Wykaz kontroli realizowanych przez kontrolerów Wydziału Kontroli KWP w Katowicach w 2018 roku

Przepisy regulujące prowadzenie kontroli

 

W 2018  roku   postępowania    kontrolne    były    prowadzone  w  oparciu  o  Ustawę o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. oraz Decyzję nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych
w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

 

Liczba  kontroli przeprowadzonych w 2018 roku

 

W 2018 roku nie prowadzono kontroli koordynowanych.

 

Szczegółowe dane dot. ilości przeprowadzonych kontroli zawierają poniższe tabele.

 

 

Kontrole

 

 

Liczba kontroli

Jednostka

Ogółem

Tryb zwykły

Tryb uproszczony

Planowe

Poza planem

przeprowadzonych kontroli*

35

24

45

14

59

skontrolowanych podmiotów

22

17

26

12

39/38

w wyniku kontroli:

wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego

1

0

0

1

1

wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

1

0

0

1

1

skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

0

0

0

0

0

 

innych zawiadomień (np. do CBA)

0

0

0

0

0

kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym

7

2

8

1

9

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2018 r.

0

0

0

-

0

Średni czas trwania kontroli w dniach roboczych**

51

41

49

39

---

* w tym 9 kontroli w trybie zwykłym, (8 planowych, 1 poza planem), które rozpoczęto w 2017 r. oraz 4 kontrole
w trybie uproszczonym (3 planowe, 1 poza planem), które rozpoczęto w 2017 r. i zakończono w 2018 r. - w sumie 13 kontroli rozpoczętych w 2017 r., a zakończonych w 2018.

** liczony od dnia wydania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego oraz od dnia przekazania projektu do dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego (w przypadku kontroli w trybie uproszczonym
od dnia wydania upoważnienia do dnia przekazania sprawozdania z kontroli) – uwaga czas ten odniesiono tylko
do kontroli rozpoczętych i zakończonych w 2018 r.

                                                                             

 

KONTROLE PLANOWE

 

Tryb zwykły

 

1. Temat: Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji

Kontrole prowadzono w: KMP w Żorach, KPP w Wodzisławiu Śląskim, KPP w Mikołowie, KMP w Siemianowicach Śląskich, KPP w Raciborzu, KPP w Zawierciu, KMP w Sosnowcu, KPP w Lublińcu, KMP w Świętochłowicach, KMP w Częstochowie, Wydział Techniki Operacyjnej, KWP w Katowicach, Wydział dw. z Korupcją, KWP w Katowicach, Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Katowicach

 

2. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

Kontrole prowadzono w: KMP w Świętochłowicach, KMP w Mysłowicach, KMP w Zabrzu, KMP w Częstochowie oraz KMP w Bytomiu                                               

                                                                 

3. Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach pozwoleń na broń palną w aspekcie nieprawidłowości wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Śląskiego z dnia 10 listopada 2015 r. (nr kontroli KOII.431.1.4.2015+ZK)

Kontrole prowadzono w: Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach

 

4. Realizacja dyspozycji Decyzji nr 98 KGP z dnia 1 kwietnia 2016 r. w zakresie uzyskiwania i przetwarzania danych telekomunikacyjnych, pocztowych oraz internetowych

Kontrole prowadzono w: KMP w Jastrzębiu Zdroju

 

5. Nadzór nad prawidłowością zabezpieczania pojazdów na koszt Policji oraz właściciela pojazdu

Kontrole prowadzono w: KMP w Gliwicach

 

6. Terminowość i prawidłowość rejestracji w KSIP, w szczególności w zakresie informacji dotyczących podstawy wszczęcia postępowań przygotowawczych i sposobu ustalenia sprawcy                                                                                                                                      

Kontrole prowadzono w: Wydziale dw. Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach oraz KMP w Piekarach Śląskich

 

7. Stan realizacji badań okresowych i kontrolnych policjantów i pracowników Policji za 2017 rok

Kontrole prowadzono w: KMP w Gliwicach

 

8. Funkcjonowanie Zespołu zadaniowego ds. koordynacji działań zewnętrznych w kontekście analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz formułowania zadań dla policjantów

Kontrole prowadzono w: KPP w Lublińcu oraz KPP w Tarnowskich Górach

 

9. Prawidłowość realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Kontrole prowadzono w: KPP w Żywcu oraz KMP w Gliwicach

 

10. Funkcjonowanie programu „Dzielnicowy bliżej nas”

Kontrole prowadzono w: KMP w Bielsku – Białej, KPP w Cieszynie oraz KMP w Częstochowie

 

11. Prawidłowość realizacji czynności wykrywczych w postępowaniach przygotowawczych dotyczących tzw. 7 wybranych kategorii przestępstw

Kontrole prowadzono w:  KMP w Gliwicach

                       

Tryb uproszczony

 

1. Przekazywanie zabezpieczonych środków odurzających i substancji psychotropowych do magazynu narkotyków Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Katowicach

Kontrole prowadzono w: KMP w Rybniku oraz KMP w Sosnowcu

 

2. Realizacja poleceń Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji zawartych w pismach ldz. OKT-V-PF-4609/2015/WWK z dnia 14 sierpnia 2015 r. oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ldz. WWK-5454-1/7852/16 z dnia 26 lipca 2016 r. (dot. pracy operacyjnej)

Kontrola jest prowadzona w: KMP w Bytomiu

           

3. Powierzanie mienia funkcjonariuszom i pracownikom Policji

Kontrole prowadzono w: Wydział Prewencji KWP w Katowicach, KMP w Chorzowie, KPP w Lublińcu oraz KMP w Tychach.

 

4. Prawidłowość rozliczania kosztów delegacji służbowych                                                                                                                        

Kontrole prowadzono w: KPP w Bieruniu, KPP w Cieszynie, KMP w Chorzowie

 

 

KONTROLE POZAPLANOWE

(tryb zwykły kontrola opisana pod poz. nr 3, pozostałe w trybie uproszczonym)

 

1.  Przekazanie materiałów uzyskanych podczas kontroli operacyjnej do PR w Dąbrowie Górniczej z pominięciem procedury określonej w art. 19 ust. 15 ustawy o Policji

Kontrole prowadzono w KMP w Dąbrowie Górniczej                                                                                                         

 

2. Kontrole w zakresie zasadności dokonania sprawdzeń w systemie (bazie) KSIP-PESEL

Kontrole prowadzono w: KMP w Gliwicach, Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach, KPP w Mikołowie oraz KMP w Katowicach

                   

3. Sprawdzenie poprawności rozliczenia przez policjantów kosztów delegacji w ramach adaptacji zawodowej w OPP w Katowicach

Kontrole prowadzono w: KMP w Rudzie Śląskiej

 

4. Prawidłowość stosowania przepisów o anonimizacji danych uczestników postępowania karnego

Kontrole prowadzono w: KMP w Chorzowie

 

5. Prawidłowość rejestracji w KSIP zakończenia postępowań przygotowawczych z uwzględnieniem zwrotu akt przez nadzorującą prokuraturę

Kontrole prowadzono w: KPP w Myszkowie

 

6. Prawidłowość realizacji czynności wykrywczych w pp RSD 783/17 prowadzonymw Wydziale Kryminalnym KPP

Kontrola prowadzona jest w KPP w Lublińcu

 

7. Prawidłowość sprawowanego nadzoru w zakresie obiegu dokumentacji w związku z przekazywaniem śladów kryminalistycznych do badań, w sprawach kradzieży z włamaniem umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa

Kontrole prowadzono w KMP w Tychach

 

8. Wybrane aspekty nadzoru Kierownictwa KMP i WRD na policjantami tej komórki organizacyjnej

Kontrole prowadzono w: KMP w Żorach oraz KMP w Gliwicach

 

9. Prawidłowość realizacji przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach czynności nadzorczych związanych  z prowadzeniem PIR

Kontrole prowadzono w Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach.

 

                                                                                                                                                        

KONTROLE ROZPOCZĘTE w 2017 r., ale zakończone w 2018 r.

 

1. Realizacja zajęć z zakresu wyszkolenia strzeleckiego

Kontrole prowadzono w KMP w Bytomiu.

 

2. Zasadność dokonania sprawdzenia osoby w bazie SWP-Pesel

Kontrole prowadzono w KMP w Częstochowie.

 

3. Realizacja zadań dzielnicowych związanych z opracowaniem oraz wykonaniem Planów działania priorytetowego

Kontrole prowadzono w KPP w Kłobucku.

 

4. Realizacja poleceń Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji zawartych w pismach: ldz. OKT-V-PF-4609/2015/WWK z dnia 14 sierpnia 2015 r. oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ldz. WWK-5454-1/7852/16 z dnia 26 lipca 2016 r.

Kontrole prowadzono w KMP w Siemianowicach Śląskich

 

5. Prawidłowość rozliczania kosztów delegacji służbowych

Kontrole prowadzono w: KMP w Świętochłowicach

 

6. Prawidłowość rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych w magazynie dowodów rzeczowych

Kontrole prowadzono w: Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KWP w Katowicach

 

7. Realizacja konwojów i doprowadzeń osób

Kontrole prowadzono w: Wydział dw. z Korupcją KWP w Katowicach

 

8. Realizacja zadań dzielnicowych związanych z opracowaniem oraz wykonaniem Planów działania priorytetowego 

Kontrole prowadzono w KMP w Żorach

 

9. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Kontrole prowadzono w: KPP w Zawierciu

 

10. Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji

Kontrole prowadzono w: Wydziałach KWP w Katowicach:Wywiadu Kryminalnego oraz dw. z Przestępczością Gospodarczą                                                          

                         

11. Przechowywanie dowodów rzeczowych w składnicy dowodów rzeczowych

Kontrole prowadzono w: KPP w Tarnowskich Górach

 

12. Planowanie i rozliczanie czasu służby policjantów

Kontrole prowadzono w: Wydziale Sztab Policji KWP w Katowicach.

 

Metryczka

Data publikacji 14.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Wróbel
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
do góry