Działalność kontrolna Wydziału Kontroli KWP w Katowicach w 2021 roku

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

Wydziału Kontroli KWP w Katowicach w 2021 roku

(stan na 31.12.2021 r.)

 

I. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli

W 2021 roku postępowania kontrolne były prowadzone w oparciu o Ustawę o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. oraz Decyzję nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych
w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (z późn. zm.).

 

II. Organizacja Wydziału Kontroli

Wydział Kontroli KWP w Katowicach został utworzony rozkazem organizacyjnym nr 6/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. i liczy 26 etatów wykonawczych, 2 etaty kierownicze i 4 etaty cywilne.

W komórce – w 2021 roku – pełniło służbę 26 funkcjonariuszy (stan na 31.12.2021 r.), w tym Naczelnik i Zastępca Naczelnika Wydziału oraz było zatrudnionych 4 pracowników. Przy czym liczba pełniących służbę, a tym samym wakatów - była zmienna w trakcie trwania roku (na dzień 01.01.2021 r. było to 5 wakatów, a na dzień 31.12.2021 r. - 2 wakaty).

Na mocy Decyzji nr 4/2020 Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Katowicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nieetatowych zespołów, upoważnienia policjantów koordynujących pracę nieetatowych zespołów do realizacji określonych czynności służbowych oraz podziału zadań w kierownictwie Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wyodrębniono w strukturze Wydziału następujące nieetatowe zespoły:

- Zespół Kontroli I, którego zadaniem jest prowadzenie kontroli w zakresie ogólnopolicyjnym,

- Zespół Kontroli II, którego zadaniem jest prowadzenie kontroli w zakresie ogólnopolicyjnym i finansowo- gospodarczym,

- Zespół Skarg i Wniosków, którego zdaniem jest przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków, przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków obywateli oraz innych podmiotów, prowadzenie kontroli w zakresie problematyki skargowej,

- Zespół ds. wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów lub pracowników Policji, którego zadaniem jest realizacja czynności/ ustaleń w sprawach wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów lub pracowników Policji.

 

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP w Katowicach (na dzień 31 grudnia 2021 r.)

Komórka organizacyjna

Stan

etatowy

Stan zatrudnienia

Liczba osób realizujących czynności kontrolne

Wakaty

Wydział Kontroli KWP w Katowicach

321

312

253

2

Nietatowy Zespół Kontroli I

9

9

9

0

Nieetatowy Zespół Kontroli II

5

5

5

1

Nieetatowy Zespół Skarg i Wniosków

11

104

8

1

Nieetatowy Zespół do spraw wydarzeń nadzwyczajnych

3

3

3

0

 

W 2021 r. żaden z funkcjonariuszy Wydziału nie odszedł na zaopatrzenie emerytalne, ale niezależnie od tego w Wydziale występowała fluktuacja kadr. Na stanowiska, które dotychczas nie zostały obsadzone, w 2021 r. delegowano funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych garnizonu śląskiego oraz komórek organizacyjnych KWP w Katowicach.

Zestawienie powyżej sygnalizowanych zmian kadrowych przedstawia się w sposób następujący:

- 1 funkcjonariusz w dniu 31.03.2021 r. zakończył delegację rozpoczętą w dniu 01.10.2020 r. do Zespołu Kontroli,

- 1 funkcjonariusz w okresie od 15.02. do 16.07.2021r. w ramach oddelegowania pełnił służbę w Zespole Skarg i Wniosków,

- 1 funkcjonariusz w okresie od 01.04. do 30.09.2021 r. w ramach oddelegowania pełnił służbę w Zespole Skarg i Wniosków,

- 1 funkcjonariusz w okresie od 01.12.2021 r. do nadal pełni służbę w ramach oddelegowania w Zespole Kontroli II.

 

III. Liczba kontroli przeprowadzonych w 2021 r.

Kontrole prowadzono zgodnie z Planem Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Katowicach na 2021 r., ldz. IP-033-5/3652/2020 z dnia 04.12.2020 r. (zwany dalej Planem), a także na polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. W ramach przedmiotowego Planu założono, iż przeprowadzonych zostanie 46 kontroli (wszystkie w trybie zwykłym) w 14 tematach.

Powyższy Plan aneksowano w dniach:

1. 09.03.2021 r. ldz. IP-033-5/20/866/2021,

2. 30.06.2021 r. l.dz. IP-033-5/20/2020/2021 oraz

3. 25.10.2021 r. l.dz. IP-033-5/20/3626/2021.

Pierwszy Aneks dotyczył uwzględnienia w Planie, kontroli w temacie: Prawidłowość prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, których konieczność przeprowadzenia (przy zachowaniu niezmienionej liczby zaplanowanych kontroli do przeprowadzenia w 2021 r.) wynikała z polecenia Komendanta Głównego Policji zawartego w piśmie z dnia 19.02.2020 r. l.dz. Kwn- 363/20 do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. W związku z tym usunięto z Planu dwie kontrole w temacie: Prowadzenie postępowań sprawdzających, o których mowa w art. 307 kpk.

Drugi Aneks spowodowany był tym, że z dniem 01.01.2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, której zapisy w istotny sposób zmieniły procedury postępowań o udzielanie zamówień publicznych. Zmianie uległo przede wszystkim podejście do publicznych zakupów, które obecnie realizowane są w sposób procesowy oraz na zasadzie elektronizacji rynku, a prowadzenie postępowań (realizowanych do dnia sporządzania aneksu) potwierdziło wysoki poziom skomplikowania aktualnych przepisów. Okoliczności te spowodowały konieczność zmiany regulacji wewnętrznych i bieżącego dostosowania ich do obecnych rozwiązań w zakresie pzp. Tym samym prowadzenie kontroli w temacie: „Dokonywanie zakupów i zlecanie usług wyszczególnionych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych” uznano za przedwczesne. W związku z tym z Planu usunięto trzy kontrole w tym temacie, wnosząc o ich ujęcie w Planie na 2022 r. ( wniosek został zrealizowany)

W przypadku trzeciego Aneksu podstawą jego sporządzenia były wyniki analizy przedkontrolnej przeprowadzonej w wytypowanej do kontroli w temacie: Prawidłowość prowadzenia postępowań dyscyplinarnych Komendzie Miejskiej Policji w Żorach, zgodnie z którymi, przeprowadzone w niej i zakończone w okresie od 01.01.2020 r. do 31.05.2021 r. dwa postępowania dyscyplinarne były przedmiotem nadzoru instancyjnego ze strony Zespołu ds. Dyscyplinarnych Wydziału Kadr KWP w Katowicach pod kątem prawidłowości wykonanych przez rzecznika dyscyplinarnego czynności, trafności oceny wybranego materiału dowodowego i wniosków końcowych oraz zasadności podejmowanych przez przełożonego dyscyplinarnego decyzji. W związku z tym koniecznym było wyznaczenie innej jednostki organizacyjnej Policji i zmiana terminu przeprowadzenia kontroli. W tym przypadku wyznaczono KMP w Rybniku, a termin przeprowadzenia kontroli- IV kwartał 2021 r.

Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym i liczba skierowanych zawiadomień wg tabeli:

Kontrole

liczba

Kontrole

ogółem

Tryb zwykły

Tryb uproszczony

Planowe

Poza planem

Przeprowadzonych kontroli /zakończonych - 2021/

45

7

50

2

52

Skontrolowanych podmiotów

30

65

29

1

316

Skierowanych w wyniku kontroli

Wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego

0

0

0

0

0

Wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

0

0

0

0

0

Zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

0

0

0

0

0

Innych zawiadomień

0

0

0

0

0

Kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym

14

0

14

0

14

Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2021 r.

3 (plan kontroli aneksowano – patrz infor. powyżej)

 

 

 

 

Średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych

72

67

72

58

 

 

IV. Oceny, wyniki i efekty kontroli zakończonych w 2021 r.

W postępowaniach kontrolnych stosowano czterostopniową skalę ocen dotyczącą realizacji zadań przez kontrolowanych, tj; pozytywnie, pozytywnie mimo stwierdzonych uchybień, pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości i negatywnie.

Wyniki kontroli

Liczba zakończonych kontroli

Pozytywna

8

Pozytywna mimo stwierdzonych uchybień

3

Pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości

36

Negatywna

5

 

Efektem przeprowadzonych kontroli było usprawnienie funkcjonowania kontrolowanych podmiotów, a także usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

Zalecenia pokontrolne kierowane do kierowników podmiotów kontrolowanych dotyczyły zarówno usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, jak i wdrożenia zmian systemowych mających na celu udoskonalenie działalności kontrolowanych jednostek organizacyjnych (komórek) Policji.

 

V. Kontrole planowe w trybie zwykłym przeprowadzono w nw. tematach:

1. Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Kontrole prowadzono w: KMP w Jastrzębiu- Zdroju, KMP w Żorach, KPP w Wodzisławiu Sląskim, KMP w Siemianowicach Sląskich, KPP w Mikołowie, KMP w Sosnowcu, KPP w Raciborzu, KPP w Zawierciu, KPP w Lublińcu, KMP w Świętochłowicach, KMP w Częstochowie, Wydziale dw. z Korupcją KWP w Katowicach, Wydziale dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach.

2. Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków.

Kontrole prowadzono w: KPP w Cieszynie, KPP w Raciborzu, KPP w Kłobucku, KPP w Mikołowie, KMP w Sosnowcu, KPP w Lublińcu, KMP w Żorach, KMP w Jaworznie, KPP w Pszczynie, KMP w Dąbrowie Górniczej.

3. Poprawność opracowywania i realizacji przez dzielnicowych planów działania priorytetowego (kontrola rozpoczęta w 2020 r.) - przeprowadzona w KMP w Rudzie Śląskiej.

4. Powierzanie mienia funkcjonariuszom i pracownikom Policji (kontrole rozpoczęte w 2020 r.) - przeprowadzone w Wydziale dw. z Korupcją KWP w Katowicach i Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Katowicach.

5. Poprawność dokumentowania oględzin miejsca zdarzenia, a także sporządzanej przez techników kryminalistyki dokumentacji w tym zakresie oraz wykorzystanie w procesie wykrywczym zabezpieczonych w ramach ww. czynności śladów i przedmiotów (kontrola rozpoczęta w 2020 r.) - przeprowadzona w KMP w Częstochowie.

6. Przechowywanie broni i amunicji stanowiącej dowody rzeczowe w postępowaniach przygotowawczych (kontrola rozpoczęta w 2020 r.) - przeprowadzona w KMP w Gliwicach.

7. Prawidłowość i terminowość realizacji zadań związanych z KMZB (kontrola rozpoczęta w 2020 r.) - przeprowadzona w KMP w Jastrzębiu- Zdroju.

8. Poszukiwania opiekuńcze realizowane w myśl Zarządzenia nr 48 KGP z dnia 28.06.2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (z późn. zm.) - przeprowadzona w KMP w Zabrzu.

9. Prawidłowość prowadzenia spraw dyscyplinarnych - przeprowadzona w KMP w Bytomiu.

10. Przechowywanie dowodów rzeczowych w składnicy dowodów rzeczowych - przeprowadzona w KPP w Pszczynie i Wydziale ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Katowicach.

11. Realizacja zadań wynikających z Zarządzenia nr 5 KGP z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego, związanych z opracowywaniem i realizacją planu działania priorytetowego - przeprowadzona w KMP w Świętochłowicach.

12. Postępowanie z formularzami mandatów karnych w zakresie realizacji dyspozycji określonych w art. 100 § 11 Ustawy z dnia 24.08.2001 r.- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - przeprowadzone w KMP w Jaworznie i KPP w Tarnowskich Górach.

13. Realizacja czynności w niezbędnym zakresie, o których mowa w art. 308 kpk oraz rejestracja w KSIP rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa - przeprowadzona w KMP w Chorzowie.

14. Wykorzystywanie w służbie przez policjantów przyrządów kontrolno- pomiarowych, służących do pomiaru prędkości, o których mowa w Zarządzeniu nr 30 KGP z dnia 22 września 2017 r. w sprawie pełnienia służby na drogach - przeprowadzone w KMP w Tychach, KMP w Jastrzębiu- Zdroju i KMP w Chorzowie

15. Prawidłowość poszukiwania osób zaginionych ze szczególnym uwzględnieniem czynności podejmowanych po zgłoszeniu zaginięcia osoby - przeprowadzone w KMP w Rybniku i KMP w Częstochowie.

16. Rejestracja w KSIP wybranych informacji z prowadzonych postępowań przygotowawczych - przeprowadzona w Wydziale dw. z Cyberprzestępczością KWP w Katowicach.

17. Prawidłowość przeprowadzenia i dokumentowania w SWD odpraw do służby dla funkcjonariuszy ruchu drogowego oraz prawidłowość przygotowania do pracy, użytkowania i dokumentowania wykorzystania urządzeń do pomiaru prędkości, mobilnych terminali nasobnych i terminali płatniczych - (kontrola rozpoczęta w 2020 r.) - przeprowadzona w KPP w Kłobucku.

18. Funkcjonowanie Stacji Obsługi Pojazdów - przeprowadzona w Wydziale Transportu KWP w Katowicach.

 

VI. Kontrole planowe w trybie uproszczonym przeprowadzono w nw. tematach:

1. Wykorzystanie w służbie kamer nasobnych (kontrola rozpoczęta w 2020 r.) - przeprowadzona w KMP w Katowicach.

2. Nadzór nad bronią służbową, ze szczególnym uwzględnieniem jej przechowywania - (kontrola rozpoczęta w 2020 r.) - przeprowadzona w KPP w Raciborzu.

3. Realizacja jednorazowych czynności poszukiwawczych w myśl Zarządzenia Pf-47 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości - (kontrola rozpoczęta w 2020 r.) - przeprowadzona w KMP w Rybniku.

4. Terminowość procesu recertyfikacji i dezaktywacji kart mikroprocesorowych służących do uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych Policji przeznaczonych do przetwarzania informacji jawnych - (kontrole rozpoczęte w 2020 r.) - przeprowadzone w KMP w Zabrzu i KPP w Mikołowie.

 

VII. Kontrole pozaplanowe w trybie uproszczonym przeprowadzono w nw. tematach:

1. Zasadność dokonania sprawdzenia osoby w systemie PESEL oraz prawidłowość udokumentowania tej czynności - przeprowadzona w KMP w Gliwicach.

2.Prawidłowość wykorzystania wideorejestratorów przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu oraz nadzór przełożonych nad tym zagadnieniem - (kontrola rozpoczęta w 2020 r.).

 

Najistotniejsze nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących lub kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych:

Obszar kontroli

Nieprawidłowość

Przyczyny powstania nieprawidłowości

1. Poprawność dokumentowania oględzin miejsca zdarzenia, a także sporządzanej przez techników kryminalistyki dokumentacji w tym zakresie oraz wykorzystanie w procesie wykrywczym zabezpieczonych w ramach ww. czynności śladów i przedmiotów.

Nieprawidłowe dokumentowanie oględzin miejsca zdarzenia przez funkcjonariusza prowadzącego oględziny min. poprzez: brak opisu w zakresie sposobu ujawnienia, umiejscowienia i wymiarowania śladów i przedmiotów na miejscu zdarzenia, brak opisu formy ich zabezpieczenia.

Niedopatrzenie i pośpiech funkcjonariusza realizującego przedmiotową czynność.

Nieuzasadnione odstąpienie od wykorzystania zabezpieczonego materiału dowodowego w postępowaniu przygotowawczym.

Konieczność powołania biegłego sądowego, wydłużony czas oczekiwania na wynik badania i generowanie kosztów postępowania bez gwarancji dalszego wykorzystania procesowego oraz przydatności dowodowej.

2. Poszukiwania opiekuńcze realizowane w myżl zarządzenia nr 48 KGP z dnia 28.06.2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (z późn. zm.). Czynności związane z wdrożeniem poszukiwań opiekuńczych.

Brak sprawdzenia w KSIP przez funkcjonariusza przyjmującego zawiadomienie o zaginięciu osoby małoletniej lub nieletniej której zawiadomienie dotyczyło.

Nieznajomość obowiązujących przepisów przez funkcjonariuszy realizujących czynności związane z przyjęciem zawiadomienia o samowolnym oddaleniu się osoby małoletniej (błędne uznanie, że czynność ta winna być zrealizowana przez innego funkcjonariusza – dyżurnego jednostki).

Nieterminowa rejestracja w KSIP informacji o osobie poszukiwanej opiekuńczo.

Wadliwy obieg poczty jawnej.

Odstąpienie od realizacji czynności poszukiwawczych, które mogły mieć wpływ na osiągnięcie celu poszukiwania opiekuńczego.

Nie ustalono.

3. Prawidłowość prowadzenia spraw dyscyplinarnych.

Niesporządzenie:

- postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych ,

- sprawozdania

Błędna interpretacja przepisów w zakresie wymogów dotyczących dokumentowania czynności w postępowaniu dyscyplinarnym.

4. Poprawność opracowywania i realizacji przez dzielnicowych planów działania priorytetowego.

W planach działania priorytetowego:

- niewłaściwie zdiagnozowane zagrożenia,

- nieadekwatność celu do osiągnięcia w odniesieniu do wyników przeprowadzonej diagnozy wskazanego zagrożenia,

- brak wskazania zadań do realizacji, które miały prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu

- formułowanie zadań dla podmiotów pozapolicyjnych - niezgodnych z ich kompetencjami.

Nieznajomość obowiązujących przepisów lub wadliwa ich interpretacja, nierzetelne realizowanie obowiązków służbowych oraz niewłaściwie sprawowany nadzór przez przełożonych.

5. Przechowywanie dowodów rzeczowych w składnicy dowodów rzeczowych

Przechowywanie w składnicy dowodów rzeczowych, zabezpieczonych do spraw, w których nastąpiło przedawnienie karalności czynów nimi objętych.

Nieznajomość obowiązujących przepisów lub wadliwa ich interpretacja oraz niewłaściwie sprawowany nadzór.

6. Prawidłowość i terminowość realizacji zadań związanych z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podejmowanie działań zmierzających do eliminacji zagrożenia po okresie 7 dniu od dnia otrzymania kopii karty weryfikacji zagrożeń.

Nierzetelnie realizowane zadania w tym zakresie przez kierownika komórki organizacyjnej właściwej do eliminacji zagrożenia.

Niezorganizowanie działań zmierzających do weryfikacji zagrożeń.

Uznanie przez kierownika komórki organizacyjnej właściwej do weryfikacji zagrożenia, że w związku z tym, iż zagrożenie to wcześniej nie zostało potwierdzone,podejmowanie czynności weryfikacyjnych nie jest konieczne.

Nieokreślenie czasu i sposobu podejmowanych przedsięwzięć związanych z weryfikacją zagrożeń.

Nierzetelne wykonanie czynności przez osobę planującą czynności weryfikacyjnych w karcie weryfikacji zagrożenia.

Realizowanie czynności związanych z weryfikacją zagrożeń w dni inne niż wskazane w kartach weryfikacji zagrożeń

Nierzetelne wykonanie czynności związanych z weryfikacja zagrożenia

7. Postępowanie z formularzami mandatów karnych w zakresie realizacji dyspozycji określonych w art. 100 § 11 Ustawy z dnia 28.04.2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dane wprowadzone do PUE Mandaty zawierały błędy i/lub były niekompletne.

Pomyłki osób wprowadzających dane do PUE Mandaty oraz nieznajomość przez nie przepisów w tym zakresie oraz uznanie, że skoro system „przyjmuje” niekompletne dane, to nie ma potrzeby ich uzupełniać.

8. Realizacja czynności w niezbędnym zakresie, o których mowa w art. 308 kpk oraz rejestracja w KSIP utraconych w wyniku przestępstwa.

Nieuzasadnione odstąpienie od czynności procesowych mających na celu zabezpieczenie śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, gdy na podstawie uzyskanych informacji wniknęła konieczność ich przeprowadzenia.

Niewielkie doświadczenie i krótki staż służby w komórkach służby kryminalnej funkcjonariusza, który czynność realizował.

Brak w protokole oględzin opisu zastanego stanu faktycznego oraz sposobu zabezpieczenia materiału dowodowego.

Niewielkie doświadczenie i krótki staż służby w komórkach służby kryminalnej funkcjonariusza, który czynność realizował.

Rejestracja w KSIP rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa po terminie określonym w Zarządzeniu nr 70 KGP z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.

Funkcjonariusze wprowadzający rejestrację do KSIP (dyżurni) za godzinę przyjęcia zgłoszenia błędnie uznawali dane z notatki urzędowej sporządzonej przez osobę przyjmującą zawiadomienie zamiast z protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie.

9. Prawidłowość realizacji czynności w związku ze zgłoszeniem zaginięcia osoby (przyjęciem zawiadomienia o zaginięciu osoby)

Brak sprawdzenia w KSIP osoby zaginionej przed przyjęciem zawiadomienia o jej zaginięciu.

Błędna interpretacja przepisów oraz niewłaściwe rozwiązania organizacyjne i brak właściwej komunikacji pomiędzy funkcjonariuszem przyjmującym zawiadomienie, a służbą dyżurną (w sytuacji braku dostępu do KSIP przyjmującego zawiadomienie o zaginięciu osoby i nieprzekazanie tej informacji dyżurnemu jednostki, co skutkuje brakiem sprawdzenia osoby).

Brak pełnej dokumentacji, która winna znaleźć się w teczce poszukiwania osoby zaginionej, tj.: potwierdzenia rejestracji osoby zaginionej i okoliczności zaginięcia w KSIP i notatek służbowych z wykonanych czynności dotyczących poszukiwania osoby zaginionej.

Niedopatrzenie ze strony osoby przetwarzającej informacje w KSIP.

Brak egzekwowania przez przełożonych sporządzania dokumentacji przez policjantów i włączenia jej do teczki poszukiwania osoby zaginionej przez referenta sprawy.

Nieprawidłowe zakwalifikowanie poziomu poszukiwań osoby.

Niewłaściwa interpretacja przepisów.

10. Prawidłowość przeprowadzenia i dokumentowania w SWD odpraw do służby dla funkcjonariuszy ruchu drogowego oraz prawidłowość przygotowania do pracy, użytkowania i dokumentowania wykorzystania urządzeń do pomiaru prędkości, mobilnych terminali nasobnych i terminali płatniczych.

 

Brak dokonania kontroli zapisów rejestru przyrządu kontrolno- pomiarowego do pomiaru prędkości poprzez porównanie ich z zarejestrowanym przez przyrząd materiałem wideo, w każdym z analizowanych miesięcy.

Nienależyta realizacja obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy wyznaczonych do dokonywania tego typu porównań.

11.Funkcjonowanie Stacji Obsługi Pojazdów

Brak udokumentowania wymiany filtrów oleju w trakcie 3 okresowych wymian oleju silnikowego.

Nierzetelne prowadzenie dokumentacji służbowej przez osoby odpowiedzialne oraz niewłaściwy nadzór.

Nierzetelne, niezgodne ze stanem faktycznym, opracowywanie comiesięcznego wykazu pojazdów wyłączonych z eksploatacji.

Niewłaściwy sposób podawania danych oraz omyłka osoby sporządzającej wykaz.

Zużywanie oleju silnikowego podczas czynności obsługowo- naprawczych w ilościach wyższych niż wymagane i zalecane przez producentów pojazdów.

Wykorzystanie oleju silnikowego do smarowania urządzeń stacji obsługi pojazdów, a także stosowanie większych ilości oleju niż wymagane przez producenta oraz tzw. dolewki oleju między przeglądami okresowymi.

Brak określenia trybu postępowania ze zużytym asortymentem- w arkuszach weryfikacji części.

Nierzetelne prowadzenie dokumentacji warsztatowej oraz nieprawidłowy nadzór nad czynnościami obsługowo- naprawczymi.

12. Terminowość procesu recertyfikacji i dezaktywacji kart mikroprocesorowych służących do uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych Policji przeznaczonych do przetwarzania informacji jawnych.

Niedochowanie terminu recertyfikacji KM.

Nieuwaga/niedopatrzenie lub/i obciążenie innymi obowiązkami służbowymi lub/i nie zwracanie uwagi na okres ważności certyfikatu KM przez użytkowników KM lub/i brak świadomości użytkowników o konieczności dochowania terminu na przesłanie wniosku o recertyfikację KM wynikającego z Zarządzenia.

Przesłanie wniosków o dezaktywację KM do WTI KWP w Katowicach z nieuzasadnioną zwłoką ( 2 przypadki).

Niestosowanie procedur wynikających z regulacji wewnętrznych oraz Zarządzenia przez użytkownika KM oraz Komendanta.

Niewdrożenie procedury dezaktywacji KM, pomimo wystąpienia przesłanek określonych w przepisach.

Stosowanie błędnej interpretacji przepisów Zarządzenia nr 29 Komendanta Głównego Policji z dnia 11.08.2017 r. w sprawie form uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych Policji przeznaczonych do przetwarzania informacji jawnych.

13. Wykorzystanie w służbie przez policjantów przyrządów kontrolno- pomiarowych, służących do pomiaru prędkości, o których mowa w Zarządzeniu nr 30 KGP z dnia 22 września 2017 r. w sprawie pełnienia służby na drogach.

Nieprecyzyjne wyznaczanie miejsc prowadzenia kontroli statycznych z RMP (w tym na etapie planowania zadań w tym zakresie w systemie SWD).

Brak realizacji polecenia ówczesnego Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach zawartego w piśmie z dnia
4 grudnia 2017 r. o l.dz. Rd-I-5320-174/7911/17.

Dokonywanie pomiarów prędkości w czasie i miejscach niezgodnych z dyslokacją przekazaną na odprawie lub bieżącymi i udokumentowanymi poleceniami dyżurnego/ przełożonego w trakcie odpraw do służby.

Samodzielna decyzja policjantów z patrolu o zmianie miejsca dokonywania pomiarów prędkości - bez (udokumentowanego) poinformowania o tym fakcie przełożonych i uzyskania ich zgody w tym zakresie.

Brak nadzoru bezpośrednich przełożonych (lub innych wyznaczonych osoby) nad sposobem prowadzonych wpisów przez policjantów w rejestrach urządzeń kontrolno- pomiarowych, poprzez dokonywanie kontroli tych wpisów minimum raz w miesiącu .

Brak realizacji polecenia ówczesnego Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach zawartego w piśmie z dnia
4 grudnia 2017 r. o l.dz. Rd-I-5320-174/7911/17.

Brak udokumentowanej formy sprawowania nadzoru nad wykorzystaniem urządzeń do pomiaru prędkości z wizualizacja obrazu, w szczególności polegającej na porównaniu zgranego materiału ze sporządzoną przez policjantów dokumentacją.

Brak realizacji polecenia ówczesnego Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach zawartego w piśmie z dnia
4 grudnia 2017 r. o l.dz. Rd-I-5320-174/7911/17.

Niepobranie do służby RMP.

Brak realizacji wewnętrznych (nieudokumentowanych) procedur obowiązujących w jednostce oraz dyspozycji § 8 ust. 1 Decyzji nr 405/2009 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia 12.10.2009 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia policjantom i pracownikom Policji garnizonu śląskiego.

Nieudokumentowanie faktu pobrania urządzenia.

Dyslokowanie patroli niezgodnie z bieżącymi i udokumentowanymi potrzebami, w szczególności opisanymi w dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 30 KGP.

Odprawiający do służby policjantów powoływali się na analizę zdarzeń drogowych, których przyczyną nie była nadmierna prędkość.

14. Realizacja jednorazowych czynności poszukiwawczych w myśl Zarządzenia pf- 47 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

Brak sprawdzeń informacji o osobie w policyjnych lub/oraz poza policyjnych bazach danych przed przystąpieniem do realizacji administracyjno- porządkowych czynności jednorazowych.

Braki kadrowe i obciążenie innymi obowiązkami służbowymi.

Brak sprawdzenia podczas realizacji administracyjno- porządkowych czynności jednorazowych wszystkich wskazanych przez organ je zlecający miejsc pobytu osoby poszukiwanej.

Niezweryfikowanie uzyskanych ustnie niepotwierdzonych informacji.

15. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

 

Nierzetelne wyjaśnienie zarzutu innego niż główny.

Błędne uznanie skargi jako ponowionej.

Brak rejestracji skargi ponowionej i włączenie jej jedynie do akt zakończonego już postępowania skargowego.

Błędna ocena i kwalifikacja przez koordynatora skargowego pism/korespondencji (skarg) stanowiących polemikę skarżącego z treścią udzielonej mu odpowiedzi.

Niezasadne umieszczenie pouczenia o treści art. 239 § 1 kpa w zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi.

Niedopatrzenie referenta postępowania skargowego.

Nieuzasadnione odstąpienie od rejestracji skarg w Rejestrze Skarg i Wniosków, uznanych za ponowione bez wskazania nowych okoliczności.

Błędna ocena i kwalifikacja przez koordynatora skargowego pism/korespondencji (skarg) stanowiących polemikę skarżącego z treścią udzielonej mu odpowiedzi.

Przewlekłość postępowania skargowego- skutkująca przedłużeniem trwania postępowania.

Nieudokumentowanie wykonanych czynności w ramach postępowania skargowego przez jego referenta.

Naruszenie określonego w art. 237 § 1 kpa ustawowego terminu załatwienia skargi.

Błędne przyjęcie daty wpływu skargi do organu.

 

1 W tym 2 etaty kierownicze i 4 etaty obsługi kancelaryjnej/ sekretariat.

2 1 osoba oddelegowane do pełnienia służby w Wydziale, oraz 4 pracowników korpusu służby cywilnej.

3 Ogólna liczba osób, które realizowały czynności kontrolne w 2021 r. (w tym jeden pracownik korpusu służby cywilnej), przy czym w przypadku Nieetatowego Zespołu do spraw wydarzeń nadzwyczajnych 2 osoby wchodzące w jego skład kontynuowały kontrole rozpoczęte w 2020 r., a 1 realizowała kontrolę wynikającą z Planu Kontroli (…) na 2021 r.

4 W tym 2 pracowników korpusu służby cywilnej.

5 5 kontroli przeprowadzono w podmiotach, w których realizowane były również kontrole w trybie zwykłym i 1 w podmiocie, w którym kontroli w tym trybie nie realizowano.

6 Wskazana wartość obejmuje 29 podmiotów, w których przeprowadzono kontrole w trybie zwykłym oraz 1, w którym przeprowadzono kontrolę w trybie uproszczonym (5 w trybie uproszczonym wyłączono z przyczyn opisanych powyżej w przypisie 5).

 

Metryczka

Data publikacji 01.03.2022
Data modyfikacji 11.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Cezary Wieczorkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry