Działalność kontrolna Wydziału Kontroli KWP w Katowicach w 2019 roku


I. Przepisy regulujące zasady i tryb prowadzanie kontroli

W 2019 roku postępowania kontrolne były prowadzone w oparciu o Ustawę o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. oraz Decyzję nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

 

II. Organizacja Wydziału Kontroli

W roku 2019 w Wydziale Kontroli służbę pełniło 27 funkcjonariuszy, w tym Naczelnik i Zastępca Naczelnika Wydziału oraz było zatrudnionych 4 pracowników. Przy czym liczba pełniących służbę i zatrudnionych osób, a tym samym wakatów - była zmienna w trakcie trwania roku. Wydział realizował zadania w ramach następujących (nieetatowych) zespołów: kontroli (12 funkcjonariuszy), kontroli strategicznej i analiz (3 funkcjonariuszy), skarg i wniosków (9 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników) oraz obsługi kancelaryjno – biurowej (2 pracowników), dodatkowo powstało nieetatowe stanowisko koordynatora do spraw wydarzeń nadzwyczajnych.

Ogólna liczba osób realizujących czynności kontrolne w Wydziale wyniosła 27.

 

III. Liczba kontroli przeprowadzonych w 2019 roku

W 2019 roku nie prowadzono kontroli koordynowanych.

Kontrole prowadzono zgodnie z Planem Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Katowicach na 2019 r., ldz. IP-033-3/3715/18 z dnia 21 listopada 2018 r., a także na polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Plan aneksowano dwukrotnie – w dniach 05 czerwca 2019 r. (l.dz. 033-3/18/1886/19) i 03 października 2019 r. (l.dz. 033-3/18/3228/19). W jednym przypadku aneks dotyczył modyfikacji treści tematu kontroli, a w jednym kontrolę usunięto z planu, z racji zakończenia w roku 2019 kontroli z roku poprzedniego w obszarze zbliżonym do zaplanowanego do skontrolowania (w tej samej jednostce – dot. KMP w Częstochowie).

Szczegółowe dane dotyczące ilości przeprowadzonych kontroli zawiera poniższa tabela.

Kontrole

liczba

 

Kontrole

 

 

ogółem

Tryb zwykły

Tryb uproszczony

Planowe

Poza planem

Przeprowadzonych kontroli /zakończonych - 2019/*

38

7

41

4

45

Skontrolowanych podmiotów

31

7

31

4

38/35**

Skierowanych w wyniku kontroli

Wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego

0

0

0

0

0

Wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

1

0

1

0

1

Zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

0

0

0

0

0

Innych zawiadomień

0

0

0

0

0

Kontroli rozpoczętych a niezakończonych

8

4

12

 

12

Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2019 r.

1 (plan kontroli aneksowano – patrz infor. powyżej)

 

 

 

1

Średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych

54

 

64

54

70

 

* W tym 6 kontroli, które rozpoczęto w 2018 r. i zakończono w 2019 r., tj. 5 kontroli w trybie zwykłym (planowych) oraz 1 kontrola w trybie uproszczonym (pozaplanowa).

**Wynik podano dla dwóch kryteriów – tryb prowadzenia kontroli (zwykły/uproszczony) oraz kontrole planowe i zlecone poza planem – w obydwu przypadkach wskazano skontrolowane podmioty (gdzie kontrole zostały zakończone); w przypadku gdy w jednym podmiocie przeprowadzono kilka kontroli (w różnych obszarach)
– jako ilość skontrolowanych podmiotów podano – 1.


 

 • Kontrole planowe w trybie zwykłym przeprowadzono w nw. tematach:

 1. Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji

  Kontrole prowadzono w: Wydziale Techniki Operacyjnej KWP w Katowicach, Wydziale dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Katowicach, Wydziale ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Katowicach, KMP w Bytomiu, KMP w Chorzowie, KPP w Cieszynie, KMP w Gliwicach, KMP w Jaworznie, KMP w Katowicach, KPP w Kłobucku, KPP w Pszczynie, KMP w Rudzie Śląskiej, KMP w Rybniku, KMP w Tychach, KMP w Zabrzu.

 2. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

  Kontrole prowadzono w: KMP w Bielsku-Białej, KMP w Gliwicach, KMP w Katowicach, KPP w Mikołowie, KMP w Rudzie Śląskiej, KMP w Rybniku, KPP w Żywcu.

 3. Realizacja obowiązku wynikającego § 5 ust. 3 decyzji nr 165 KGP z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie funkcjonowania KSIP w kontekście realizacji dyspozycji określonej w §6 ust. 5 wymienionej decyzji

  Kontrole prowadzono w: Wydziale dw. z Korupcją KWP w Katowicach, KMP w Zabrzu.

 4. Reakcja na przestępstwa i nadawanie tym sprawom biegu procesowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania śladów i przedmiotów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia

  Kontrole prowadzono w: KPP w Raciborzu, KPP w Będzinie.

 5. Realizacja Wytycznych nr 4 KGP z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wybranych procedur i sposobu sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów lub innych wyznaczonych osób z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pozostającymi na wyposażeniu Policji

  Kontrolę prowadzono w KPP w Zawierciu.

 6. Prawidłowość reakcji Policji na zgłoszenia dokonywane za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

  Kontrole prowadzono w: KMP w Świętochłowicach, KPP w Tarnowskich Górach.

 7. Prawidłowość kwalifikacji zdarzeń w SWD jako pilne/zwykłe

  Kontrolę prowadzono w KPP w Myszkowie.

 8. Powierzanie mienia funkcjonariuszom i pracownikom Policji

  Kontrole prowadzono w: Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Katowicach, KMP w Żorach.

 9. Realizacja dyspozycji Decyzji nr 98 KGP z dnia 1 kwietnia 2016 r. w zakresie uzyskiwania i przetwarzania danych telekomunikacyjnych, pocztowych oraz internetowych

  Kontrole prowadzono w: Wydziale Kryminalnym KWP w Katowicach, KMP w Dąbrowie Górniczej, KMP w Jastrzębiu-Zdroju.

 10. Funkcjonowanie programu „Dzielnicowy bliżej nas”

  Kontrole prowadzono w: KMP w Bielsku-Białej, KMP w Częstochowie.

   

 •  Kontrole planowe w trybie uproszczonym przeprowadzono w nw. tematach: 

 1. Nadzór nad sposobem pełnienia służby na drogach przez funkcjonariuszy komórki ds. ruchu drogowego oraz sposób postępowania z zarejestrowanym podczas pomiarów prędkości materiałem wideo dotyczącym zachowań uczestników ruchu drogowego

  Kontrole prowadzono w: KPP w Będzinie, KPP w Lublińcu.

 2. Nadzór nad funkcjonowaniem systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz sygnalizacji pożarowej

  Kontrolę prowadzono w: KPP w Cieszynie.

 3. Realizacja zajęć z zakresu wyszkolenia strzeleckiego

  Kontrolę prowadzono w KMP w Gliwicach.

 

 • Kontrolę pozaplanowa w trybie zwykłym przeprowadzono w KMP w Sosnowcu w temacie:

  Prawidłowość obiegu dokumentacji służbowej w postaci kart Mrd-2 i Mrd-5 i jej archiwizowania

   

 • Kontrole pozaplanowe w trybie uproszczonym przeprowadzono w nw. tematach:

 1. Prawidłowość planowania i rozliczania czasu służby policjantów Wydziału Ruchu Drogowego

  Kontrolę prowadzono w KPP w Bieruniu.

 2. Sprawdzenie prawidłowości reakcji Policji na zgłoszenie o ujawnieniu niewybuchów oraz realizacji czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia do czasu neutralizacji zagrożenia

  Kontrolę prowadzono w KPP w Raciborzu.

 3. Prawidłowości realizacji przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach czynności nadzorczych związanych z prowadzeniem przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych

  Kontrolę prowadzono w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach.

 

IV. Oceny, wyniki oraz efekty kontroli zakończonych w 2019 r.
 

W postępowaniach kontrolnych stosowano czterostopniową skalę ocen dotyczącą realizacji zadań przez kontrolowanych, tj.: pozytywnie, pozytywnie mimo stwierdzonych uchybień, pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywnie.

Ujawniane uchybienia i nieprawidłowości miały odzwierciedlenie w poleceniach formułowanych w wystąpieniach pokontrolnych/sprawozdaniach.

 

Wyniki kontroli

Liczba zakończonych kontroli

Pozytywna

13

Pozytywna mimo stwierdzonych uchybień

5

Pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości

19

Negatywna

8

 

Efektem przeprowadzonych kontroli było usprawnienie funkcjonowania kontrolowanych podmiotów, a także usunięcie ujawnionych uchybień i nieprawidłowości.

Wnioski pokontrolne, kierowane do kierowników podmiotów kontrolowanych dotyczyły zarówno usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, jak i wdrożenia zmian systemowych mających na celu udoskonalenie działalności jednostek (komórek) kontrolowanych.

Główne wyniki kontroli przeprowadzonych w 2019 r. przez kontrolerów Wydziału Kontroli KWP w Katowicach zawiera poniższa tabela.

Obszar kontroli

Istotna nieprawidłowość

Treść zalecenia znaczącego

Status zalecenia

 

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

Przypadki naruszenia ustawowego terminu określonego w dyspozycji art. 237 kpa w zakresie rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków.

Ponownie zaznajomić osoby zajmujące się problematyką skargową z zasadami wyznaczania początkowego terminu biegu skargi i właściwego naliczania terminu określonego w dyspozycji art. 237 § 1 kpa; objąć szczególnym nadzorem kwestię terminowości realizacji skarg i wniosków

Zrealizowane

 

Realizacja obowiązku wynikającego z § 5 ust. 3 Decyzji nr 165 KGP z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie funkcjonowania KSIP w kontekście realizacji dyspozycji określonej w § 6 ust. 5 ww. Decyzji

Przypadki: nierzetelnej weryfikacja danych, bez porównania informacji z materiałami źródłowymi, braku rejestracji wszystkich czynów, braku modyfikacji danych pomimo posiadania informacji w tych zakresie.

 

Zapewnić: właściwy nadzór nad prawidłowością rejestracji/modyfikacji informacji przetwarzanych
w KSIP oraz nad ich weryfikacją, właściwą rejestrację wszystkich czynów w postępowaniu, modyfikowanie informacji na podstawie dokumentów/informacji uzyskanych w trakcie prowadzonego postępowania.

Zrealizowane

Reakcja na przestępstwa
i nadawanie tym sprawom biegu procesowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania śladów i przedmiotów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia

Przypadki: braku przesłania do badań materiału porównawczego, braku wyegzekwowania przesłania śladów do dalszych badań, nieprawidłowego zabezpieczenia materiału dowodowego dostarczonego na elektronicznym nośniku informacji.

Wdrożyć skuteczny system nadzoru nad służbą kryminalną, w myśl § 10 Zarządzenia nr 4 KGP z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym, z uwzględnieniem obowiązków wynikających z: art. 297§1 kpk i art. 193§1 kpk, poprzez prawidłowe wykorzystanie śladów kryminalistycznych ujawnionych i zabezpieczonych w toku czynności procesowych oraz art. 297§1 pkt 5 kpk i art. 217§1 kpk, poprzez prawidłowe zabezpieczenie na potrzeby procesu karnego dowodów w sprawie.

Zrealizowane

Funkcjonowanie programu „Dzielnicowy bliżej nas”

Przypadki: braku lub niekompletności analizy, o której mowa w § 4 ust. 2 Zarządzenia nr 5 KGP z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych, brak wniosków w sprawie utworzenia, zniesienia lub zmiany granic rejonów oraz obsady personalnej stanowisk dzielnicowych, wydawania wadliwych decyzji w zakresie podziału terenu działania jednostki na rejony służbowe, zlecania dzielnicowemu pełniącemu służbę na terenach miejskich zadań, o których mowa w § 39 ust. 1 ww. Zarządzenia.

Wdrożyć skuteczny system nadzoru z uwzględnieniem obowiązków wynikających z § 4 zarządzenia nr 5 KGP z dnia 20 czerwca 2016 r.

Spowodować, aby zgodnie z § 3 ww. Zarządzenia każdorazowo kierownik dzielnicowych przedkładał kierownikowi jednostki organizacyjnej Policji pisemne wnioski w sprawie utworzenia, zniesienia lub zmiany granic rejonów oraz obsady personalnej stanowisk dzielnicowych.

Nie zlecać dzielnicowemu pełniącemu służbę na terenach miejskich zadań, o których mowa w § 39 ust. 1 ww. Zarządzenia.

Zrealizowane

 

Prawidłowość reakcji Policji
na zgłoszenia dokonywane
za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przypadki: braku czynności weryfikujących zagrożenie oraz braku działań eliminujących zagrożenie, po jego potwierdzeniu.

Zapewnić aby: koordynatorzy lokalni zamieszczali w KWZ wszystkie niezbędne informacje naniesione przez osoby zgłaszające zagrożenie w aplikacji KMZB, celem zapewnienia jego prawidłowej weryfikacji, wymiana informacji pomiędzy koordynatorem lokalnym a komórką lub jednostką organizacyjną realizującą czynności weryfikacyjne zagrożenie zgłoszone na KMZB, odbywała się w sposób niezakłócony, tak aby nie dochodziło do sytuacji, zakończenia weryfikacji pomimo ich nie zrealizowania.

Spowodować, aby działania eliminacyjne były każdorazowo wdrażane bez zbędnej zwłoki.

Zrealizowane

Prawidłowość planowania
i rozliczania czasu służby policjantów Wydziału Ruchu
Drogowego

Przypadki: błędnego wyliczenia ilości przepracowanych nadgodzin (niezasadnego naliczenia nadgodzin) oraz nieprzestrzegania zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.10.2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.

Zapewnić: nadzór nad prawidłowym sposobem rozliczania czasu służby oraz aby przy planowaniu służby policjantom uwzględnić możliwość realizacji prawa do wypoczynku poprzez uwzględnianie czasu wolnego wynikającego z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.10.2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (z późn. zm).

Dokonać szczegółowego wyliczenia nadgodzin i niedogodzin dla każdego funkcjonariusza na dzień 30.04.2019 r. i wskazać przyczynę ich powstania.

Zrealizowane

Nadzór nad funkcjonowaniem systemów: sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), kontroli dostępu (SKD), monitoringu wizyjnego (CCTV) oraz sygnalizacji pożarowej (SSP)

Przypadki: braku niezwłocznego informowania Naczelników Wydziałów: Bezpieczeństwa Informacji oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach o awariach, jak również braku pełnej funkcjonalności systemów SSWiN, SKD, CCTV i SSP, braku realizacji niektórych zadań wynikających z Decyzji nr 115 KWP w Katowicach z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania systemów: sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz sygnalizacji pożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu śląskiego przez administratora lokalnego systemów SSWiN, SKD, CCTV.

Zorganizować nadzór nad funkcjonowaniem systemów SSWiN, SKD, CCTV oraz SSP, celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań i czynności wynikających z Decyzji nr 115 KWP w Katowicach z dnia 16 marca 2018 r.

Powiadomić o działaniach podjętych w celu usunięcia dysfunkcji systemów SSWiN, SKD, CCTV oraz SSP.

Uzupełnić odpowiednio karty opisu stanowiska pracy administratorów lokalnych systemów SSWiN, SKD, CCTV oraz SSP, o przypisany im zakres zadań i obowiązków.

Zalecenia częściowo zrealizowano;

w dalszym ciągu podejmowane są działania zmierzające do pełnej realizacji zaleceń.

Realizacja dyspozycji Decyzji Nr 98 KGP z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie uzyskiwania i przetwarzania danych telekomunikacyjnych, pocztowych oraz internetowych

Przypadki: niezasadnego wnioskowania o uzyskanie danych, braku analizy danych pod kątem ich przydatności w sprawie, braku zawarcia w dokumentacji z analizy uzyskanych danych informacji w zakresie przydatności ww. danych w prowadzonej sprawie, braku zniszczenia lub zniszczenia danych z opóźnieniem oraz w nieprawidłowy sposób, niewdrożenia procedury określonej w art. 20c ust. 6 ustawy o Policji.

Wyeliminować przypadki niezasadnego wnioskowania o dane.

Wyegzekwować od funkcjonariuszy realizujących czynności służbowe związane z wykorzystaniem danych, aby po uzyskaniu żądanych danych, dokonywali ich niezwłocznej analizy pod kątem przydatności w prowadzonej sprawie, co winno zostać odpowiednio udokumentowane.

Spowodować aby: w przypadkach uznania danych za zbędne, zapewnić ich niezwłoczne, komisyjnie i protokolarnie zniszczenie, każdorazowo policjant prowadzący sprawę, w przypadku uzyskania danych mających znaczenie dla postępowania karnego - zgodnie z procedurą określoną w art. 20c ust. 6 ustawy o Policji - przekazywał uzyskane dane właściwemu miejscowo lub rzeczowo prokuratorowi, za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Podjąć działania zmierzające do zapewnienia prawidłowego nadzoru nad kontrolowanym zagadnieniem.

Zrealizowane

Prawidłowość kwalifikowania zdarzeń w SWD jako pilne/zwykłe

Przypadki błędnej kwalifikacji zdarzeń, poprzez nadawanie zdarzeniom o charakterze pilnym oznaczenia „zwykłe”.

Spowodować, aby w ramach doskonalenia zawodowego ze służbą dyżurną omówione zostały kwestie sposobu rejestrowania zgłoszenia/działania w SWD,

Zapewnić skuteczny nadzór w zakresie sposobu rejestrowania przez służbę dyżurną zgłoszeń (działań) o zdarzeniach, właściwego oznaczania ich jako „pilne” lub „zwykłe”, a także bieżącego i prawidłowego ich dokumentowania w SWD.

Zrealizowane

Prawidłowość obiegu dokumentacji służbowej
w postaci kart Mrd-2 i Mrd-5 i jej archiwizowania

Przypadki: braku wprowadzenia informacji, z niektórych kart Mrd-5 do systemu, rozliczenia policjanta odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne, mimo faktu, iż nie zdał on rejestru kart Mrd-2 (dokumentacji służbowej).

Zapewnić skuteczny nadzór nad dokumentacją służbową, w szczególności tą zawierającą dane osobowe - celem niedopuszczenia do jej utraty lub przejęcia przez osoby nieuprawnione, przede wszystkim poprzez wprowadzenie rozwiązań systemowych w zakresie obiegu dokumentacji służbowej.

Zobowiązać osoby odpowiedzialne za nadzór nad wprowadzaniem danych z kart Mrd-5 do zwiększenia kontroli nad tym zagadnieniem.

Zwracać szczególną uwagę na prawidłowość i kompletność procesu rozliczania osób zwalnianych ze służby z pobranych (przypisanych im) dokumentów.

Zrealizowane

Realizacja Wytycznych nr 4 KGP z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie wybranych procedur i sposobu sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów lub innych wyznaczonych osób z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pozostającymi na wyposażeniu Policji

Przypadki: zwłoki w przeprowadzeniu instruktażu dla bezpośrednich przełożonych użytkowników paralizatorów, braku aktualizacji wykazu użytkowników i osób uprawnionych do pobierania paralizatorów, braku dokumentowania przeprowadzonej weryfikacji raportów wygenerowanych z rejestru Trilogy przez bezpośrednich przełożonych użytkowników paralizatorów..

Zapewnić bezpośrednim przełożonym użytkowników udzielenie przez instruktora udokumentowanego instruktażu w zakresie wiedzy teoretycznej, umożliwiającej sprawowanie nadzoru nad postępowaniem użytkownika z paralizatorem w myśl § 5 ust. 3 Wytycznych nr 4 KGP z dnia 18 lipca 2018 r.

Spowodować, aby Wykaz użytkowników i osób uprawnionych do pobierania paralizatorów podlegał bieżącej aktualizacji zgodnie z § 4 ust. 3 ww. Wytycznych.

Sporządzać notatki służbowe z kontroli raportów z rejestrów pracy paralizatorów przez bezpośredniego przełożonego użytkownika – zgodnie z § 18 ust. 3 i 4 ww. Wytycznych.

Zrealizowane.

Prawidłowość realizacji przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach czynności nadzorczych związanych z prowadzeniem przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych

Przypadki: niestosowania Algorytmu Przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych (PIR) obowiązujących w KWP w Katowicach w 2018 r. w zakresie zadań realizowanych bezpośrednio przez Naczelnika, jak również nadzoru służbowego nad czynnościami wykonywanymi przez podległych mu pracowników lub funkcjonariuszy Policji, nieklasyfikowania jako zadań inwestycyjnych przedsięwzięć obejmujących swoim zakresem termomodernizację obiektów, stosownie do zaleceń zawartych w korespondencji z dnia 30.05.2018 r. ldz. Cnz 3153/18 skierowanej przez Biuro Logistyki Policji KGP do Biura Finansów KGP, nieuwzględniania regulacji Wytycznych nr 3 KGP z dnia 30.07.2013 r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących
w obiektach służbowych Policji,
w szczególności w kontekście konieczności opracowywania programów funkcjonalno – użytkowych w przypadku realizacji zadań remontowych., niewdrożenia procedury w zakresie danych cyfrowych - w tym przede wszystkim dokumentacji fotograficznej - mającą na celu zapewnienie prawidłowego ich obiegu, przechowywania, zabezpieczania (przed utratą) i archiwizowania.

Bezwzględnie stosować dyspozycje Algorytmu PIR.

Klasyfikować jako zadania inwestycyjne przedsięwzięcia obejmujące swoim zakresem termomodernizację obiektów, stosownie do zaleceń zawartych w korespondencji z dnia 30.05.2018 r. ldz. Cnz 3153/18.

Każdorazowo uwzględniać regulacje zawarte Wytycznych nr 3 KGP z dnia 30.07.2013 r., w szczególności w kontekście konieczności opracowywania programów funkcjonalno-użytkowych, w przypadku realizacji zadań remontowych.

Opracować i wprowadzić pisemną procedurę w zakresie danych cyfrowych mającą na celu zapewnienie prawidłowego ich obiegu, przechowywania, zabezpieczania (przed utratą) i archiwizowania.

Zrealizowane.

Prawidłowość reakcji Policji na zgłoszenie o ujawnieniu niewybuchów oraz realizacji czynności związanych
z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia do czasu neutralizacji zagrożenia

Przypadki: braku prawidłowego i skutecznego obiegu informacji pomiędzy osobami decyzyjnymi i podległymi im policjantami – związanych z obsługą zdarzeń, braku prawidłowej organizacji działań na miejscu zdarzenia, w tym braku właściwego wykorzystania posiadanych zasobów osobowych, niestosowania przez podległych funkcjonariuszy obowiązujących procedur i dyspozycji, w szczególności odnoszących się do ujawnienia materiałów wybuchowych mogących mieć związek z przestępstwem.

Zapewnić: prawidłowy i skuteczny obieg informacji pomiędzy osobami decyzyjnymi podległymi im policjantami związany z obsługą zdarzeń, pozwalający na niezwłoczną i prawidłową reakcję osób decyzyjnych, w tym uruchomienie właściwych procedur działania, prawidłową organizację działań na miejscu zdarzenia, w tym właściwe wykorzystanie posiadanych zasobów osobowych, ponowne zapoznanie z obowiązującymi przepisami regulującymi, w tym w szczególności z procedurami dotyczącymi postępowania w przypadku ujawnienia materiałów wybuchowych mogących mieć związek z przestępstwem.

Zrealizowane

 

Metryczka

Data publikacji 09.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Soczewica
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
do góry