Działalność kontrolna Wydziału Kontroli KWP w Katowicach w 2022 r.

 INFORMACJE

 

dot. działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji

w Katowicach za rok 2022

(stan na 31.12.2022 r.)

 

I. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli

 

W 2022 roku postępowania kontrolne były prowadzone w oparciu o Ustawę o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. oraz Decyzję nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (z późn. zm.).

 

II. Organizacja Wydziału Kontroli

 

Wydział Kontroli KWP w Katowicach został utworzony rozkazem organizacyjnym
nr 6/06 z dnia 1 czerwca 2006 r.

Wydział liczy 26 etatów wykonawczych, 2 etaty kierownicze i 4 etaty cywilne.

 

W komórce – w 2022 rokupełniło służbę 25 funkcjonariuszy (stan na 31.12.2022 r.), w tym Naczelnik i Zastępca Naczelnika Wydziału oraz było zatrudnionych 4 pracowników. Przy czym liczba pełniących służbę, a tym samym wakatów - była zmienna w trakcie trwania roku (na dzień 01.01.2022 r. były to 2 wakaty, a na dzień 31.12.2022 r. - 1 wakat).

 

Na mocy Decyzji nr 4/2020 Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Katowicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nieetatowych zespołów, upoważnienia policjantów koordynujących pracę nieetatowych zespołów do realizacji określonych czynności służbowych oraz podziału zadań w kierownictwie Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wyodrębniono w strukturze Wydziału następujące nieetatowe zespoły:

- Zespół Kontroli I, którego zadaniem jest prowadzenie kontroli w zakresie ogólnopolicyjnym,

- Zespół Kontroli II, którego zadaniem jest prowadzenie kontroli w zakresie ogólnopolicyjnym i finansowo- gospodarczym,

- Zespół Skarg i Wniosków, którego zdaniem jest przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków, przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków obywateli oraz innych podmiotów, prowadzenie kontroli w zakresie problematyki skargowej,

- Zespół ds. wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów lub pracowników Policji, którego zadaniem jest realizacja czynności/ ustaleń w sprawach wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów lub pracowników Policji.

 

 

 

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

 

Jednostka

Stan etatowy

Stan zatrudnienia

Liczba osób realizujących czynności kontrolne

Wakaty

Wydział Kontroli KWP w Katowicach

321

31

252

 

1

 

 

Nietatowy Zespół Kontroli I

9

9

9

0

Nieetatowy Zespół Kontroli II

5

4

53

1

Nieetatowy Zespół Skarg i Wniosków

11

114

9

0

 Nieetatowy Zespół do spraw wydarzeń nadzwyczajnych 

3

3

2

0

 

 W 2022 r. w Wydziale występowała fluktuacja kadr, która została przedstawiona poniżej:

- 1 funkcjonariusz Wydziału z dniem 22.02.2022 r. przeszedł na zaopatrzenie emerytalne,

- 1 funkcjonariusz z dniem 01.03.2022 r. zasilił Nieetatowy Zespół Kontroli I,

- 1 funkcjonariusz z dniem 17.08.2022 r. zasilił Nieetatowy Zespół Skarg i Wniosków,

- 1 funkcjonariusz w okresie od 01.12.2021 r. do 31.01.2022 r. w ramach oddelegowania pełnił służbę w Nieetatowym Zespole Kontroli II, a od 16.02.2022 r. zasilił ww. Zespół na stałe,

- 1 funkcjonariusz w okresie od 03.01.2022 r. do 31.03.2022 r. w ramach oddelegowania pełnił służbę w Nieetatowym Zespole Skarg i Wniosków,

- 1 funkcjonariusz z Nieetatowego Zespołu Kontroli II z dniem 07.04.2022 r. objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach, z jednoczesnym powierzeniem
mu obowiązków Naczelnika w ww. Wydziale.

Ponadto, z dniem 01.09.2022 r. 1 funkcjonariusz został mianowany na stanowisko eksperta
w Nieetatowym Zespole Skarg i Wniosków.
 

 

 III. Kontrole przeprowadzone w roku sprawozdawczym

 

Kontrole prowadzono zgodnie z Planem Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Katowicach na 2022 r., l.dz. IP-033-5/4144/2021 z dnia 03.12.2021 r. (zwany dalej Planem), a także na polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. W ramach przedmiotowego Planu założono,iż przeprowadzonych zostanie 46 kontroli (wszystkie w trybie zwykłym) w 12 tematach.

 

Powyższy Plan aneksowano w dniach:

 

1. 31.01.2022 r. ldz. IP-033-5/21/398/2022,

2. 04.04.2022 r. l.dz. IP-033-5/21/1066/2022,

3. 23.06.2022 r. l.dz. IP-033-5/21/1777/2022 oraz

4. 26.09.2022 r. l.dz. IP-033-5/21/2862/2022.

 

IV. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień (wg tabeli). 

 

Kontrole

 
 

Liczba

Kontrole

Ogółem

Tryb zwykły

Tryb

uproszczony

Planowe

Poza planem

przeprowadzonych kontroli

51

2

51

2

53

skontrolowanych podmiotów

51

2

51

2

53

Skierowanych w wyniku kontroli:

wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego

1

0

1

0

1

wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

05

05

05

05

0

zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

0

0

0

0

0

innych zawiadomień

0

0

0

0

0

kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2022 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)

5

0

5

0

5

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2022 r.

3 (+1)6

0

3 (+1)6

0

3 (+1)6

 

Odstąpiono od kontroli w KMP w Żorach w temacie: „Wykonywanie czynności związanych z tymczasowym zajęciem mienia podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym”, ponieważ zabezpieczenie mienia nie było poprzedzone tymczasowym zajęciem mienia, jak również innymi czynnościami procesowymi wykonanymi przez funkcjonariuszy kontrolowanej jednostki Policji. Funkcjonariusze prowadzący postępowania przygotowawcze występowali do Prokuratury Rejonowej w Żorach z wnioskami o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanego z tytułu osiąganych przez niego dochodów z wykonywanej pracy. Na tej podstawie Prokurator wydawał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym dot. zajęcia wynagrodzenia podejrzanego. W tym stanie rzeczy – uwzględniając cel kontroli stwierdzono, że analiza postępowań przygotowawczych w oparciu o mierniki ustalone w programie kontroli stała się bezzasadna.

 

V. Wyniki kontroli zakończonych w 2022 r.

 

Wyniki kontroli

Liczba zakończonych kontroli

Pozytywna

8

Pozytywna mimo stwierdzonych uchybień

1

Pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości

39

Negatywna

5

 

VI. Obszary działalności, których dotyczyły kontrole zakończone w 2022 r.

 

Obszar kontroli

Liczba zakończonych kontroli

Finanse publiczne w zakresie:

- wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej);

- pozyskiwanie dochodów;

- udzielanie i rozliczanie dotacji;

- udzielanie zamówień publicznych;

- zawieranie umów cywilnoprawnych;

- inne w obszarze finanse publiczne (jakie).

0

Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie:

- zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja;

- korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony);

- prywatyzacja;

- inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym (jakie).

0

Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie:

- realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp. (jakich);

- priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody (jakie);

- zadania własne jednostki kontrolowanej (jakie);

- postępowanie administracyjne;

- projekty realizowane w ramach programów operacyjnych

- inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie)

 

47

wskazane w punkcie 7 informacji

Zarządzanie kadrami w zakresie:

- oświadczenia majątkowe;

- szkolenia;

- oceny pracowników;

- nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy;

- obsada wyższych stanowisk;

- inne w obszarze zarządzania kadrami (jakie).

0

Procesy legislacyjne w zakresie:

- przebieg procesu legislacyjnego;

- działalność lobbingowa;

- dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa;

- wprowadzenie regulacji wewnętrznych;

- OSR;

- inne w obszarze procesy legislacyjne.

0

Księgowość i sprawozdawczość w zakresie:

- prowadzenie ewidencji księgowej;

- sporządzanie sprawozdań;

- inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości.

0

Upublicznianie informacji w zakresie:

- udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP;

- informowanie (np. o działalności na stronach internetowych);

- inne w obszarze upublicznianie informacji.

0

Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie:

- zachowanie bezstronności i niezależności;

- przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu;

- działania antykorupcyjne;

- inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych.

0

Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami

6

Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT

0

Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

0

Inny obszar/inne obszary

Proszę wymienić obszar lub obszary działalności kontrolnej

0

 

VII. Obszary kontroli, w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości skutkujące, w szczególności:

  1. sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/ wniosków,

  2. skierowaniem zawiadomień do właściwych organów,

  3. oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną.

 

 

Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3) Opis nieprawidłowości Treść zalecenia/wniosku

Prowadzenie spraw dyscyplinarnych

KMP w Bielsku-Białej i KPP w Wodzisławiu Śląskim:

- brak daty otrzymania przez przełożonego dyscyplinarnego informacji uzasadniającej podejrzenie popełnienia przez policjanta zarzucanego mu czynu oraz niewłaściwe pouczenia o uprawnieniach przysługujących obwinionemu w toku postępowania dyscyplinarnego,

 

KMP w Bielsku-Białej:

- wnioski do wyższego przełożonego dyscyplinarnego o przedłużenie terminu prowadzenia czynności dowodowych, były wysyłane z naruszeniem terminu określonego w art. 135h ust. 2a Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji

 

Spowodować aby:

- w postanowieniach o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego odnotowywano datę otrzymania przez przełożonego dyscyplinarnego informacji uzasadniającej podejrzenie popełnienia przez policjanta zarzucanego mu czynu,

- obwiniony funkcjonariusz wraz z postanowieniem o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego otrzymał pouczenia o wszystkich przysługujących mu uprawnieniach

Spowodować aby:

- wnioski do wyższego przełożonego dyscyplinarnego o przedłużenie terminu prowadzenia czynności dowodowych, były wysyłane zgodnie z art. 135h ust. 2a Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji

Obieg dokumentacji wykonawczej przy realizacji doprowadzeń do jednostek penitencjarnych

KMP w Chorzowie:

- stwierdzono, że w przypadku braku realizacji doprowadzenia osoby do jednostki penitencjarnej organ, który zarządził doprowadzenie nie był informowany o podjętych działaniach i dokonanych ustaleniach po 30 dniach od daty wpływu do jednostki dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji tej czynności

Spowodować, aby:

- w przypadku braku realizacji doprowadzenia osoby do jednostki penitencjarnej, każdorazowo powiadomić organ, który je zarządził o podjętych działaniach i dokonanych ustaleniach po 30 dniach od daty wpływu do jednostki dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji tej czynności (dot. przypadków, kiedy organ wydający nakaz doprowadzenia nie wskazał terminu jego realizacji)

Przyjmowanie rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków.

KMP w Piekarach Śląskich:

- stwierdzono niezgodność zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi z dyspozycją przepisu art. 238 k.p.a., tj. pomimo uznania skargi za częściowo nierozstrzygniętą, w zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi zawarto pouczenie o treści art. 239 k.p.a.

 

KPP w Myszkowie:

- w jednym przypadku skierowano odpowiedź o sposobie załatwienia skargi na nieprawidłowy adres, a tym samym niedoręczenie do właściwego adresata w ustawowym terminie, powodując naruszenie treści art. 237 k.p.a.

 

KMP w Tychach:

- Naniesione adnotacje nie odzwierciedlały faktycznych dat określających okres prowadzenia postępowań skargowych, a tym samym uniemożliwiały prawidłową kontrolę przebiegu i terminów załatwiania skarg.

- stwierdzono dwa przypadki naruszenia ustawowego terminu załatwienia skarg.

- zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi nie zawierało pouczenia o treści art. 239 kpa

- niezasadnie odstąpiono od informowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi

- niezasadnie zawarto pouczenie o treści art. 239 kpa

 

- Zapoznać z treścią Wystąpienia pokontrolnego nieetatowego koordynatora skargowego oraz funkcjonariuszy wyznaczonych do prowadzenia postępowań skargowych w kontekście ujawnionej nieprawidłowości w ramach przeprowadzonej kontroli.

- Zapoznać referentów postępowań skargowych z zapisami Działu VIII k.p.a., zwłaszcza w kontekście narzuconych przez wskazany akt prawny obowiązujących terminów.

- Zapewnić prawidłowy, wynikający z obowiązujących aktów prawnych, sposób rejestracji skarg, gwarantujący kontrolę wpływu, przebiegu i terminów ich załatwienia.

- Zapewnić prawidłowy, wynikający z obowiązujących aktów prawnych, sposób rejestracji skarg, gwarantujący kontrolę wpływu, przebiegu i terminów ich załatwienia.

- Podjąć działania zmierzające do zapewnienia zasadności zamieszczania w zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi pouczenia o treści art. 239 kpa oraz korzystania z narzędzia przewidzianego w tym przepisie, jakim jest podtrzymanie swojego poprzedniego stanowiska z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego - w przypadku ponowienia skargi bez wskazania nowych okoliczności.

Wykonywanie czynności związanych z tymczasowym zajęciem mienia podejrzanego
w postępowaniu przygotowawczym

KMP w Zabrzu:

- zwłoka dotycząca wpłaty zabezpieczonych środków finansowych na konto sum depozytowych

- spowodować, aby po uzyskaniu Postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, niezwłocznie wpłacać zabezpieczone środki finansowe na konto sum depozytowych

Realizacja zadań wynikających
z Zarządzenia nr 5 KGP z dnia
20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego, związanych z opracowywaniem i realizacją planu działania priorytetowego.

KMP w Dąbrowie Górniczej:

- niewłaściwie zdiagnozowanie zagrożenia na podstawie oczekiwań społecznych i analizy stanu bezpieczeństwa obejmującej cały rejon służbowy,

W planach działania priorytetowego:

- cel nie korelował z wynikami przeprowadzonej diagnozy wskazanego zagrożenia,

- wskazanie zadań do realizacji, które nie prowadziły do osiągnięcia zamierzonego celu,

- formułowanie zadań dla podmiotów pozapolicyjnych – niezgodnie z ich kompetencjami.

- zapewnić prawidłowe wykonanie czynności związanych z opracowaniem, wdrożeniem oraz realizacją planów działania priorytetowego, a zwłaszcza w zakresie:

- właściwego zdiagnozowania zagrożenia na podstawie oczekiwań społecznych i analizy stanu bezpieczeństwa obejmującej cały rejon służbowy,

- określenia jednoznacznego celu, korelującego z wynikami przeprowadzonej diagnozy wskazanego zagrożenia,

- określenia do realizacji zadań, mających prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu,

- formułowania zadań dla podmiotów pozapolicyjnych – zgodnie z ich kompetencjami.

Realizacja czynności w niezbędnym zakresie, o których mowa w art. 308 kpk oraz rejestracja w KSIP rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa

KMP w Sosnowcu:

Nieprawidłowa realizacja i dokumentowanie czynności przeprowadzonych w trybie art. 308 kpk

 

KPP w Lublińcu:

- brak wręczenia/ doręczenia pokrzywdzonemu (zgłaszającemu) pouczenia o jego uprawnieniach i obowiązkach,

- brak w protokołach oględzin opisów dot. wymiarowania i/lub usytuowania przedmiotów/śladów kryminalistycznych, sposobu/metody ich zabezpieczenia i/lub zapakowania

- Spowodować, aby funkcjonariusze Policji:

a) dokumentowali przyjęcie ustnego zawiadomienia o przestępstwie poprzez sporządzenie właściwego protokołu,

b) bezzwłoczne podejmowali czynności procesowe w trybie art. 308 kpk, mające na celu zabezpieczenie śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem w przypadkach, w których istnieją przesłanki do ich przeprowadzenia,

c) sporządzając protokół zawiadomienia o przestępstwie każdorazowo wręczali/doręczali pokrzywdzonym, pouczenie o ich uprawnieniach i obowiązkach oraz wyeliminowali przypadki wręczania ww. pouczeń osobom nieuprawnionym,

d) sporządzając protokół oględzin:

- nie zamieszczali wniosków lub przypuszczeń innych niż właściwe dla opinii biegłego,

- dokumentowali zastany stan miejsca, rzeczy (przedmiotu), bez wskazywania własnych przypuszczeń,

e) prowadząc postępowania przygotowawcze, w przypadku, gdy w protokole ustnego zawiadomienia o przestępstwie nie zawarto danych umożliwiających rejestrację w KSIP rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa (w szczególności kart płatniczych), każdorazowo podejmowali działania zmierzające do ich ustalenia i niezwłocznej rejestracji w KSIP, natomiast w przypadku braku możliwości ich ustalenia, fakt ten dokumentowali,

f) przestrzegali terminów do rejestracji w KSIP rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa.

 

Spowodować, aby funkcjonariusze Policji:

a) sporządzając protokół zawiadomienia o przestępstwie:

- każdorazowo wręczali/doręczali zgłaszającemu, który jest pokrzywdzonym pouczenie o jego uprawnieniach i obowiązkach,

b) sporządzając protokół oględzin:

- przestrzegali zasad wskazanych w § 45 ust. 7 pkt. 2, 8 Wytycznych nr 2 KGP z dnia 15 maja 2020 r. zmieniających wytyczne w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów,

- zawierali w nim elementy, o których mowa w § 51 ust. 1 pkt 4 lit. a-f cyt. wyżej Wytycznych

- dokumentowali zastany stan miejsca, rzeczy (przedmiotu), bez wskazywania własnych przypuszczeń,

Poszukiwania opiekuńcze realizowane w myśl Zarządzenia nr 48 KGP z dnia 28.06.2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich

KPP w Raciborzu:

- niewłaściwy obieg poczty jawnej,

- niewłaściwa realizacja obowiązków służbowych wynikających z Zarządzenia nr 48/18,

- brak udokumentowania przeprowadzonych czynności: w zakresie sprawdzenia osoby w KSIP,

- wskazywanie niewłaściwej przesłanki zakończenia poszukiwań

- brak właściwego (bieżącego) dokumentowania przeprowadzonych czynności poszukiwawczych,

- brak właściwego nadzoru

- Zapewnić obieg poczty jawnej w KPP w Raciborzu - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. Instrukcją w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach i podległych jej jednostkach organizacyjnych Policji oraz jednostkach terenowych Policji województwa śląskiego, stanowiącą załącznik do Decyzji nr 647/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 27.12.2017 r. (z późn. zm.) w sposób gwarantujący rejestrację wszystkich dokumentów wpływających do jednostki Policji.

- Spowodować, aby funkcjonariusze:

a) przyjmujący zawiadomienie o samowolnym oddaleniu się osoby małoletniej lub nieletniej:

- dokonując sprawdzenia w bazie KSIP informacji o osobie, której zawiadomienie dotyczy, każdorazowo dokumentowali ten fakt

b) w przypadku zakończenia prowadzonych poszukiwań opiekuńczych, wpisywali zgodną ze stanem faktycznym przesłankę ich zakończenia,

c) na bieżąco dokumentowali wykonane czynności służbowe dot. prowadzonych czynności poszukiwawczych, a realizujący poszczególne czynności rzetelnie dokumentowali ich wykonanie,

- usprawnić system nadzoru służbowego, celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z prowadzeniem poszukiwań opiekuńczych w zakresie odnoszącym się do nieprawidłowości i błędów wykazanych w treści wystąpienia pokontrolnego

Obieg dokumentacji jawnej w sprawach wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Wydział Finansów KWP w Katowicach:

- nieprawidłowy obieg poczty jawnej:

a) brak ewidencjonowania poczty wpływającej do Wydziału Finansów KWP w Katowicach w Elektronicznym Dzienniku Korespondencyjnym

b) brak protokolarnego przekazania spraw poszczególnym pracownikom / funkcjonariuszom zwolnieniu z pracy poprzedniego referenta

- Ponownie zapoznać (za kartą zapoznania) wszystkich podległych pracowników oraz funkcjonariuszy Policji z Instrukcją w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach i podległych jej jednostkach organizacyjnych Policji oraz jednostkach terenowych Policji województwa śląskiego, stanowiącą załącznik do Decyzji nr 647/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 27.12.2017 r. (z późn. zm.) – tekst jednolity Instrukcji – Decyzja nr 159/2021 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia 15.04.2021 r.).

- Wyegzekwować właściwy obieg dokumentów w Wydziale Finansów KWP w Katowicach, zgodnie z Instrukcją, stanowiącą załącznik do Decyzji nr 647/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 27.12.2017 r. (z późn. zm.), a w szczególności:

- poprawne rejestrowanie wszystkich dokumentów (wraz z załącznikami) wpływających i wychodzących z Wydziału Finansów KWP w Katowicach w elektronicznym dzienniku korespondencyjnym (EDK),

- każdorazowe potwierdzanie przez referentów spraw odbioru dokumentów we właściwym dzienniku korespondencyjnym do pokwitowań otrzymanej korespondencji,

- sporządzanie odpowiedzi do wnioskodawców (osób kierujących zapytania, pisma), z uwzględnieniem zasad obiegu poczty obowiązującej w KWP w Katowicach w sposób gwarantujący ich terminową ekspedycję.

- protokolarnie (z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów) przekazać dokumentację dot. ponownego wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, pozostawioną przez byłą pracownicę, będącą w dyspozycji Wydziału Finansów KWP w Katowicach innym referentom (ze wskazaniem powiązanych z nią liczb dziennika z EDK).

 

Prowadzenie poszukiwań osób zaginionych ze szczególnym uwzględnieniem czynności podejmowanych po zgłoszeniu zaginięcia osoby

KMP w Sosnowcu:

- brak sprawdzenia w KSIP osoby przed przyjęciem zawiadomienia o jej zaginięciu,

- niekompletność informacji uzyskanych od osoby zgłaszającej na temat okoliczności zaginięcia,

- w przypadku zaginięcia z poziomu I – brak przesłania notatki służbowej do CPOZ KGP I KWP w Katowicach,

- niewłaściwe określanie rodzaju i poziomu poszukiwań,

- brak penetracji terenu ostatniego miejsca pobytu osoby zaginionej i innych ustalonych miejsc oraz sprawdzeń w szpitalach,

- brak rozpoznania w zakresie monitorowania w rejonie miejsca zaginięcia osoby oraz innych miejsc, w których po raz ostatni mogła być ona widziana

- Zapewnić, aby osoby realizujące czynności związane z zaginięciem osoby stosowały przepisy Zarządzenia nr 48/18 Komendanta Głównego Policji, a w szczególności:

a) dokonywały sprawdzenia w bazie KSIP osoby zaginionej, przed przyjęciem zawiadomienia o jej zaginięciu,

b) uzyskiwały od osób zgłaszających zaginięcie osoby kompletne dane, wynikające z § 4 pkt 1 do 15 Zarządzenia nr 48/18 i właściwie je dokumentowały, w tym w formie notatki służbowej, o której mowa w § 7 ust. 3 Zarządzenia nr 48/18,

c) każdorazowo:

- w przypadku zaginięcia osoby, zakwalifikowanego do poziomu I - niezwłocznie przesyłały notatkę służbową, o której mowa w § 7 ust. 3 Zarządzenia nr 48/18 do CPOZ KGP i KWP w Katowicach i dokumentowały ten fakt,

- właściwie określały rodzaj i poziom poszukiwań osoby zaginionej (zgodnie z poczynionymi ustaleniami),

- dokonywały penetracji terenu ostatniego miejsca pobytu osoby zaginionej i innych ustalonych miejsc oraz sprawdzeń w szpitalach,

- dokonywały rozpoznania w zakresie monitorowania w rejonie miejsca zaginięcia osoby oraz innych miejsc, w których po raz ostatni mogła być ona widziana.

Prawidłowość rejestracji i rozliczania statystycznego przestępstw w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji

KMP w Katowicach:

- brak rejestracji 798 z 853 przestępstw
(791 rejestracji przestępstw dokonano dopiero po przekazaniu do RSD - 532/20 z co najmniej 6 miesięcznym opóźnieniem, 7 rejestracji przestępstw dokonano po przekazaniu do RSD - 239/21 z co najmniej 15 miesięcznym opóźnieniem),

- nieterminowa i nieprawidłowa rejestracja przestępstwa,

- brak statystycznego rozliczenia w KSIP postępowania pomimo, że postępowanie zostało zakończone aktem oskarżenia przekazanym do Prokuratury,

- brak właściwego nadzoru przełożonego nad wskazanymi zagadnieniami,

- bezpodstawne statystyczne przekazanie/przejęcie postępowania pomiędzy Wydziałem dw. z PG, a Wydziałem dw z PPM KMP w Katowicach,

- w 10 skontrolowanych przypadkach dokonując rejestracji przestępstwa wadliwie wskazano sposób/formę zgłoszenia jako: „K -Materiały operacyjne policjant PG”,

- w 5 skontrolowanych przypadkach pomimo braku podstaw faktycznych dokonano modyfikacji w rejestracjach przestępstw dotyczącej sposobu/formy zgłoszenia przestępstw z „1 – Zawiadomienie pokrzywdzonego” lub „5 – Inny czyn ujawniony w toku postępowa na wartość: „K-Materiały operacyjne policjant PG”

Zapewnić, aby:

- w ramach każdego postępowania przygotowawczego, jeszcze na etapie jego prowadzenia, rejestrowane były w KSIP wszystkie przestępstwa w nim ujawnione,

- w sytuacji, kiedy zakończone zostały czynności dowodowe
postępowaniu
przygotowawczym i akt oskarżenia został skierowany do prokuratury, rejestracja zakończenia postępowania w KSIP dokonywana była niezwłocznie, w terminie wynikającym z Zarządzenia nr

70 /19 KGP,

- rejestracja/modyfikacja w KSIP informacji o przestępstwach oraz postępowaniach w zakresie podstawy wszczęcia, sposobu/formy zgłoszenia przestępstwa była odzwierciedleniem stanu rzeczywistego oraz wynikała ze zgromadzonych w tym zakresie materiałów,

- Wyeliminować przypadki niezasadnego przekazywania / przejęcia postępowań przygotowawczych w KSIP pomiędzy komórkami KMP w Katowicach,

- Niezależnie od powyższego, polecono wdrożyć czynności w trybie rozdziału 10 ustawy o Policji wobec osób odpowiedzialnych za ujawnione nieprawidłowości (przy uwzględnieniu okresu przedawnienia części z nich).

Podejmowanie czynności służbowych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem nakazów natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazów zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

KPP w Bieruniu:

- Udokumentowanie interwencji w sposób nie pozwalający na stwierdzenie czy doszło do przemocy w rodzinie,

- Niewypełnienie przez interweniujących policjantów formularza Niebieska Karta-A,

- Niewypełnienie „Kwestionariusza szacowania ryzyka” odrębnie dla każdej osoby dotkniętej przemocą, w związku ze stwierdzeniem przemocy w rodzinie.

- Przekazanie formularza Niebieska Karta-A po upływie 7 dni od dnia wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”.

- Nie sporządzenie protokołu czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, w związku z wydanym nakazem/zakazem.

- Nieprzestrzeganie przez funkcjonariuszy terminu sprawdzeń przestrzegania wydanego nakazu/zakazu

 

KPP w Wodzisławiu Śląskim:

- Niewypełnienie przez interweniujących policjantów formularza Niebieska Karta-A

- Niewypełnienie „Kwestionariusza szacowania ryzyka” odrębnie dla każdej osoby dotkniętej przemocą, w związku ze stwierdzeniem przemocy w rodzinie

- Nieprzestrzeganie przez funkcjonariuszy terminu sprawdzeń przestrzegania wydanego nakazu /zakazu

 

KPP w Będzinie:

- Niewypełnienie „kwestionariusza szacowania ryzyka” odrębnie dla każdej osoby dotkniętej przemocą, w związku ze stwierdzeniem przemocy w rodzinie oraz na nieobowiązujących drukach.

- Nie sporządzenie protokołu zatrzymania osoby pomimo faktu jej zatrzymania (w tym niepouczenie o uprawnieniach przysługujących osobie zatrzymanej).

- Przekazanie formularza Niebieska Karta - A do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego po upływie 7 dni od dnia wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”.

- Nieprzestrzeganie przez funkcjonariuszy terminu sprawdzeń przestrzegania wydanego nakazu / zakazu.

- Nie wdrożenie czynności określone w kpow w kierunku art. 66b kw.

- Podjąć działania zapewniające, aby funkcjonariusze podejmujący czynności służbowe na miejscu interwencji związanej ze zgłoszeniem przemocy w rodzinie każdorazowo:

a) dokumentowali w notatnikach służbowych interwencje w sposób czytelny i pozwalający na stwierdzenie czy doszło, czy też nie, do przemocy w rodzinie,

b) wypełniali formularz Niebieska Karta-A w każdym przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie, niezależnie od woli osoby nią dotkniętej.

c) wypełniali Kwestionariusz szacowania ryzyka wobec każdej osoby dotkniętej przemocą w rodzinie wskazanej w formularzu Niebieska Karta-A ,

- Spowodować, aby:

a) przekazanie wypełnionego formularza Niebieska Karta-A do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w każdym przypadku następowało niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,

- Spowodować, aby funkcjonariusze:

a) w każdym przypadku wydania nakazu/zakazu - o ile osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obecna podczas tej czynności - sporządzany był protokół czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

b) po wydaniu nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i/ lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia były przestrzegane terminy sprawdzeń, o których mowa w § 22 ust. 2 i 3 Wytycznych nr 5 KGP

- Spowodować, aby funkcjonariusze podejmujący interwencje wypełniali formularz Niebieska Karta-A w każdym przypadku stosowania przemocy w rodzinie, także w przypadku gdy przemoc w rodzinie występuje po obu stronach.

- Zapewnić, aby kwestionariusz szacowania ryzyka był wypełniany przez funkcjonariuszy:

- w każdym przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie oraz żeby wykorzystywano do tego obowiązujące druki – MP 114/a
i MP-114b,

- odrębnie wobec każdej osoby, dotkniętej przemocą w rodzinie.

- Podjąć działania zapewniające, aby funkcjonariusze, w związku z wydanym nakazem/zakazem każdorazowo przestrzegali terminów obligatoryjnych sprawdzeń, o których mowa w § 22 ust. 3 Wytycznych nr 5.

 

- Zapewnić, aby kwestionariusz szacowania ryzyka był wypełniany przez funkcjonariuszy w każdym przypadku podejrzenia przemocy
w rodzinie z wykorzystaniem obowiązujących druków oraz odrębnie wobec każdej osoby, dotkniętej przemocą oraz każdorazowo umieszczany w teczce „Przemoc w rodzinie”

- Spowodować aby w każdym przypadku faktycznego zatrzymania osoby przez funkcjonariuszy Policji, osobę tą pouczono o uprawnieniach przysługujących osobie zatrzymanej i sporządzano protokół jej zatrzymania zawierający prawidłową podstawę prawną i przesłankę faktyczną zatrzymania.

- Spowodować, aby:

a) przekazanie wypełnionego formularza Niebieska Karta-A do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w każdym przypadku następowało niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”

- Spowodować, aby po wydaniu nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i/ lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia były przestrzegane terminy sprawdzeń, o których mowa w § 22 ust. 2 i 3 Wytycznych nr 5/20 KGP.

- W przypadku powzięcia przez funkcjonariusza informacji, że sprawca przemocy nie stosuje się do wydanego wobec niego nakazu /zakazu wdrażane były czynności określone w kpow w kierunku art. 66b kw.

Wykorzystywanie w służbie przez policjantów przyrządów kontrolno-pomiarowych, służących do pomiaru prędkości, o których mowa w Zarządzeniu nr 30 KGP z dnia 22 września 2017 r. w sprawie pełnienia służby na drogach

KPP w Cieszynie:

- Wyznaczenie zadań do służby nie uwzględniając czasu niezbędnego na przygotowanie do niej, odprawę i dojazd do miejsc realizacji,

- Nierzetelne dokumentowanie w rejestrach pracy przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru prędkości, fakt wykonywania pomiarów (brak wpisów dot.: wykonywania pomiarów, liczby ujawnionych przestępstw oraz niezgodność z notatnikiem wpisu dot. miejsca wykonywania pomiaru.

-Niesystematyczne zgrywanie i zabezpieczanie materiału zarejestrowanego przez przyrządy kontrolno-pomiarowe do pomiaru prędkości, co uniemożliwiało bieżący nadzór nad prawidłowością dokonywania tych pomiarów i ich ewidencjonowania oraz brak zabezpieczenia nagrań z ręcznego miernika prędkości na okres nie krótszy niż 30 dni.

- Zapewnić, aby osoby dyslokujące patrole oraz odprawiające je do służby wyznaczały zadania do służby z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie do niej, odprawę i dojazd do miejsca ich realizacji,

- Spowodować, aby: funkcjonariusze realizujący zadania związane z pomiarem prędkości przy użyciu przyrządów kontrolno-pomiarowych każdorazowo rzetelnie dokumentowali w rejestrach pracy przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru prędkości, fakt wykonywania pomiarów,

- materiał zarejestrowany przez przyrządy kontrolno-pomiarowe do pomiaru prędkości był każdorazowo zgrywany i zabezpieczany z częstotliwością umożliwiającą bieżący nadzór nad prawidłowością dokonywania tych pomiarów i ich ewidencjonowania.

Realizacja zadań służbowych w związku ze zgłoszeniem zdarzenia drogowego

KMP w Żorach:

- Niesporządzenie na miejscu zdarzenia szkicu miejsca kolizji drogowej oraz protokołu oględzin pojazdu, w wymaganych przepisami sytuacjach

(zdarzenie obsługiwane przez funkcjonariuszy OPI, którym dyżurny KPP w Cieszynie nie określił zakresu czynności do wykonania i nie zapewnił właściwego wsparcia)

Spowodować, aby funkcjonariusze obsługujący zdarzenia drogowe:

- sporządzali dokumentację wskazaną w §32 pkt 6 Zarządzenia nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2017 r.w sprawie pełnienia służby na drogach (w szczególności szkic miejsca kolizji drogowej oraz protokół oględzin pojazdu), w sytuacji gdy na miejscu zdarzenia nie jest możliwe ustalenie jej sprawcy lub też zbiegł on z miejsca kolizji, albo nie wdrożono postępowania mandatowego

Funkcjonowanie Punktów Obsługi Technicznej

KMP w Jaworznie, KMP w Mysłowicach i KMP
w Dąbrowie Górniczej:

- nie sporządzano dokumentacji warsztatowej, o której mowa w Zarządzeniu nr 65 KGP (którą należało przesyłać do Wydziału Transportu KWP w Katowicach)

W toku kontroli kierownicy jednostek zadeklarowali wdrożenie działań naprawczych i polecili, aby bezwzględnie stosować druki określone w Zarządzeniu nr 65 KGP (karty obsługowo – naprawcze, zbiorcza karta napraw), a następnie przesyłać sporządzoną dokumentację warsztatową do Wydziału Transportu KWP w Katowicach. W związku z powyższym odstąpiono od formułowania zaleceń w tym zakresie.

Prawidłowość prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, zakończonych odstąpieniem od wniesienia wniosku o ukaranie

KMP w Jastrzębiu-Zdroju:

- nieuzasadniona bezczynność w prowadzonych czynnościach wyjaśniających,

- nieuzasadnione opóźnienie w sporządzaniu wniosku o odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie do sądu,

- nieuzasadnione prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia powyżej miesiąca,

- brak realizacji niezbędnych czynności dowodowych,

- zakończenie czynności wyjaśniających mimo niewykonania wszystkich czynności dowodowych, mogących mieć wpływ na sposób ich zakończenia,

- brak powiadomienia pokrzywdzonego / osoby zawiadamiającej o odstąpieniu od skierowania wniosku o ukaranie do sądu,

- brak zatwierdzania formularzy KSIP (po ich wydrukowaniu) przez przełożonego policjanta je sporządzającego.

W obszarze rejestracji spraw o wykroczenia spowodować, aby:

a) czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia były rejestrowane w e-RSoW w ciągu 5 dni od dnia otrzymania informacji o popełnieniu wykroczenia, zgodnie z §7 Zarządzenia nr 21 KGP z dnia 13.07.2020 r. w sprawie niektórych form (…),

b) dane z czynności wyjaśniających zamieszczane w e-RSoW były zgodne z informacjami wynikającymi ze zgromadzonej w nich dokumentacji,

c) informacje o wykroczeniach wprowadzano do KSIP w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia podstaw do ich wprowadzenia, zgodnie z §57 ust. 3 Zarządzenia nr 70 KGP z dnia 02.12.2019 r. w sprawie KSIP,

d) osoby wprowadzające informacje do KSIP z wykorzystaniem formularza elektronicznego, po jego wydrukowaniu, przedkładały go do akceptacji bezpośrednim przełożonym.

- W zakresie prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia zapewnić, aby:

a) realizacja czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia odbywała się bez zbędnej zwłoki, tak by nie dopuścić do utraty materiału dowodowego i obejmowała wszystkie niezbędne czynności dowodowe i wykrywcze,

b) prawidłowo dokumentowano przeprowadzone czynności dowodowe,

c) nie wykonywano czynności zbędnych (pozornych), które są nieefektywne, a wpływają na przedłużenie czasu trwania prowadzonej sprawy,

d) przekroczenie terminu prowadzenia czynności wyjaśniających następowało tylko
w okolicznościach, o których jest mowa w §17 ust. 1 Wytycznych nr 3 KGP z dnia 13.07.2020 r.
w sprawie wykonywania przez Policję niektórych czynności (...)

e) wyeliminowano przypadki nieuzasadnionego długotrwałego przetrzymywania materiałów czynności wyjaśniających przed sporządzeniem wniosków o odstąpienie, po ich faktycznym zakończeniu,

f) decyzje merytoryczne w sprawach o wykroczenia poprzedzone były rzetelną analizą zgromadzonego w nich materiału dowodowego,

g) we wnioskach o odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie do sądu zamieszczano opis wykonanych czynności w sprawie,

h) każdorazowo o odstąpieniu od skierowania wniosku o ukaranie do sądu powiadamiano ustalonych pokrzywdzonych oraz osoby zawiadamiające o wykroczeniu.

- Wprowadzić skuteczny, bieżący system nadzoru nad prowadzonymi sprawami

- Przekazać stosowne zawiadomienie wraz z informacjami o przysługujących uprawnieniach pokrzywdzonym i zawiadamiającym w czynnościach, które zostały wskazane w treści wystąpienia,

- przeprowadzić kontrolę w przedmiocie analogicznym do obecnie przeprowadzonego postępowania kontrolnego, celem zweryfikowania sposobu realizacji zaleceń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Zawiadomień (o których mowa w pkt 4) skierowanych w 2022 r., wg tabeli.

 

Rodzaj zawiadomienia

Temat kontroli

 

W sprawie

Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

W ramach jednej z kontroli w temacie „ Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji”.

Poświadczenia nieprawdy / niedopełnienia obowiązku

Prokuratura Rejonowa Katowice - Południe w Katowicach

 

 

1W tym 2 etaty kierownicze i 4 etaty obsługi kancelaryjnej/ sekretariat,

2Ogólna liczba osób, które realizowały czynności kontrolne w 2022 r.,

3 1 funkcjonariusz realizował czynności kontrolne do kwietnia 2022 r.

4W tym 2 pracowników korpusu służby cywilnej.

5w dwóch przypadkach polecono wdrożyć czynności w trybie Rozdziału 10 ustawy o Policji

6dotyczy odstąpienia od kontroli w KMP w Żorach, co zostało opisane pod tabelą 

Metryczka

Data publikacji 07.04.2023
Data modyfikacji 02.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
M. Soczewica
Osoba udostępniająca informację:
Danuta Szeliga Gabinet KWP
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Szafert
do góry