 18.01.2017
Data modyfikacji 17.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Wróbel
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry