Wykaz kontroli realizowanych przez kontrolerów Wydziału Kontroli KWP w Katowicach w 2017 roku

KONTROLE REALIZOWANE PRZEZ KONTROLERÓW WYDZIAŁU KONTROLI
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH
W 2017 R.

 

 

Przepisy regulujące prowadzenie kontroli

 

W 2017 roku postępowania kontrolne były prowadzone w oparciu o Ustawę
o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. oraz Decyzję nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych
w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy
lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

 

Liczba kontroli przeprowadzonych w 2016 roku

 

W 2017 roku nie prowadzono kontroli koordynowanych.

 

Szczegółowe dane dot. ilości przeprowadzonych kontroli zawierają poniższe tabele.

 

 

 

Kontrole

 

 

Liczba kontroli

Jednostka

Ogółem

Tryb zwykły

Tryb uproszczony

Planowe

Poza planem

przeprowadzonych kontroli*

40

41

49

32

81

skontrolowanych podmiotów

40

41

49

32

81

w wyniku kontroli:

wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego

1

0

0

1

2

wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

3

1

3

1

4

skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

0

0

0

0

0

 

innych zawiadomień (np. do CBA)

0

0

0

0

0

kontroli rozpoczętych, a niezakończonych

w okresie sprawozdawczym

7

4

10

1

11

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2017 r.

0

0

0

0

0

Średni czas trwania kontroli w dniach roboczych

53,65

45,85

52,36

24,54

---

* w tym 3 kontrole w trybie zwykłym, planowe, które rozpoczęto w 2016 r. oraz 4 kontrole w trybie uproszczonym, planowe, które rozpoczęto w 2016 r. i zakończono w 2017 r.

 

 

KONTROLE PLANOWE

 

Tryb zwykły

 

1. Temat: Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji

 

  1. Kontrole prowadzono w: KPP w Bieruniu, KMP w Mysłowicach, KPP w Będzinie,
    KPP w Myszkowie, KMP w Piekarach Śląskich, KPP w Tarnowskich Górach, KPP w Żywcu,
    KMP w Bielsku-Białej, KMP w Jastrzębiu Zdroju, Wydziałach KWP w Katowicach:
    dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu, Wywiadu Kryminalnego, Kryminalnym,
    dw. z Przestępczością Gospodarczą, dw. z Cyberprzestępczością.

 

2. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

 

Kontrole prowadzono w: KPP w Tarnowskich Górach, KPP w Wodzisławiu Śląskim,
KPP w Bieruniu, KPP w Zawierciu, KMP w Jastrzębiu Zdroju.

 

 

3. Prawidłowość funkcjonowania magazynu uzbrojenia

 

Kontrole prowadzono w: KPP w Raciborzu.

 

 

4. Prawidłowość prowadzenia postępowań ustalających okoliczności i przyczyny wypadków którym ulegli funkcjonariusze Policji

 

Kontrole prowadzono w: KPP w Żywcu.

 

 

5. Stan realizacji badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji za 2016 r.

 

Kontrole prowadzono w: KPP w Kłobucku.

 

 

6. Sposób realizacji przedsięwzięć przez służbę ds. ochrony przeciwpożarowej w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

 

Kontrole prowadzono w: KMP w Zabrzu.

 

 

7. Prawidłowość planowania i rozliczania czasu służby policjantów

 

Kontrole prowadzono w: Wydział Sztab Policji KWP w Katowicach.

 

 

8. Realizacja zadań wynikających z funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

 

Kontrole prowadzono w: KMP w Bielsku-Białej, KMP w Jaworznie, KPP w Zawierciu.

 

 

9. Prawidłowość dokumentowania w SWD zdarzeń wymagających podjęcia natychmiastowych działań Policji – oznaczania ich jako „pilne”

 

Kontrole prowadzono w: KMP w Zabrzu, KMP w Rudzie Śląskiej, KMP w Gliwicach.

 

 

10. Prawidłowość wyznaczania miejsc do kontroli prędkości pojazdów w odniesieniu do ustalonych miejsc zdarzeń drogowych spowodowanych przekroczeniem dozwolonej prędkości

 

Kontrole prowadzono w: KMP w Siemianowicach Śląskich, KPP w Będzinie.

 

11. Realizacja zadań dzielnicowych związanych z opracowaniem oraz wykonaniem Planów działania priorytetowego

 

Kontrole prowadzono w: KMP w Żorach, KMP w Chorzowie, KPP w Kłobucku.

 

 

12. Prawidłowość prowadzenia poszukiwań osób zaginionych

 

Kontrole prowadzono w: KMP w Jastrzębiu Zdroju i KPP w Mikołowie.

 

 

13. Terminowość rejestracji w KSIP rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa oraz zatrzymania osoby

 

Kontrole prowadzono w: KPP w Mikołowie, KMP w Sosnowcu.

 

 

14. Nadzór nad prawidłowością postępowania z pojazdami zabezpieczonymi na koszt Policji oraz usuniętymi na koszt właściciela

 

Kontrole prowadzono w: KPP w Cieszynie, KMP w Mysłowicach.

 

 

15. Prawidłowość rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych w magazynie dowodów rzeczowych

 

Kontrole prowadzono w: Wydział Kryminalny KWP w Katowicach, Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KWP w Katowicach.

 

 

16. Realizacja konwojów i doprowadzeń osób

 

Kontrola prowadzona jest w Wydziale dw. z Korupcją KWP w Katowicach.

 

 

 

Tryb uproszczony

 

1. Stan realizacji przedsięwzięć związanych z oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

 

Kontrole prowadzono w: Wydział Zaopatrzenia KWP w Katowicach.

 

 

2. Realizacja poleceń Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji zawartych w pismach ldz. OKT-V-PF-4609/2015/WWK z dnia 14 sierpnia 2015 r. oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ldz. WWK-5454-1/7852/16 z dnia 26 lipca 2016 r. (dot. pracy operacyjnej)

 

Kontrola jest prowadzona w: KMP w Siemianowicach Śląskich

 

 

3. Prawidłowość rozliczeń w zakresie zwrotów kosztów dojazdów do służby

 

Kontrole prowadzono w: KMP w Katowicach, KPP w Pszczynie.

 

 

4. Prawidłowość rozliczania kosztów delegacji służbowych

 

Kontrole prowadzono w: KMP w Tychach, KMP w Świętochłowicach.

 

 

5. Realizacja zajęć z zakresu wyszkolenia strzeleckiego

 

Kontrole prowadzono w: SPPP w Częstochowie, KMP w Bytomiu.

 

 

 

KONTROLE POZAPLANOWE – wszystkie w trybie uproszczonym

 

 

1. Zasadność wydatkowania środków z funduszu operacyjnego Policji przez funkcjonariuszy Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową oraz przyznawania okresowych dodatków służbowych i nagród pieniężnych dla policjantów ww. Wydziału

 

Kontrole prowadzono w KMP w Katowicach.

 

 

2. Kontrole w zakresie zasadności dokonania sprawdzeń w systemie (bazie) KSIP-PESEL

 

Kontrole prowadzono w: KPP w Będzinie (2 kontrole), KPP w Tarnowskich Górach (2 kontrole), KMP w Rudzie Śląskiej, KMP w Dąbrowie Górniczej (2 kontrole), KMP w Chorzowie (2 kontrole), KMP w Częstochowie (2 kontrole), KMP w Gliwicach, KPP w Lublińcu, KMP w Bielsku-Białej.

 

 

3. Prawidłowość rejestracji informacji w KSIP dotyczących podstawy wszczęcia postępowań przygotowawczych i sposobu ustalenia sprawcy oraz realizacji obowiązku wynikającego z art. 244 § 2 i 3 kpk

 

Kontrole prowadzono w: KMP w Sosnowcu.

 

 

4. Działania podejmowane na rzecz zapewnienia właściwego poziomu realizacji zadań związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób

 

Kontrole prowadzono w: KMP w Częstochowie, KMP w Katowicach, KMP w Bielsku-Białej, KMP w Jaworznie, KMP w Rudzie Śląskiej, KMP w Gliwicach, KPP w Mikołowie, KMP w Zabrzu, KMP w Rybniku, OPP w Katowicach.

 

 

5. Zasadność i prawidłowość użycia oraz wykorzystania przez policjantów przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

 

Kontrole prowadzono w: KMP w Tychach, KMP w Jaworznie, KPP w Tarnowskich Górach, KPP w Raciborzu, KMP w Jastrzębiu Zdroju.

 

 

6. Przechowywanie dowodów rzeczowych w składnicy dowodów rzeczowych

 

Kontrola prowadzona jest w KPP w Tarnowskich Górach.

 

 

7. Prawidłowość sprawowanego nadzoru przez Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku nad funkcjonowaniem podległej jednostki w zakresie obiegu informacji o wydarzeniach podlegających meldowaniu dyżurnemu KWP w Katowicach oraz reakcji na te wydarzenia

 

Kontrole prowadzono w KMP w Rybniku.

 

Metryczka

Data wytworzenia 15.01.2018
Data publikacji 25.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Wróbel
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
do góry