Działalność kontrolna Wydziału Kontroli KWP w Katowicach w 2020 roku

I. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli

W 2020 roku postępowania kontrolne były prowadzone w oparciu o Ustawę o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. oraz Decyzję nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych

w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (z późn. zm.).

 

II. Organizacja Wydziału Kontroli

W 2020 roku w Wydziale Kontroli KWP w Katowicach pełniło służbę 31 funkcjonariuszy, w tym Naczelnik i Zastępca Naczelnika Wydziału oraz było zatrudnionych 4 pracowników. Przy czym liczba pełniących służbę i zatrudnionych osób, a tym samym wakatów - była zmienna w trakcie trwania roku.

Wydział realizował zadania w ramach następujących (nieetatowych) zespołów: kontroli (13 funkcjonariuszy), kontroli strategicznej i analiz (3 funkcjonariuszy), skarg i wniosków (8 funkcjonariuszy i 2 pracowników) oraz obsługi kancelaryjno - biurowej (2 pracowników), dodatkowo powstało nieetatowe stanowisko koordynatora do spraw wydarzeń nadzwyczajnych (1 funkcjonariusz).

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP w Katowicach (na dzień 31 grudnia 2020 r.)

Jednostka

Stan etatowy

Stan zatrudnienia

Liczba osób realizujących czynności kontrolne

Wakaty

Wydział Kontroli KWP w Katowicach

32

311

272

1

Nietatowy Zespół Kontroli

 

13

13

 

Nieetatowy Zespół Skarg i Wniosków

 

10

93

 

Nieetatowy Zespół Kontroli Strategicznej i Analiz

 

3

3

 

Nieetatowe stanowisko koordynatora do spraw wydarzeń nadzwyczajnych

 

1

1

 

W Wydziale kontrole realizują wszyscy obecni w służbie funkcjonariusze na stanowiskach roboczych, jeden pracownik cywilny – w Zespole Skarg i Wniosków oraz Zastępca Naczelnika (nadzorujący Zespół Skarg i Wniosków).

 

III. Liczba kontroli przeprowadzonych w 2020 r.

Kontrole prowadzono zgodnie z Planem Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Katowicach na 2020 r., ldz. IP-033-4/4084/19 z dnia 04.12.2019 r., a także na polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Powyższy plan aneksowano w dniu

09.11.2020 r. ldz. IP-033-4/2019/3354/2020. Aneks dotyczył konieczności usunięcia z Planu siedmiu kontroli w trybie zwykłym, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju.

Ponadto niezależnie od kontroli planowych, przeprowadzonych zostało 8 kontroli w trybie uproszczonym pozaplanowych.

Liczba kontroli

Tryb zwykły

Tryb uproszczony

Planowe

Poza planem

ogółem

Przeprowadzonych kontroli /zakończonych - 2020/

31

15

38

8

46

Skontrolowanych podmiotów

31

15

38

8

46

Skierowanych w wyniku kontroli

Wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego

0

0

0

0

0

Wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

1

0

1

0

1

Zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

0

0

0

0

0

Innych zawiadomień

0

0

0

0

0

Kontroli rozpoczętych a niezakończonych

15

6

20

1

21

Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2020 r.

7 (plan kontroli aneksowano – patrz infor. powyżej)

 

 

 

 

Średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych

95

58

98

20

 

 

IV. Oceny, wyniki i efekty kontroli zakończonych w 2020 r.

W postępowaniach kontrolnych stosowano czterostopniową skalę ocen dotyczącą realizacji zadań przez kontrolowanych, tj; pozytywnie, pozytywnie mimo stwierdzonych uchybień, pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości i negatywnie.

Wyniki kontroli

Liczba zakończonych kontroli

Pozytywna

13

Pozytywna mimo stwierdzonych uchybień

0

Pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości

26

Negatywna

7

 

Efektem przeprowadzonych kontroli było usprawnienie funkcjonowania kontrolowanych podmiotów, a także usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

Zalecenia pokontrolne kierowane do kierowników podmiotów kontrolowanych dotyczyły zarówno usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, jak i wdrożenia zmian systemowych mających na celu udoskonalenie działalności kontrolowanych jednostek organizacyjnych (komórek) Policji.

W wyniku ustaleń poczynionych w kontroli w temacie „Prawidłowość prowadzenia przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych” w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach, skierowano wniosek dotyczący wdrożenia czynności służbowych - w trybie rozdziału 10 ustawy o Policji oraz Rozdziału 9 ustawy o Służbie Cywilnej - wobec osób odpowiedzialnych za ujawnione w trakcie kontroli nieprawidłowości

 

I. Kontrole planowe w trybie zwykłym:
 

1. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Kontrole prowadzono w: KPP w Bieruniu, KMP w Mysłowicach, KPP w Będzinie, KPP w Myszkowie, KMP w Piekarach Śląskich, KPP w Tarnowskich Górach, KPP w Żywcu, KMP w Bielsku- Białej, KMP w Jastrzębiu- Zdroju4, KMP w Chorzowie, KPP w Cieszynie, KMP w Jaworznie, KMP w Sosnowcu, Wydziale Wywiadu Kryminalnego KWP w Katowicach, Wydziale dw. z Cyberprzestępczością KWP w Katowicach i Wydziale dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach5.

 

2. Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków.

Kontrole przeprowadzono w: KMP w Chorzowie, KPP w Cieszynie6, KMP w Jaworznie7, KMP w Sosnowcu8, KPP w Lublińcu9, KPP w Pszczynie10, KPP w Kłobucku11 i KMP w Siemianowicach Śląskich.

 

3. Terminowość i prawidłowość rejestracji wybranych informacji w KSIP, w szczególności podstawy wszczęcia postępowania przygotowawczego, sposobu ustalenia sprawcy oraz zakończenia postępowania przygotowawczego.

Kontrole przeprowadzono w: KPP w Zawierciu, KMP w Siemianowicach Śląskich, Wydziale Kryminalnym KWP w Katowicach i Wydziale dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach.

 

4. Poprawność opracowywania i realizacji przez dzielnicowych planów działania priorytetowego.

Kontrole przeprowadzono w KMP w Sosnowcu12, KMP Rudzie Śląskiej13 i KPP w Bieruniu,

 

5. Powierzanie mienia funkcjonariuszom i pracownikom Policji.

Kontrole przeprowadzono w KPP w Mikołowie14, w Wydziale dw. z Korupcją KWP w Katowicach15 i Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Katowicach16.

 

6. Prawidłowość kwalifikowania zdarzeń w SWD jako „pilne”/ „zwykłe”, z uwzględnieniem czasu reakcji na zdarzenie.

Kontrole przeprowadzono w KMP w Katowicach i KMP w Świętochłowicach.

 

7. Poprawność dokumentowania oględzin miejsca zdarzenia, a także sporządzanej przez techników kryminalistyki dokumentacji w tym zakresie oraz wykorzystanie w procesie wykrywczym zabezpieczonych w ramach ww. czynności śladów i przedmiotów.

Kontrole przeprowadzono w KMP w Częstochowie17 i KPP w Wodzisławiu Śląskim.

 

8. Przechowywanie broni i amunicji stanowiącej dowody rzeczowe w postępowaniach przygotowawczych.

Kontrolę przeprowadzono w KMP w Gliwicach18.

 

9. Prawidłowość przeprowadzania i dokumentowania w SWD odpraw do służby dla funkcjonariuszy ruchu drogowego oraz prawidłowość przygotowania do pracy, użytkowania i dokumentowania wykorzystania urządzeń do pomiaru prędkości, mobilnych terminali nasobnych i terminali płatniczych.

Kontrolę przeprowadzono w KPP w Kłobucku.

 

10. Prawidłowość i terminowość realizacji zadań związanych z KMZB.

Kontrolę przeprowadzono w KMP w Jastrzębiu- Zdroju19.

 

11. Prawidłowość prowadzenia poszukiwań osób zaginionych ze szczególnym uwzględnieniem poprawności sporządzanej w tym zakresie dokumentacji zgodnie z Zarządzeniem nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 26.06.2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich.

Kontrole przeprowadzono w KMP w Bytomiu i KPP w Tarnowskich Górach.

 

12. Realizacja zadań dzielnicowego wynikających z Rozdziału 4 Zarządzenia nr 5 KGP z 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze społecznością lokalną.

Kontrolę przeprowadzono w KMP w Jastrzębiu - Zdroju20

 

13. Funkcjonowanie zespołu zadaniowego ds. koordynacji działań zewnętrznych w kontekście analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz formułowania zadań dla policjantów.

Kontrolę przeprowadzono w KMP w Piekarach Śląskich.21

 

II. Kontrole planowe w trybie uproszczonym:
 

1. Wykorzystanie w służbie kamer nasobnych.

Kontrolę przeprowadzono w KMP w Katowicach22.

 

2. Prawidłowość i terminowość prowadzenia wyjaśniających postępowań szkodowych.

Kontrole przeprowadzono w KMP w Sosnowcu i KMP w Żorach.

 

3. Nadzór nad bronią służbową, ze szczególnym uwzględnieniem jej przechowywania.

Kontrolę przeprowadzono w KPP w Raciborzu.23

 

4. Stan realizacji badań okresowych i kontrolnych policjantów i pracowników Policji.

Kontrolę przeprowadzono w KPP w Myszkowie.

 

5. Realizacja jednorazowych czynności poszukiwawczych w myśl Zarządzenia pf- 47 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

Kontrolę przeprowadzono w KMP w Rybniku24.

 

6. Terminowość procesu recertyfikacji i dezaktywacji kart mikroprocesorowych służących do uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych Policji przeznaczonych do przetwarzania informacji jawnych,

Kontrole przeprowadzono w KPP w Mikołowie i KMP w Zabrzu25.

 

7. Prawidłowość prowadzenia książek kontroli pracy sprzętu transportowego.

Kontrolę przeprowadzono w OPP w Katowicach26.

 

8. Planowanie i rozliczanie czasu służby przez policjantów.

Kontrolę przeprowadzono w Wydziale Konwojowym i Policji Sądowej KWP w Katowicach27,

 

9. Nadzór nad funkcjonowaniem systemów: sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz sygnalizacji pożarowej.

Kontrolę przeprowadzono w KPP w Wodzisławiu Śląskim28

 

III. Kontrole pozaplanowe w trybie uproszczonym:
 

1. Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji.

Kontrole przeprowadzono w Wydziałach Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach: Kryminalnym, Wywiadu Kryminalnego, dw. z Korupcją, ds. Przestępczości Pseudokibiców, Techniki Operacyjnej, dw. z Cyberprzestępczością, dw. z Przestępczością Gospodarczą, dw. z Przestępczością Narkotykową.

 

2. Prawidłowość wykorzystania wideorejestratorów przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu oraz nadzór przełożonych nad tym zagadnieniem29.

 

Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych (ze stanem ich realizacji)

Obszar kontroli

Istotna nieprawidłowość

Treść zalecenia znaczącego

Status zalecenia

Prawidłowość prowadzenia przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych

- Brak dokumentacji fotograficznej z odbioru robót ulegających zakryciu oraz poszczególnych etapów opisanych w protokołach odbiorów częściowych,

- Nierzetelne dokonywanie obmiarów podczas odbiorów częściowych robót powodujące rozliczenie robót niezgodnie ze stanem faktycznym, a finalnie zapłatę za prace wykonane częściowo lub niewykonane w ogóle

- Bezwzględnie realizować polecenia dotyczące wykonywania dokumentacji fotograficznej z odbiorów robót ulegających zakryciu oraz obrazujących kolejne etapy zadania, a także podczas czynności częściowego lub końcowego odbioru robót,

- Wprowadzić dodatkowy nadzór nad rzetelnym i precyzyjnym dokonywaniem obmiarów robót celem zapewnienia, iż rozliczenia usług są zgodne z zakresem w jakim zostały faktycznie wykonane.

- Kontrolowany zadeklarował podjęcie stosownych (długofalowych) czynności zgodnie
z zaleceniami.

 

- W podmiocie kontrolowanym wdrożono nowe rozwiązania w zakresie nadzoru nad dokonywaniem obmiarów robót.

Prawidłowość prowadzenia poszukiwań osób zaginionych ze szczególnym uwzględnieniem poprawności sporządzanej w tym zakresie dokumentacji zgodnie z Zarządzeniem nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28.06.2018r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwań osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok lub szczątków ludzkich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Brak uprzedniego dokonania niezwłocznego sprawdzenia w bazie KSIP osoby zaginionej przez funkcjonariusza Policji, przed przyjęciem przez niego zawiadomienia o zaginięciu osoby, co było niezgodne z § 5 ust. 3 zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji,

- Przekroczenie terminu rejestracji w bazie KSIP informacji o osobie zaginionej, co było niezgodne
z
§ 49 ust. 1 obowiązującej wówczas decyzji nr 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 25.07.2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji,

- Wyegzekwować odpowiednie stosowanie przepisów zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji, w szczególności w zakresie sprawdzenia w bazie KSIP osoby zaginionej, przed przyjęciem zawiadomienia o jej zaginięciu.

 

 

- Zapewnterminową rejestrację w bazie KSIP informacji o osobie zaginionej.

KPP w Tarnowskich Górach:

- Zrealizowano - polecono służbie dyżurnej bezwzględne egzekwowanie od funkcjonariuszy przyjmujących zawiadomienie o zaginięciu osoby dokonywania sprawdzenia takich osób w KSIP przed formalnym przyjęciem zawiadomienia o zaginięciu osoby.

-W trakcie realizacji – informacja o realizacji wniosków z dnia 17.12.2020r., była niepełna. W brakującym zakresie ma wpłynąć informacja uzupełniającą.

Komendant Miejski Policji w Bytomiu zadeklarował podjęcie stosownych (długofalowych) czynności zgodnie z zaleceniami.

Poprawność dokumentowania oględzin miejsca zdarzenia, a także sporządzanej przez techników kryminalistyki dokumentacji w tym zakresie oraz wykorzystania w procesie wykrywczym zabezpieczonych w ramach
ww. czynności śladów i przedmiotów

- brak opisu miejsca ujawnienia śladu oraz metody jaką ślad został ujawniony i dokładnej jego charakterystyki, co jest niezgodne z § 51 ust. 1 pkt 4 Wytycznych nr 3 KGP z dnia 30 sierpnia 2017 r.,

- rozbieżność pomiędzy dokumentacją procesową,
a metryką sum kontrolnych w zakresie czasookresu prowadzonych oględzin,

- nieuzasadnione odstąpienie od przesłania do badań materiału biologicznego zabezpieczonego na wymazówkę podczas oględzin miejsca zdarzenia.

- Przypomnieć o utrzymywaniu podczas oględzin miejsca zdarzenia właściwej komunikacji pomiędzy funkcjonariuszem prowadzącym czynności oględzin miejsca zdarzenia a technikiem kryminalistyki, aby zapewnić prawidłową kolejność wykonywania czynności na miejscu zdarzenia i poprawność ich opisu w dokumentacji procesowej i technicznej,

- Spowodować, aby dokładnie analizowane były przypadki zabezpieczonych podczas oględzin miejsca zdarzenia śladów, pod kątem ich dalszego wykorzystania w procesie wykrywczym, celem nie dopuszczenia do sytuacji nieuzasadnionego odstąpienia od przesłania do badań materiału biologicznego.

W trakcie realizacji

Prawidłowość kwalifikowania zdarzeń w SWD jako pilne/zwykłe z uwzględnieniem czasu reakcji na zdarzenie

- Służba dyżurna błędnie dokonywała kwalifikacji, nadając zdarzeniom o charakterze pilnym oznaczenia „zwykłe”,

- Nieuzasadnione przekroczenie ustalonej wartości progowej miernika „czasu reakcji” na zdarzenie o charakterze pilnym spowodowane:

a) nieuzasadnionym odstąpieniem przez dyżurnego od skierowania na miejsce interwencji w pierwszej kolejności wolnego patrolu,

b) wydłużonym niezasadnie czasem reakcji dyżurnego na zgłoszenie.

- zgłaszanie dyżurnemu o podjęciu interwencji jeszcze przed jej faktycznym podjęciem,

- odstępowanie od kierowania na miejsce interwencji policjantów, pomimo braku dla tej decyzji uzasadnionych podstaw,

- niewłaściwa komunikacja pomiędzy służbą dyżurną i policjantami kierowanymi do obsługi interwencji, co do istotnych okoliczności związanych z jej realizacją,

- nieprawidłowe prowadzenie korespondencji radiowej.

Spowodować aby:

- w ramach zajęć doskonalenia zawodowego lokalnego omówione zostały ze służbą dyżurną kryteria, w oparciu o które kwalifikowane są zgłoszenia o zdarzeniach jako „pilne” oraz przypomniano sposób ich odnotowywania w SWD, z uwzględnieniem stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości oraz uchybień,

- rzetelnie odnotowywano informacje uzyskane przez służbę dyżurną od osoby zgłaszającej zdarzenie drogą telefoniczną, pozwalające na jego właściwą kwalifikację,

- służba dyżurna na miejsce interwencji kierowała w pierwszej kolejności niezadysponowane patrole Policji.

- Wyeliminować przypadki nieuzasadnionej zwłoki
w reakcji
dyżurnego na zgłoszenie interwencji zakwalifikowanej jako „pilna” .

Zapewnić skuteczny nadzór w zakresie:

- sposobu rejestrowania przez służbę dyżurną zgłoszeń (działań) o zdarzeniach, właściwego oznaczania ich jako „pilne”, a także bieżącego
i prawidłowego ich dokumentowania w SWD,

- prawidłowej reakcji dyżurnego na zgłoszenie interwencji zakwalifikowanej jako „pilna” w przedmiocie niezwłocznego wyznaczenia policjantów do jej obsługi.

Spowodować:

- aby każdorazowo fakt podjęcia interwencji, policjanci zgłaszali dyżurnemu w momencie faktycznego przybycia na jej miejsce, a nie
w sytuacji, gdy
jeszcze w drodze.

- wyeliminowanie przypadków:

*odstępowania od kierowania na miejsce interwencji policjantów, pomimo braku dla tej decyzji uzasadnionych podstaw,

*nieuzasadnionej okolicznościami zwłoki w reakcji policjantów na polecenie służby dyżurnej obsługi interwencji zakwalifikowanej jako pilna,

*niewłaściwej komunikacji pomiędzy służbą dyżurną i policjantami kierowanymi do obsługi interwencji, co do istotnych okoliczności związanych z jej realizacją,

*nieprawidłowego prowadzenia korespondencji radiowej.

Zalecenia częściowo zrealizowane, a w pozostałym zakresie kontrolowany zadeklarował podjęcie stosownych (długofalowych) czynności zgodnie
z zaleceniami.

Prawidłowość i terminowość prowadzenia wyjaśniających postępowań szkodowych

- brak wszczęcia wyjaśniającego postępowania szkodowego mimo istnienia takiego obowiązku,

- niewykonanie wszystkich czynności dowodowych niezbędnych dla osiągnięcia celów postępowania.

- Wszcząć postępowanie w przypadku braku przesłanek negatywnych do jego prowadzenia,

- Zapewnić, aby w ramach prowadzonych wyjaśniających postępowań szkodowych wykonane zostały wszystkie czynności dowodowe niezbędne dla osiągnięcia celów postępowania.

Kontrolowani zadeklarowali podjęcie stosownych (długofalowych) czynności zgodnie
z zaleceniami.

Realizacja zadań dzielnicowego wynikających z rozdziału 4 Zarządzenia nr 5 KGP z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze społecznością lokalną.

W planach działania priorytetowego:

- brak zdiagnozowania i udokumentowania zagrożenia przed opracowaniem planu działania priorytetowego, - brak czasu występowania zagrożenia, jego przyczyn,
skutków, wskazania postawionego celu do osiągnięcia
i sposobu jego realizacji.

- nieprawidłowe prowadzenie Kart efektywności służby policjanta realizującego zadania o charakterze prewencyjnym.

Zapewnić, aby:

- zdiagnozowanie zagrożenia zostało dokonane przed opracowaniem planu działania priorytetowego i udokumentowane,

- w planie działania priorytetowego były wpisywane m.in.: czas występowania zagrożenia, jego przyczyny i skutki, postawiony cel do osiągnięcia wraz ze sposobem jego realizacji oraz aby był on adekwatny do zdiagnozowanego zagrożenia,

- Karty efektywności służby policjanta realizującego zadania o charakterze prewencyjnym były prowadzone zgodnie ze stanem faktycznym.

Zrealizowane

Poprawność opracowywania
i realizacji przez dzielnicowych planów
działania priorytetowego.

- niewłaściwe zdiagnozowanie zagrożenia (bez uwzględnienia oczekiwań społecznych) i brak analizy stanu zagrożenia obejmującej cały rejon służbowy,

- nieprawidłowe dokonanie charakterystyki zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym,

- brak zatwierdzenia planów działania priorytetowego przed rozpoczęciem terminu ich obowiązywania,

- nieprawidłowe określanie celu (formułowanie celu niejednoznacznego, który nie odpowiada przeprowadzonej diagnozie),

- nieprawidłowe wskazanie sposobu oceny realizacji założeń planu działania priorytetowego,

- brak doboru podmiotów pozapolicyjnych i uzgodnień zadań dla podmiotów współpracujących,

Zapewnić prawidłowe wykonanie czynności związanych z opracowaniem, wdrożeniem oraz realizacją planów działania priorytetowego,
a zwłaszcza w zakresie:

- właściwego zdiagnozowania zagrożenia na podstawie oczekiwań społecznych i analizy stanu bezpieczeństwa obejmującej cały rejon służbowy,

- charakteryzowania zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym z uwzględnieniem wszystkich elementów określonych w pkt. 1 załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r.
w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych,

- zatwierdzenia planów działania priorytetowego przed rozpoczęciem terminu obowiązywania,

- określenia jednoznacznego celu, korelującego
z wynikami przeprowadzonej diagnozy
i wskazanego zagrożenia,

- prawidłowego wskazania sposobu oceny realizacji założeń planu, tj. wyznaczonego celu,

- doboru i uzgadniania zadań dla podmiotów współpracujących (w ramach ich kompetencji)
a etapie przygotowania planu.

Zrealizowane:

(zapewnienie, że plany działania priorytetowego będą realizowane zgodnie
z zaleceniami).

Prawidłowość prowadzenia książek kontroli pracy sprzętu transportowego.

Przypadki nieprawidłowego dokumentowania
w książkach kontroli pracy sprzętu transportowego,
w zakresie wskazywania miejsca postoju, ilości przewożonych osób.

- Wyegzekwować prawidłowe wypełnianie przez kierujących książek kontroli pracy sprzętu transportowego, zgodnie z Decyzją nr 12/16 KWP w Katowicach z dn. 12 stycznia 2016 roku.

- Zapewnić prawidłową realizację funkcjonującego systemu nadzoru nad prawidłowością prowadzenia książek kontroli pracy sprzętu transportowego,
z uwzględnieniem obowiązków wynikających
z Decyzji nr 12/16 KWP w Katowicach z dn. 12 stycznia 2016 roku, w sposób gwarantujący właściwą reakcję na ewentualne nieprawidłowości, na każdym jej etapie.

Zrealizowane

Planowanie i rozliczanie czasu służby policjantów

- Nieprzestrzeganie zapisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18.10.2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów oraz Decyzji nr 387/16 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia 15.09.2016 roku w sprawie rozkładu, ewidencjonowania i rozliczania czasu służby oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia służby,

- Błędne wyliczenia ilości usprawiedliwionych godzin w związku z nieobecnością policjantów wynikającą ze zwolnienia lekarskiego, oraz ilości nadgodzin w związku z uczestnictwem przez nich
w szkoleniu w czasie wolnym od służby.

- Przy planowaniu służby podległych policjantów stosować regulacje wynikające z: Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, Rozporządzenia MSWiA z dnia 18.10.2001 r w sprawie rozkładu czasu służby policjantów, Decyzji nr 387/16 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia 15.09.2016 roku w sprawie rozkładu, ewidencjonowania i rozliczania czasu służby oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia służby,

- Dokonać ponownego rozliczenia czasu służby policjantów - wskazanych w sprawozdaniu pokontrolnym - w związku z ich nieobecnością wynikającą ze zwolnienia lekarskiego oraz uczestnictwem w szkoleniu w czasie wolnym od służby,

- Spowodować, aby realizowany był obowiązek opracowywania grafiku służby na dany okres,
a ewentualne zmiany w jego treści
były dokonywane na bieżąco,

- Zapewnić prawidłowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji, pozwalającej na właściwe rozliczanie czasu służby w okresie rozliczeniowym.

Zrealizowane

Terminowość i prawidłowość rejestracji wybranych informacji w KSIP, w szczególności podstawy wszczęcia postępowania przygotowawczego, sposobu ustalenia sprawcy oraz zakończenia postępowania przygotowawczego

- wprowadzanie informacji do KSIP niezgodnej z danymi zawartymi w materiałach źródłowych stanowiących podstawę do jej rejestracji,

- nierzetelna weryfikacja danych, bez porównania wprowadzonych informacji z dokumentacją stanowiąca podstawę do jej wprowadzenia przez przełożonego podczas nanoszenia akceptacji na druku KSIP ,

- brak rejestracji zatrzymania osoby w KSIP w ramach toczącego się postępowania przygotowawczego,

- nieterminowa rejestracja informacji w KSIP.

- Spowodować, aby funkcjonariusze dokonujący rejestracji informacji w KSIP oraz nadzorujący ich
w tym zakresie przełożeni, skrupulatnie analizowali dokumentację stanowiącą podstawę do jej rejestracji,
zapewniając w ten sposób wprowadzenie prawidłowej i terminowej informacji do KSIP,

- Zarejestrować w KSIP fakt zatrzymania osób
w przypadkach, w których w trakcie kontroli stwierdzono, iż pomimo wystąpienia podstaw realizacji tej czynności, rejestracji nie dokonano, ponadto spowodować, aby fakt zatrzymania osoby
w ramach toczącego się postępowania przygotowawczego
każdorazowo znalazł swoje odzwierciedlenie w KSIP.

Częściowo zrealizowane

Powierzanie mienia funkcjonariuszom i pracownikom Policji

- Nierzetelne sporządzenie spisu z natury.

- Nieuzasadnione odstąpienie od powierzenia mienia pracownikom, pozostającego w ich dyspozycji.

- Odstąpienie od zawarcia w protokołach zdawczo-odbiorczych obowiązkowych pouczeń

Odstąpiono od formułowania zaleceń pokontrolnych z uwagi na podjęcie działań naprawczych

 

Realizacja Wytycznych nr 4 KGP z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wybranych procedur i sposobu sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów lub innych wyznaczonych osób z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pozostającymi na wyposażeniu Policji.

- Brak wystarczającej aktywności Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu w zakresie zapewnienia instruktażu dla bezpośredniego przełożonego użytkownika paralizatora, jak również szkoleń w zakresie przechowywania, wydawania
i przyjmowania paralizatorów,

2/ przypadki wydawania i przyjmowania paralizatorów przez osoby do tego niewyznaczone oraz nieuprawnione (brak szkoleń),

3/ prowadzenie wykazu użytkowników i osób uprawnionych do pobierania paralizatorów, który zawierał nieaktualne informacje (umieszczenie osoby nieuprawnionej),

4/ przypadki braku udokumentowania faktu pobrania/ zdania paralizatorów (pomimo wykonywania czynności przy użyciu tych urządzeń),

5/ przypadki nieterminowego generowania raportów
z rejestru pracy paralizatorów;

6/ przypadki sporządzania notatek służbowych
z kontroli raportów z rejestrów pracy paralizatorów przez nieuprawnioną osobę.

1/ Zapewnić bieżące udzielanie instruktażu:

- bezpośredniemu przełożonemu użytkownika;

- pozostałym policjantom wyznaczonym do pełnienia nadzoru - w zakresie adekwatnym do sprawowanego nadzoru, a w przypadku braku możliwości realizacji wymaganych szkoleń/ instruktaży przez komórkę KWP w Katowicach, skutecznie wykorzystywać w celu przeprowadzenia udokumentowanego instruktażu instruktorów
z innych jednostek garnizonu śląskiego.

2/ Spowodować, aby osoby odpowiedzialne za wydawanie przyjmowanie oraz przechowywanie paralizatorów, realizowały ww. obowiązki dopiero po odbyciu wymaganego instruktażu.

3/ Zapewnić, aby wykaz użytkowników
i osób uprawnionych do pobierania paralizatorów
podlegał bieżącej aktualizacji.

4/ Zapewnić, aby fakt pobrania / zdania paralizatora przez uprawnione osoby był każdorazowo odnotowywany.

5/ Spowodować, aby raporty z rejestru pracy paralizatorów były generowane nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

6/ Zapewnić sporządzanie notatek służbowych z kontroli raportów z rejestrów pracy paralizatorów przez bezpośredniego przełożonego użytkownika.

Kontrolowany zadeklarował podjęcie stosownych (długofalowych) czynności zgodnie
z zaleceniami.

Funkcjonowanie zespołu zadaniowego ds. koordynacji działań zewnętrznych w kontekście analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz formułowania zadań dla policjantów

- analizowanie zdarzeń tylko z 7 wybranych kategorii,

- dokonywanie jedynie ilościowej analizy wykroczeń,

- brak opisu rozpoznania dokonanego przez służby Policji,

- brak (poza danymi z KMZB) bieżących i okresowych informacji na temat poziomu poczucia bezpieczeństwa, opartych na opiniach społeczności lokalnej,

- brak oceny efektywności dotychczasowego rozmieszczenia sił i środków,

- wskazywana w analizach taktyka pełnienia służby oraz zlecane zadania były nieadekwatne do wniosków wynikających z analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zapewnić aby:

- analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego były tworzone w sposób gwarantujący ich przydatność dla organizacji służby patrolowej, w tym dla opracowania zintegrowanych planów dyslokacji służby, z uwzględnieniem przewidywanych zagrożeń, wskazaniem celu jaki należy osiągnąć, podziału zadań oraz taktyki działania patroli policyjnych,

- w planach dyslokacji służby wskazywana taktyka pełnienia służby oraz zlecane zadania były adekwatne do wniosków wynikających z analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zrealizowane

Nadzór nad funkcjonowaniem systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz sygnalizacji pożarowej.

Niewłaściwe skonfigurowanie systemów SSWIN poprzez zastosowanie kont grupowych, uniemożliwiające dokonanie pełnego rozliczenia zdarzeń systemu.

Nieprawidłowe skonfigurowanie systemu SKD poprzez pozostawienie tzw. „pełnej puli kart”.

Rozbieżność czasu pomiędzy kamerami
i rejestratorem, co świadczy o braku ustawienia parametrów z „serwera czasu” dla systemu CCTV.

Monitować Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach o pilną realizację wymiany centralki alarmowej w systemie SSWiN, jak również dopilnować prawidłowego skonfigurowania kont użytkowników tego systemu, pozwalającą na pełną rozliczalność zdarzeń.

Dopilnować realizacji czynności związanych z poprawną konfiguracją systemu SKD tj. likwidację pełnej puli kart w PP w Gołkowicach.

Kontrolowany zadeklarował podjęcie stosownych (długofalowych) czynności zgodnie z zaleceniami.

 

14 osoby oddelegowane do pełnienia służby w Wydziale,

2Ogólna liczba osób, które realizują czynności kontrolne (w tym jeden pracownik cywilny oraz Zastępca Naczelnika Wydziału),

3Za wyjątkiem jednego pracownika cywilnego.

4Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

5Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

6 Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

7Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

8Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

9Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

10 Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

11Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

12Kontrola rozpoczęta w 2019 r.

13Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

14Kontrola rozpoczęta w 2019 r.

15Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

16Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

17Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

18Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

19Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

20Kontrola rozpoczęta w 2019 r.

21Kontrola rozpoczęta w 2019 r.

22Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

23Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

24Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

25Kontrole rozpoczęte w 2020 r.

26Kontrola rozpoczęta w 2019 r.

27Kontrola rozpoczęta w 2019 r.

28Kontrola rozpoczęta w 2019 r.

29Kontrola rozpoczęta w 2020 r.

Metryczka

Data publikacji 21.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Cezary Wieczorkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
do góry