Działalność kontrolna Wydziału Kontroli KWP w Katowicach w 2023 r.

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

WYDZIAŁU KONTROLI KWP W KATOWICACH

ZA ROK 2023 r.

 

 

Kontrole

Liczba

Kontrole

Ogółem

Tryb zwykły

Tryb

uproszczony

Planowe

Poza planem

przeprowadzonych kontroli

41

2

43

0

43

skontrolowanych podmiotów

41

2

43

0

43

Skierowanych w wyniku kontroli:

wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego

0

0

0

0

0

wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

0

0

0

0

0

zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

0

0

0

0

0

innych zawiadomień

0

0

0

0

0

kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2023 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)

5

3

8

0

8

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2023 r.

0

0

0

0

0

 1. Liczba kontroli przeprowadzonych1 w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczba skierowanych zawiadomień (wg tabeli).

 2. Wyniki kontroli zakończonych w 2023 r.

Wyniki kontroli

Liczba zakończonych kontroli2

Pozytywna

11

Pozytywna z uchybieniami

0

Pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości

31

Negatywna

1

 

3. Jakich obszarów działalności dotyczyły kontrole zakończone w 2023 r.?

Obszar kontroli

Liczba zakończonych kontroli

Finanse publiczne

w zakresie:

 • wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej);

 • pozyskiwanie dochodów;

 • udzielanie i rozliczanie dotacji;

 • udzielanie zamówień publicznych;

 • zawieranie umów cywilnoprawnych;

 • inne w obszarze finanse publiczne (jakie).

2

Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie:

 • zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja;

 • korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony);

 • prywatyzacja;

 • inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym (jakie).

0

Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie:

 • realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp. (jakich);

 • priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody (jakie);

 • zadania własne jednostki kontrolowanej (jakie);

 • postępowanie administracyjne;

 • projekty realizowane w ramach programów operacyjnych

 • inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie).

343

Zarządzanie kadrami

w zakresie:

 • oświadczenia majątkowe;

 • szkolenia;

 • oceny pracowników;

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy;

 • obsada wyższych stanowisk;

 • inne w obszarze zarządzania kadrami (jakie).

0

Procesy legislacyjne

w zakresie:

 • przebieg procesu legislacyjnego;

 • działalność lobbingowa;

 • dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa;

 • wprowadzenie regulacji wewnętrznych;

 • OSR;

 • inne w obszarze procesy legislacyjne.

0

Księgowość

i sprawozdawczość

w zakresie:

 • prowadzenie ewidencji księgowej;

 • sporządzanie sprawozdań;

 • inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości.

0

Upublicznianie informacji

w zakresie:

 • udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP;

 • informowanie (np. o działalności na stronach internetowych);

 • inne w obszarze upublicznianie informacji.

0

Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie:

 • zachowanie bezstronności i niezależności;

 • przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu;

 • działania antykorupcyjne;

 • inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych.

 

 

 

0

Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami

7

Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT

0

Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

0

Inny obszar/inne obszary

Proszę wymienić obszar lub obszary działalności kontrolnej

0

 

 1. 4. Obszary kontroli, w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości powodujące zagrożenie zdrowia lub życia oraz mające charakter systemowy wpływający na prawidłowy sposób realizacji zadań służbowych, a także skutkujące:

 1. oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną,

 2. sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/ wniosków4,

 3. skierowaniem zawiadomień do właściwych organów.

   

l. p.

Obszar kontroli

(wg podziału

jak w pkt 3)

Opis nieprawidłowości

Przyczyny powstania nieprawidłowości

Treść zalecenia/wniosku

Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli5

1.

Obszar:

 

Finanse publiczne

w zakresie:
inne w zakresie finanse publiczne

KMP w Piekarach Śląskich

Temat kontroli:

Realizacja procedur określonych w Regulaminie dotyczącym udzielania zamówień publicznych,

co do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Podmiot kontrolowany zaciągnął zobowiązanie finansowe, pomimo braku zabezpieczenia środków na ich realizację.

Błąd pracowników Zespołów Finansów i Zaopatrzenia KMP
w Piekarach Śląskich (powstały
w wyniki natłoku obowiązków służbowych).

Dokonywać zakupów lub zlecać usługi nie wcześniej, niż po uzyskaniu informacji z wydziału zaopatrującego KWP
w Katowicach, o zabezpieczeniu wystarczających środków finansowych na ten cel.


 


 


 


 


 

 

Kierownik jednostki kontrolowanej

w dniu 15.02.2023 r. wydał Decyzję
nr 4/23 w której uwzględnił osoby
z Zespołu Finansów i Zaopatrzenia KMP w Piekarach Śląskich
do dokonywania kontroli merytorycznej dowodów księgowych z zakresu wydatków z funduszu okolicznościowego

i reprezentacyjnego.

_ _ _ _ _ _

Zainicjowanie wprowadzenia zmian
w Regulaminie KWP w Katowicach, dotyczącym udzielania zamówień publicznych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie doprecyzowania przepisów dotyczących braku konieczności przeprowadzenia rozpoznania rynku w przypadku zakupów z funduszu okolicznościowego
i reprezentacyjnego

(dot. kontroli przeprowadzanej

w KMP w:

- Piekarach Śląskich

- Rudzie Śląskiej).

KMP w Rudzie Śląskiej

Temat kontroli:

Realizacja procedur określonych w Regulaminie dotyczącym udzielania zamówień publicznych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Podmiot kontrolowany zaciągnął zobowiązanie finansowe, pomimo braku zabezpieczenia środków na ich realizację.

Błąd pracowników Zespołów Finansów i Zaopatrzenia KMP
w Rudzie Śląskiej (powstały
w wyniki natłoku obowiązków służbowych).

Dokonywać zakupów lub zlecać usługi nie wcześniej,
niż po uzyskaniu informacji
z wydziału zaopatrującego KWP w Katowicach, o zabezpieczeniu wystarczających środków finansowych na ten cel.

2.

Obszar:

 

Wykonywanie zadań merytorycznych,

tj. zadań dla których jednostka została powołana/

utworzona

w zakresie:

inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych

 

KMP w Świętochłowicach

Temat kontroli:

Prawidłowość prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,

zakończonych odstąpieniem od wniesienia wniosku o ukaranie.

- Zakończenie czynności wyjaśniających mimo niewykonania wszystkich czynności dowodowych, mogących mieć wpływ na sposób ich zakończenia.

- Wpisanie do e-RSoW daty otrzymania wiadomości
o wykroczeniu i/lub daty popełnienia wykroczenia
niezgodnej z dokumentacją.

- Brak uzyskania od osoby uprawnionej żądania ścigania sprawcy wykroczenia.

- Nieuzasadnione przekroczenie miesięcznego terminu ukończenia czynności wyjaśniających.

- Nieuzasadniona bezczynność w prowadzonych czynnościach wyjaśniających.

- Przyjęcie przesłanki zakończenia czynności wyjaśniających, nieznajdującej uzasadnienia w zgromadzonym materiale dowodowym.

- Zatwierdzanie wydruków KSIP, które zawierały błędne informacje.

- Zatwierdzanie wniosków
o odstąpienie od kierowania wniosku o ukaranie do sądu pomimo braku wykonania wszystkich czynności dowodowych.

- Brak dostatecznego nadzoru nad terminowością i prawidłowością prowadzenia czynności wyjaśniających
w sprawach o wykroczenia.

 

 

 

- Wadliwe decyzje prowadzących sprawy - referentów, które były akceptowane przez ich przełożonych.

- Omyłki pisarskie.

- Znaczne obciążenie ilością prowadzonych spraw przez referentów.

- Nieefektywny sposób prowadzenia czynności.

- Niedopatrzenie.

- Jakość sprawowanego nadzoru była niewystarczająca i sprowadzała się jedynie do dekretowania spraw
na referentów i zatwierdzania wniosków o odstąpienie
od kierowania wniosku o ukaranie
do sądu, gdzie i tak w toku kontroli stwierdzono błędy.

Wykonać czynności
w sprawach: e-RSoW 695/22, 732/22, 747/22, 726/22,

i w zależności od dokonanych ustaleń podjąć stosowną decyzję merytoryczną.

- Dokonać korekty w e-RSoW:

- dat otrzymania wiadomości
o wykroczeniu w sprawach 983/22, 997/22 oraz 739/22,

- daty popełnienia wykroczenia w sprawie 997/22.

Zapewnić, aby:

- w przypadku wykroczeń ściganych na żądanie pokrzywdzonego, każdorazowo uzyskać od tej osoby ewentualne żądanie (na piśmie lub do protokołu),

- realizacja czynności wyjaśniających odbywała się bez zbędnej zwłoki, tak by nie dopuścić do utraty materiału dowodowego i obejmowała wszystkie niezbędne czynności dowodowe i wykrywcze,

-nie wykonywano czynności zbędnych (pozornych), które są nieefektywne, a wpływają
na przedłużenie czasu trwania prowadzonej sprawy,

- korzystano z możliwości wysłania wezwania dla świadka za pośrednictwem operatora pocztowego, w przypadkach gdy podejmowane próby osobistego kontaktu były nieskuteczne,

- przekroczenie terminu prowadzenia czynności wyjaśniających następowało tylko w okolicznościach,
o których jest mowa w §17
ust. 1 Wytycznych nr 3 KGP
z dnia 13.07.2020 r.
w sprawie wykonywania przez Policję niektórych czynności
w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców,

Spowodować,
aby we wnioskach
o odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie do sądu:

- przyjmowano przesłanki zakończenia czynności znajdujące uzasadnienie
w zgromadzonym materiale dowodowym,

- zawarty w uzasadnieniu opis argumentował przyjęcie przesłanki zakończenia czynności wyjaśniających.

- Wprowadzić skuteczny, bieżący system nadzoru nad prowadzonymi sprawami, w szczególności poprzez egzekwowanie wprowadzania do KSIP informacji zgodnej
ze stanem faktycznym.

- Dokonać korekty w KSIP daty zgłoszenia w sprawie 747/22.

- Wprowadzić skuteczny, bieżący system nadzoru nad prowadzonymi sprawami,
w szczególności poprzez:

- kontrolowanie prowadzonych spraw w zakresie prawidłowości ich prowadzenia, w tym,
w aspekcie nieprawidłowości ujawnionych i opisanych
w wystąpieniu pokontrolnym,

- monitorowanie dynamiki
ich prowadzenia, w celu wyeliminowania nieuzasadnionej bezczynności oraz dochowania terminu zakończenia,

- wyeliminowanie generowania przez referentów „sztucznych” obciążeń prowadzonymi sprawami, na skutek nieefektywnego prowadzenia czynności,

- rzetelne analizowanie materiałów czynności wyjaśniających przed zatwierdzaniem wniosku
o odstąpienie od wniesienia wniosku o ukaranie.

Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach podjął działania zmierzające do zmiany sposobu prowadzenia czynności wyjaśniających, tak by gwarantował on postępowanie zgodne z przepisami oraz eliminował nieprawidłowości, uchybienia i inne błędy ujawnione
w toku kontroli.

Działania te objęły także prace nad usprawnieniem nadzoru przełożonych nad tym zagadnieniem.

 

 

KPP w Będzinie

Temat kontroli:

Prawidłowość prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,

zakończonych odstąpieniem od wniesienia wniosku o ukaranie.

 1. - Zarejestrowanie czynności wyjaśniających w e-RsoW
  po upływie 5 dni od dnia otrzymania wiadomości
  o wykroczeniu.

  - Niezgodność z dokumentacją wprowadzonej do e-RSoW daty: otrzymania wiadomości
  o wykroczeniu
  , popełnienia wykroczenia i sporządzenia odstąpienia.

  - Wprowadzenie do KSIP informacji o wykroczeniu
  po upływie 5 dni
  od
  wystąpienia podstaw
  do ich wprowadzenia
  .

- Nieuzasadnione przekroczenie miesięcznego terminu ukończenia czynności wyjaśniających.

- Niezasadna bezczynność
w prowadzonych czynnościach wyjaśniających.

 1. - Zakończenie czynności wyjaśniających mimo istnienia przesłanek do skierowania wniosku o ukaranie do sądu.

- Zakończenie czynności wyjaśniających przyjmując przesłankę nie wynikającą
ze zgromadzonego materiału dowodowego.

- Zakończenie czynności wyjaśniających mimo niewykonania wszystkich czynności dowodowych, mogących mieć wpływ
na sposób ich zakończenia.

- Brak powiadomienia pokrzywdzonego/osoby zawiadamiającej

o odstąpieniu od skierowania wniosku o ukaranie do sądu.

- Brak dostatecznego nadzoru nad terminowością i prawidłowością prowadzenia czynności wyjaśniających
w sprawach o wykroczenia,
jak również zatwierdzanie wniosków o odstąpienie
w sprawach, w których
nie istniała przesłanka/
podstawa
do ich zakończenia.

- Błąd / przeoczenie funkcjonariuszy wprowadzających dane.

- Obciążenie prowadzonymi sprawami, nieefektywny sposób prowadzenia czynności, jak również „przetrzymywanie” spraw.

- Błędne uznanie przez referenta,
że w sprawie nie ma podstaw
do skierowania wniosku o ukaranie do sądu.

- Brak należytej staranności

w dotarciu do sprawcy czynu oraz nie skorzystanie z katalogu możliwych
do wykonania czynności w celu uzyskania informacji na temat sprawcy wykroczenia.

 

W obszarze rejestracji spraw
o wykroczenia
spowodować, aby:

a) czynności wyjaśniające
w sprawach o wykroczeni
a były rejestrowane w e-RsoW
w ciągu 5 dni od dnia otrzymania informacji
o popełnieniu wykroczenia, zgodnie z §7 Zarządzenia nr 21 KGP z dnia 13.07.2020 r.

w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności wyjaśniających
w sprawach o wykroczenia,

b) dane z czynności wyjaśniających zamieszczane
w e-RSoW były zgodne
z informacjami wynikającymi
ze zgromadzonej w nich dokumentacji,

c) informacje o wykroczeniach wprowadzano do KSIP w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia podstaw do ich wprowadzenia, zgodnie z §57 ust. 3 Zarządzenia nr 70 KGP z dnia 02.12.2019 r.
w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji
,

d) dane wprowadzane do KSIP były zgodne z informacjami wynikającymi ze zgromadzonej dokumentacji czynności wyjaśniających.

 

W zakresie prowadzenia czynności wyjaśniających
w spr
awach o wykroczenia zapewnić, aby:

a) realizacja czynności wyjaśniających odbywała
się bez zbędnej zwłoki

i obejmowała wszystkie niezbędne czynności dowodowe i wykrywcze,

b) prawidłowo dokumentowano przeprowadzone czynności dowodowe,

c) nie wykonywano czynności zbędnych (pozornych), które
są nieefektywne, a wpływają
na przedłużenie czasu trwania prowadzonej sprawy,

d) przekroczenie terminu prowadzenia czynności wyjaśniających następowało tylko w okolicznościach,
o których jest mowa w §17 ust. 1 Wytycznych nr 3 KGP z dnia 13.07.2020 r.
w sprawie wykonywania przez Policję niektórych czynności
w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania
ich sprawców,

e) wyeliminowano przypadki nieuzasadnionego przetrzymywania materiałów czynności wyjaśniających przed sporządzeniem wniosków
o odstąpienie,
po ich faktycznym zakończeniu,

f) decyzje merytoryczne
w sprawach o wykroczenia poprzedzone były rzetelną analizą zgromadzonego w nich materiału dow
odowego m.in. pod kątem jego kompletności,
nie dopuszczając do sytuacji przedwczesnego ich zakończenia, w oparciu
o wadliwe przesłank
i,

h) każdorazowo o odstąpieniu od skierowania wniosku
o ukaranie do sądu
powiadamiano ustalonych pokrzywdzonych oraz osoby zawiadamiające o wykroczeniu.

 

Wprowadzić skuteczny, bieżący system nadzoru nad prowadzonymi sprawami
o wykroczenia, w szczególności poprzez:

- ich prawidłowe dekretowanie do dalszej realizacji,
ze zwróceniem uwagi na tryb
załatwienia, adekwatny
do treści zawiadomienia.

- kontrolowanie prawidłowości prowadzonych spraw, w tym,
w aspekcie nieprawidłowości ujawnionych i opisanych
w niniejszym dokumencie,

- monitorowanie dynamiki
ich prowadzenia, w celu wyeliminowania przypadków nieuzasadnionych okresów bezczynności oraz zapewnienia dochowania terminu zakończenia,

- reakcję na przypadki nieefektywnego prowadzenia czynności, skutkującego generowaniem przez referentów „sztucznych” obciążeń,

- rzetelne analizowanie materiałów czynności wyjaśniających przed zatwierdzeniem wniosku
o odstąpienie od wniesienia wniosku o ukaranie,

- kontrolowanie przedkładanych do zatwierdzenia formularzy KSIP, celem wyeliminowania błędów w rejestracji wykroczeń oraz ich prawidłową akceptację, zgodnie z §42 ust. 13 Zarządzenia nr 70/19 KGP.

 

Przeprowadz szkolenie,
w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego,
dla funkcjonariuszy prowadzących czynności wyjaśniające w sprawach
o wykroczenia
, obejmujące
ich organizację i ewidencję, wykonywanie czynności
w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców,
w trakcie którego zostaną szczegółowo omówione ujawnione
w wyniku kontroli nieprawidłowości.

 

Przekazać stosowne zawiadomienie wraz z informacjami o przysługujących uprawnieniach pokrzywdzonym
i zawiadamiającym
w czynnościach, które zostały wskazane w treści wystąpienia.

 

Wykonać czynności
w sprawach: RSoW 1213/22, RSoW 185/22, RSoW 1102/22, RSoW 209/22, RSoW 1270/1/22, RSoW 1270/2/22
i RSoW 1270/3/22
i w zależności od dokonanych ustaleń podjąć stosowne decyzje merytoryczne.

 

Podjąć działania w sprawie RSoW 193/22, zmierzające
do skierowania wniosku
o ukaranie do sądu.

 

Wprowadzić rozwiązania organizacyjne, mające na celu proporcjonalne obciążanie funkcjonariuszy prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi oraz zapewniające
ich
zastępowalność podczas nieobecności (ze szczególnym uwzględnieniem KP
w Siewierzu).

 

Przeprowadzić - w czwartym kwartale bieżącego roku - kontrolę w komórkach wykroczeniowych KPP
w Będzinie oraz podległych komisariatach,
w zakresie analogicznym
do
przeprowadzonego postępowania kontrolnego.

 

 

Komendant Powiatowy Policji w Będzinie podjął działania zmierzające do zmiany sposobu prowadzenia czynności wyjaśniających, tak by gwarantował on postępowanie zgodne z przepisami oraz eliminował nieprawidłowości, uchybienia i inne błędy ujawnione
w toku kontroli.

Działania te objęły także prace nad usprawnieniem nadzoru przełożonych nad tym zagadnieniem.

 

 

KMP w Chorzowie

Temat kontroli:

Realizacja czynności służbowych przez policjantów w związku z zatrzymaniem osoby nieletniej.

Brak bezzwłocznego zawiadomienia rodziców albo tego z rodziców, pod którego stałą pieczą nieletni faktycznie pozostaje, albo opiekuna nieletniego o fakcie i przyczynie zatrzymania.

Brak doręczenia kopii protokołu zatrzymania nieletniego rodzicom / opiekunom nieletniego.

Nieznajomość i nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów.

Niedostateczne przygotowanie
i brak doświadczenia policjantów realizujących czynności związane
z zatrzymaniem nieletniego.

Zawiadamiać bezzwłocznie rodziców albo tego z rodziców, pod którego stałą pieczą nieletni faktycznie pozostaje, albo opiekuna nieletniego
o fakcie i przyczynie zatrzymania odnotowując ten fakt
w protokole oraz doręczać niezwłocznie kopię protokołu zatrzymania nieletniego rodzicom
/ opiekunom nieletniego
uzyskując w tym zakresie stosowne potwierdzenie.

W celu poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu Komendant Miejski Policji w Chorzowie zobowiązał dyżurnych
i bezpośrednich przełożonych
policjantów, do bieżącej weryfikacji
poprawności sporządzanych protokołów zatrzymania nieletniego oraz sprawdzania realizacji obowiązków wynikających
z zatrzymania osób nieletnich.

Dodatkowa weryfikacja ma następować przy rozliczaniu służby dyżurnej.

Przeprowadzone zostało szkolenie
dla stanu osobowego jednostki

w zakresie przedmiotowej tematyki.

KMP w Bytomiu

Temat kontroli:

Realizacja czynności służbowych przez policjantów w związku z zatrzymaniem osoby nieletniej.

Brak bezzwłocznego zawiadomienia rodziców albo tego z rodziców, pod którego stałą pieczą nieletni faktycznie pozostaje, albo opiekuna nieletniego o fakcie i przyczynie zatrzymania.

Brak doręczania kopii protokołu zatrzymania nieletniego rodzicom / opiekunom nieletniego.

Nieznajomość i nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów. Niedostateczne przygotowanie
i brak doświadczenia policjantów realizujących czynności związane
z zatrzymaniem nieletniego.

 1. Zawiadamiać bezzwłocznie rodziców albo tego z rodziców, pod którego stałą pieczą nieletni faktycznie pozostaje, albo opiekuna nieletniego
  o fakcie i przyczynie zatrzymania, odnotowując ten fakt
  w protokole oraz doręczać niezwłocznie kopię protokołu zatrzymania nieletniego rodzicom/opiekunom

  nieletniego uzyskując w tym zakresie stosowne potwierdzenie.

W celu poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu Komendant Miejski Policji w Bytomiu:

- wystosował pismo do Naczelników Wydziałów KMP w Bytomiu
i Komendantów Komisariatów Policji w Bytomiu z wytycznymi w zakresie prawidłowego realizowania obowiązków służbowych wynikających z przedmiotowego zagadnienia,

- polecił wzmóc nadzór w kontekście ujawnionych nieprawidłowości.

Wydział Kryminalny KWP w Katowicach

Temat kontroli:

Prawidłowość zabezpieczania środków pieniężnych w ramach realizowanych czynności procesowych

Niewłaściwe postępowanie
z zabezpieczonymi środkami pieniężnymi
tj. ponowne przeliczanie zabezpieczonych środków pieniężnych
w jednostce Policji
bez udziału przełożonego.

Niewłaściwa interpretacja obowiązujących przepisów.

Zapewnić udział przełożonego w ponownym przeliczaniu środków pieniężnych
w jednostce Policji.

Dostosowując podejmowane działania do obowiązujących procedur - Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach polecił przełożonym odpowiedzialnym za przebieg czynności wykonywanych
w związku
z zabezpieczaniem środków pieniężnych, aby brali udział w ponownym ich przeliczaniu
w jednostce Policji.

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach

Temat kontroli:

Prawidłowość zabezpieczania środków pieniężnych w ramach realizowanych czynności procesowych

Brak opisania w protokołach
z przeprowadzonych czynności procesowych sposobu zabezpieczenia i zapakowania środków pieniężnych. Ponowne przeliczanie zabezpieczonych środków pieniężnych
w jednostce Policji
bez udziału przełożonego, udokumentowane w formie innej niż oględziny (lub bez udokumentowania) oraz brak ponownego zapakowania tych środków pieniężnych w koperty bezpieczne.

 

Nieznajomość obowiązujących przepisów, w tym procedur, poleceń, niezrozumienie lub ich wadliwa interpretacja.

Nierzetelne dokumentowanie czynności.

 1. Spowodować, aby:

  - funkcjonariusze realizujący czynności przeszukania,
  w ramach których zabezpieczono środki pieniężne
  i nie zachodzi konieczność
  ich techniczno
  – kryminalistycznego zabezpieczenia,

  w protokołach z tych czynności odnotowywali między innymi: sposób zabezpieczenia
  i zapakowania środków pieniężnych.

  -w przypadku ponownego przeliczania zabezpieczonych środków pieniężnych
  w jednostce Policj
  i realizujący
  tę czynność funkcjonariusze
  dokumentowali ten fakt

  w protokole oględzin
  ze wskazaniem funkcjonariuszy biorących udział w czynności oraz po ich przeliczeniu ponownie pakowali
  je do kopert bezpiecznych,
  a także aby czynności
  te odbywały się
  z udziałem
  co najmniej dwóch funkcjonariuszy oraz
  ich przełożonego.

Naczelnik Wydziału dw. z PG KWP
w Katowicach wydał pisemne polecenie służbowe
bezwzględnego stosowania
się do wskazanych zaleceń pokontrolnych. Zobowiązał funkcjonariuszy wydziału
do każdorazowego przedkładania
do weryfikacji przez Zastępcę Naczelnika w/w wydziału dokumentacji z czynności, podczas których zabezpieczono środki pieniężne.

3.

Obszar:

Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami

i wnioskami

KMP w Bytomiu

Temat kontroli:

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

Naniesione adnotacje w Rejestrze Skarg i Wniosków KMP w Bytomiu nie odzwierciedlały faktycznych dat określających okres prowadzenia postępowań skargowych, a tym samym uniemożliwiały
prawidłową kontrolę przebiegu
i terminów załatwiania skarg.

 

Naruszenie ustawowego terminu załatwienia skargi.

Błędna interpretacja przepisów.

Spowodować aby rejestrowano skargi, w sposób gwarantujący kontrolę wpływu, przebiegu
i terminów ich załatwienia.

 

Podjąć działania zmierzające do zapewnienia terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg poprzez wypracowanie rozwiązań skutkujących właściwym nadzorem nad tym zagadnieniem.

Komendant Miejski Policji w Bytomiu poinformował, iż Rejestr Skarg
i Wniosków KMP w Bytomiu, celem zagwarantowania kompletnego
i zgodnego ze stanem faktycznym uzupełniania poszczególnych rubryk,
prowadzony będzie w Zespole Kontroli ww. jednostki Policji. Ponadto, co drugi poniedziałek miesiąca będzie on podlegał kontroli Komendanta Miejskiego Policji
w Bytomiu, a w czasie jego nieobecności przez jego
Zastępców. Zmianie ulegnie ponadto obowiązująca dotychczas decyzja regulująca organizację przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg
i wniosków w KMP w Bytomiu
i podległych komisariatach
w powyższym zakresie.

KMP w Częstochowie

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

Nieuzasadnione odstąpienie
od zarejestrowania odpowiedzi na skargę (polemiki) pod nową pozycją w
Rejestrze Skarg
i Wniosków KMP
w
Częstochowie, gdzie zaniechanie w tej kwestii zaburzyło wskazanie faktycznej liczby skarg wpływających
do
rozpatrującego je organu oraz uniemożliwiło kontrolę przebiegu i terminów załatwiania tych spraw zgodnie
z wytycznymi wynikającymi
z brzmienia art. 254 kpa
.

Niedostatecznie wnikliwa (błędna) analiza, ocena i kwalifikacja charakteru/statusu otrzymanej korespondencji.

Zapewnić rejestrację skarg
w sposób gwarantujący kontrolę wpływu spraw, przebiegu i terminów
ich załatwienia oraz rozliczalności statystycznej.

Dostosowanie działań
do obowiązując
ych regulacji, zmiana sposobu rejestracji - w zakresie ujawnionych nieprawidłowości.

 

 1. 5. Zawiadomienia (o których mowa w pkt 4 lit. c) skierowanych w 2023 r., wg tabeli6.

   

Rodzaj zawiadomienia

Kontrolowany podmiot i temat kontroli

 

W sprawie (kwalifikacja czynu)

Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie

-

-

-

-

 

6. Proszę o opisanie, w formie syntetycznej wyników kilku wybranych kontroli, które w Państwa opinii miały strategiczny wpływ na zmianę sposobu realizacji bieżących zadań lub usprawnienie funkcjonowania zarówno kontrolowanych jednostek organizacyjnych, jak i całej formacji/instytucji, tj.:

 • temat kontroli wraz z informacją w jakim podmiocie/jednostce została przeprowadzona kontrola;

 • cel kontroli;

 • ocena kontroli wraz ze wskazaniem nieprawidłowości/uchybień;

 • sformułowane wnioski/zalecenia wraz z informacją o realizacji wniosków/zaleceń pokontrolnych

efekty kontroli/wpływ wyników kontroli na funkcjonowanie skontrolowanej jednostki oraz całej formacji/instytucji.

 

A. KPP w Będzinie

 

Kontrola planowa w temacie: „Organizacja i pełnienie służby obchodowej dzielnicowych w aspekcie dokumentowania jej przebiegu oraz nadzór nad tym zagadnieniem” przeprowadzona w KPP w Będzinie.

 

Celem kontroli było sprawdzenie i ocena działalności prowadzonej w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie w zakresie realizacji zadań służbowych związanych z organizacją i pełnieniem służby obchodowej dzielnicowych w aspekcie dokumentowania jej przebiegu oraz nadzór nad tym zagadnieniem. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Przedmiot kontroli objął:

 • Organizację służby obchodowej,

 • Pełnienie służby obchodowej,

 • Nadzór nad służbą obchodową pełnioną przez dzielnicowego.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych ujawniono szereg uchybień i nieprawidłowości w zakresie:

 

 1. Braku lub nierzetelnego odnotowania w protokołach z odpraw lub czynności zbliżonych do odpraw służb patrolowych SWD Policji:

  a) zadań dla dzielnicowych ujętych w e-Notatniku,

  b) zapoznania dzielnicowego z aktualnymi wydarzeniami zaistniałymi w rejonie jednostki organizacyjnej Policji i poleceniami właściwych przełożonych,

  c) miejsca i czasu pełnienia służby oraz miejsca i czasu przerw w służbie.

 2. Odnotowywania zadań dla dzielnicowych – e-Notatnik w protokołach z odprawy lub czynności zbliżonych do oprawy w sposób lakoniczny (bez wskazania zaplanowanych konkretnych czynności).

 3. Braku lub nierzetelnego udokumentowania w notatnikach służbowych informacji przekazanych na odprawie do służby obchodowej:

  a) miejsca i czasu pełnienia służby,

  b) miejsca i czasu przerwy w służbie.

 4. Nieuzasadnionego braku wykonania przez dzielnicowego „zadań dla dzielnicowych - e-Notatnik” ujętych w protokole z odprawy lub czynności zbliżonych do odprawy służby patrolowej.

 5. Odnotowywania poszczególnych czynności w notatniku służbowym w sposób lakoniczny, bez wskazania ich miejsca oraz czasu rozpoczęcia i zakończenia.

 6. Braku określania terminu wykonania poszczególnych zadań w planie priorytetowym.

 7. Braku udokumentowania wykonywania zaplanowanych działań zmierzających do realizacji planu priorytetowego lub wykonanie ich bez dochowania wyznaczonego terminu.

 8. Braku lub nierzetelnego wprowadzenia danych ze służby dzielnicowego do SESPol.

 9. Wprowadzania do SESPol danych ze służb obchodowych, pełnionych przez dwóch dzielnicowych, za pośrednictwem konta dostępowego jednego z nich.

 10. Braku odnotowania w notatniku służbowym, przez bezpośredniego przełożonego:

  - rozliczenia ze służby obchodowej,

  - uwag do jej pełnienia, pomimo nieuzasadnionego niezrealizowania przez dzielnicowego zadań zleconych na odprawie do służby.

 11. Braku dostatecznego nadzoru nad prawidłowością wprowadzania danych do SESPol.

 12. Braku udokumentowania realizacji kontroli: terminowości realizacji przydzielonej poczty, notatników służbowych dzielnicowych, odbierania przez nich telefonów służbowych oraz zapoznawania ich z pocztą e-mail w SEPP.

 13. Braku realizacji, co najmniej raz w miesiącu, wobec każdego dzielnicowego, czynności w ramach nadzoru nad służbą obchodową, o których mowa w § 51 Zarządzenia nr 5/2016 KGP.

 14. Braku udokumentowania w notatniku służbowym dzielnicowego, czynności wykonanych w ramach nadzoru nad pełnieniem służby obchodowej wskazanych w § 51 Zarządzenia nr 5/2016 KGP.

 15. Odnotowania w notatniku służbowym i książce nadzoru czynności wykonanych w ramach nadzoru, w sposób uniemożliwiający ustalenie daty, czasu i miejsca ich wykonania.

Przyczyną ww. nieprawidłowości w większości przypadków był pośpiech, omyłka, niedopatrzenie. Ponadto znaczna ich część powstała w związku z nieznajomością i nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów oraz przyjętą niewłaściwą praktyką. W przypadku danych wprowadzanych do SESPOL błędy wynikały również z wprowadzania tych informacji przez inne osoby (a nie dzielnicowych, których to dotyczyło).

 

W ramach działań naprawczych, mając na uwadze ustalenia kontroli, w celu wyeliminowania przyczyn oraz skutków stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, a także zapobieżenia powstawaniu analogicznych błędów w przyszłości, zalecono Komendantowi Powiatowemu Policji w Będzinie:

 

 1. Zapoznać z treścią wystąpienia pokontrolnego wszystkich dzielnicowych KPP w Będzinie i jednostek podległych oraz osoby sprawujące nadzór nad tematyką objętą kontrolą, a także omówić z ww. osobami ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości.

 2. Zapewnić aby, w protokołach z odpraw lub czynności zbliżonych do odpraw służb patrolowych SWD Policji odnotowywano w sposób rzetelny:

  1. zadania dla dzielnicowych ujęte w e-Notatniku,

  2. zapoznanie dzielnicowego z aktualnymi wydarzeniami zaistniałymi w rejonie jednostki organizacyjnej Policji i poleceniami właściwych przełożonych,

  3. miejsce i czas pełnienia służby oraz miejsce i czas przerw w służbie.

 1. W zakresie dokumentowania czynności służbowych w notatniku służbowym spowodować, aby dzielnicowi odnotowywali:

  1. miejsce i czas pełnienia służby oraz miejsce i czas przerwy w służbie, zgodnie z informacjami przekazanymi podczas odprawy,

  2. realizację poszczególnych czynności w sposób rzeczowy ze wskazaniem ich miejsca oraz czasu rozpoczęcia i zakończenia.

 1. Zobowiązać dzielnicowych do:

  1. wykonywania zaplanowanych zadań dla dzielnicowych – e-Notatnik”,

  2. określania terminu wykonania poszczególnych zadań w planie priorytetowym,

  3. terminowego wykonywania zaplanowanych działań zmierzających do realizacji planów priorytetowych oraz ich dokumentowania.

 1. W obszarze wprowadzania danych ze służby dzielnicowego do SESPol zapewnić aby:

  1. po zakończonej służbie obchodowej wprowadzane efekty służby dzielnicowego do SESPol były zgodne z informacjami wynikającymi z dokumentacji sporządzonej podczas jego służby,

  2. w przypadku wprowadzania przez dzielnicowego danych ze służby do SESPol każdorazowo rejestrował on swoje efekty służby, korzystając z indywidualnej karty mikroprocesorowej.

 1. Dokonać korekty w SESPol danych wprowadzonych niezgodnie ze stanem faktycznym, które szczegółowo opisano w treści wystąpienia pokontrolnego.

 2. Zwiększyć nadzór nad pełnieniem służby obchodowej przez dzielnicowych, w szczególności poprzez:

  1. egzekwowanie wprowadzania do SESPol informacji zgodnych ze stanem faktycznym,

  2. odnotowywanie w notatniku służbowym rozliczenia ze służby obchodowej oraz ewentualnych uwag do jej pełnienia w przypadku nieuzasadnionego niezrealizowania przez dzielnicowego zadań zleconych na odprawie do służby,

  3. dokumentowanie wykonania kontroli: terminowości realizacji przydzielonej poczty, notatników służbowych dzielnicowych, odbierania przez nich telefonów służbowych oraz zapoznawania ich z pocztą e-mail w SEPP,

  4. realizację, co najmniej raz w miesiącu, wobec każdego dzielnicowego, czynności w ramach nadzoru nad służbą obchodową, o których mowa w § 51 Zarządzenia nr 5 KGP z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych i każdorazowo dokumentowanie ich wykonania w notatniku służbowym i książce nadzoru, w sposób umożliwiający ustalenie daty, czasu i miejsca ich wykonania.

 3. Rozważyć możliwość wprowadzania przez dzielnicowych swoich efektów służby do SESPol.

 

Komendant Powiatowy Policji w Będzinie poinformował, że:

- za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Prewencji oraz Komendantów Komisariatów z ustaleniami wystąpienia pokontrolnego zostali zapoznani wszyscy dzielnicowi KPP w Będzinie oraz jednostek podległych jak również wszystkie osoby sprawujące nadzór nad tematyką objętą kontrolą, a także omówiono z ww. osobami ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości,

- poinformował, że zobowiązał osoby przeprowadzające odprawy do tego, aby w protokołach z odpraw lub czynności zbliżonych do odpraw służb patrolowych SWD Policji odnotowywali w sposób rzetelny zadania dla dzielnicowych ujęte w e-Notatniku, fakt zapoznania dzielnicowych z aktualnymi wydarzeniami zaistniałymi w rejonie jednostki organizacyjnej Policji i poleceniami właściwych przełożonych oraz wskazywali właściwe miejsce i czas pełnienia służby oraz miejsce i czas przerwy w służbie.

- zobowiązał wszystkich dzielnicowych KPP w Będzinie oraz jednostek podległych aby w notatnikach służbowych odnotowywali miejsce i czas pełnienia służby oraz czas i miejsce realizacji przerwy służbie, zgodnie z informacjami przekazanymi podczas odprawy, jak również realizację poszczególnych czynności w sposób rzeczowy ze wskazaniem ich miejsca oraz czasu rozpoczęcia i zakończenia,

- zobowiązał wszystkich dzielnicowych KPP w Będzinie oraz jednostek podległych do wykonywania zaplanowanych zadań dla dzielnicowych – e-notatnik”, by prawidłowo określali termin wykonywania poszczególnych zadań w planie priorytetowym, jak również do tego aby terminowo wykonywali zaplanowane działania zmierzających do realizacji planów priorytetowych oraz ich dokumentowania

- zobowiązał wszystkich dzielnicowych KPP w Będzinie oraz jednostek podległych aby po zakończonej służbie obchodowej wprowadzali samodzielnie efekty służby dzielnicowego do SESPol i aby były zgodne z informacjami wynikającymi z dokumentacji sporządzonej podczas służby,

- polecił aby dzielnicowy każdorazowo wprowadzając ww. dane korzystał z indywidualnej karty mikroprocesorowej.

- polecił zwiększyć nadzór nad pełnieniem służby obchodowej przez dzielnicowych, w szczególności poprzez:

 • egzekwowanie wprowadzania do SESPol informacji zgodnej ze stanem faktycznym,

 • odnotowywanie w notatniku służbowym rozliczenia ze służby obchodowej oraz ewentualnych uwag do jej pełnienia w przypadku nieuzasadnionego niezrealizowania przez dzielnicowego zadań zleconych na odprawie do służby,

 • dokumentowanie wykonania kontroli terminowości realizacji przydzielonej poczty, notatników służbowych dzielnicowych, odbierania przez nich telefonów służbowych oraz zapoznawania ich z pocztą e-mail w SEPP – zgodnie z dyspozycją §9 ust. 1 pkt 1 – 3 Decyzji nr 111/2022 KPP w Będzinie,

 • realizację, co najmniej raz w miesiącu, wobec każdego dzielnicowego czynności w ramach nadzoru nad służbą obchodową, o których mowa w § 5 Zarządzenia nr 5 i każdorazowo dokumentowanie ich wykonania w notatniku służbowym i książce nadzoru, w sposób umożliwiający ustalenie daty, czasu i miejsca ich wykonania.

Ponadto Komendant Powiatowy Policji w Będzinie wydał pisemne polecenie, aby dzielnicowi KP w Wojkowicach samodzielnie wprowadzali swoje efekty służby do SESPol. Każdemu z nich nadano uprawnienia do wprowadzania danych do SESPol oraz wyposażono w indywidualne karty mikroprocesorowe. Dodatkowo wskazał, że od dnia 15 lutego 2024 r. efekty służby każdego z dzielnicowego KP w Wojkowicach wprowadzane są indywidualnie z wykorzystaniem ich kart mikroprocesorowych.

 

B. KMP w Chorzowie

 

Kontrola planowa w temacie: Realizacja czynności służbowych przez policjantów w związku z zatrzymaniem osoby nieletniej” przeprowadzona w KMP w Chorzowie. Celem kontroli było sprawdzenie i ocena działalności prowadzonej w KMP w Chorzowie w zakresie prawidłowości realizacji czynności służbowych przez policjantów w związku z zatrzymaniem osoby nieletniej. Kontrolą objęto okres od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Przedmiot kontroli objął:

 • Dokumentowanie czynności zatrzymania nieletniego,

 • Realizację obowiązków wynikających z zatrzymania nieletniego,

 • Nadzór przełożonych nad realizacją zadań związanych z zatrzymaniem osoby nieletniej.

Łącznie sprawdzeniu poddano 23 protokoły zatrzymania nieletniego. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych ujawniono nieprawidłowości w zakresie:

- kompletności danych zamieszczonych w protokole zatrzymania nieletniego (14) przypadków,

- zawiadamiania bezzwłocznie rodziców albo tego z rodziców, pod którego stałą pieczą nieletni faktycznie pozostaje, albo opiekuna nieletniego o fakcie i przyczynie zatrzymania odnotowując ten fakt w protokole (1) przypadek,

- doręczenia kopii protokołu zatrzymania nieletniego rodzicom / opiekunom nieletniego (15) przypadków,

- zawiadomienia właściwego Prokuratora Rejonowego o fakcie i przyczynie zatrzymania nieletniego, jeżeli z okoliczności wynika to, że powinien być powiadomiony (1) przypadek.

 

Nieprawidłowości te wystąpiły pomimo wprowadzenia w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie oraz w podległych jej komisariatach Decyzją nr 116/20 Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie z dnia 10 grudnia 2020 roku, systemu nadzoru nad poprawnością realizacji czynności związanych z zatrzymaniem osób nieletnich. Jak ustalono, obowiązek z niej wynikający dla osób wskazanych, jako odpowiedzialne za nadzór, realizowany był w sposób niewystarczający lub zaniechano go w ogóle. Pomimo tego nie spotkało się to z reakcją Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie, który przywołane regulacje wprowadził. Wynikiem tego mogło być nieujawnienie nieprawidłowości, które stwierdzono w kontroli oraz brak reakcji w sytuacji, gdy zostały one prawidłowo ujawnione.

W przedłożonej do kontroli dokumentacji nie stwierdzono także, aby w okresie objętym kontrolą nieprawidłowości były wytykane służbie dyżurnej na etapie rozliczania służby w tym m. in. dotyczące braku odpowiedniego dokumentowania powiadamiania Sądu, czy faktu przekazywania kopii protokołów zatrzymania nieletniego rodzicom / opiekunom.

Powstanie powyżej wskazanych nieprawidłowości miało związek z nieznajomością i nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów,  niedostatecznym przygotowaniem oraz brakiem doświadczenia policjantów realizujących czynności związane z zatrzymaniem nieletniego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli sformułowano zalecenia, aby podjąć działania zapewniające, aby funkcjonariusze realizujący zadania związane z zatrzymaniem osoby nieletniej każdorazowo:

a) sporządzali protokół zatrzymania nieletniego w sposób kompletny, z uwzględnieniem wszystkich wymaganych pól,

b) zawiadamiali bezzwłocznie rodziców albo tego z rodziców, pod którego stałą pieczą nieletni faktycznie pozostaje, albo opiekuna nieletniego o fakcie i przyczynie zatrzymania odnotowując ten fakt w protokole,

c) doręczali niezwłocznie kopię protokołu zatrzymania nieletniego rodzicom / opiekunom nieletniego uzyskując w tym zakresie stosowne potwierdzenie,

d) zawiadamiali właściwego Prokuratora Rejonowego o fakcie i przyczynie zatrzymania nieletniego, jeżeli z okoliczności wynika, że powinien być powiadomiony, przesyłając kopię protokołu zatrzymania nieletniego.

 

Zalecono również, aby usprawnić system nadzoru, celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w kontrolowanym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem procedury doręczania rodzicom / opiekunom nieletniego kopii protokołu zatrzymania nieletniego.

 

Komendant Miejski Policji w Chorzowie podjął decyzję o natychmiastowej realizacji szkolenia w zakresie przedmiotowej tematyki wydając polecenia dla funkcjonariuszy Wydziałów KMP w Chorzowie oraz podległych komisariatów Policji. Ponadto zobowiązano funkcjonariuszy do wdrożenia zaleceń,  a bezpośrednich  przełożonych do usprawnienia systemu nadzoru w tym zakresie.  Zobowiązano dyżurnych i bezpośrednich przełożonych policjantów do bieżącej weryfikacji i kontroli poprawności sporządzenia protokołów zatrzymania nieletniego oraz sprawdzania realizacji obowiązków wynikających z zatrzymania osób nieletnich, jak również sprawdzania pod tym kątem sporządzanych z tych czynności protokołów przy rozliczeniach służb dyżurnych. Przedmiotowe zagadnienie pozostaje w zainteresowaniu i stałym nadzorze kierownictwa KMP w Chorzowie.

 

 

C. KMP w Świętochłowicach

 

Kontrola planowa w temacie: „Prawidłowość prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, zakończonych odstąpieniem od wniesienia wniosku o ukaranie przeprowadzona w KMP w Świętochłowicach.

Celem kontroli było sprawdzenie i ocena działalności prowadzonej w Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach w zakresie realizacji zadań służbowych związanych z prowadzeniem czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, zakończonych odstąpieniem od wniesienia wniosku o ukaranie. Kontrolą objęto okres od 1 maja 2022 r. do 31 października 2022 r.

Przedmiot kontroli objął:

 • Prawidłowość i terminowość rejestracji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

 • Prawidłowość i terminowość prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

 • Zakończenie czynności wyjaśniających.

 • Nadzór nad czynnościami wyjaśniającymi w sprawach o wykroczenia.

 

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych ujawniono szereg uchybień i nieprawidłowości w zakresie:

 

 1. Niezgodności wpisanej do e-RSoW daty otrzymania wiadomości o wykroczeniu i/lub daty popełnienia wykroczenia - z dokumentacją.

 2. Braku uzyskania od osoby uprawnionej żądania ścigania sprawcy wykroczenia.

 3. Nieuzasadnionego przekroczenia miesięcznego terminu ukończenia czynności wyjaśniających.

 4. Niezasadnej bezczynności w prowadzonych czynnościach wyjaśniających.

 5. Zakończenia czynności wyjaśniających mimo niewykonania wszystkich czynności dowodowych, mogących mieć wpływ na sposób ich zakończenia.

 6. Przyjęcia przesłanki zakończenia czynności wyjaśniających, nie znajdującej uzasadnienia w zgromadzonym materiale dowodowym.

 7. Zatwierdzenia wydruków KSIP, które zawierały błędne informacje.

 8. Braku dostatecznego nadzoru nad terminowością i prawidłowością prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

 9. Zatwierdzenia wniosków o odstąpienie od kierowania wniosku o ukaranie do sądu pomimo braku wykonania wszystkich czynności dowodowych.

 10. Niezgodność wpisanej do KSIP daty odstąpienia od skierowania wniosku o ukaranie - z dokumentacją.

 11. Brak sporządzania protokołu przyjęcia zawiadomienia o wykroczeniu.

 12. Niezgodność wpisanej do e-RSoW przesłanki odstąpienia od skierowania wniosku o ukaranie do sądu - z dokumentacją.

 13. Brak uzyskania od pokrzywdzonego/osoby zawiadamiającej pokwitowania otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od skierowania wniosku
  o ukaranie do sądu
  .

 14. Odnotowywanie błędnej adnotacji na wydrukach z KSIP.

 15. Odnotowanie w uzasadnieniu wniosku o odstąpienie (…) opisu, który nie argumentował przyjęcia przesłanki zakończenia czynności wyjaśniających.

 

Przyczyną ww. nieprawidłowości w większości przypadków były wadliwe  decyzje  prowadzących – referentów,  które były akceptowane przez ich przełożonych.  Ponadto znaczna ich część powstała w związku z nieznajomością i nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów oraz nieefektywnym sposobem prowadzenia czynności.

 

W ramach działań naprawczych, mając na uwadze ustalenia kontroli, w celu wyeliminowania przyczyn oraz skutków stwierdzonych nieprawidłowości, a także zapobieżenia powstawaniu analogicznych błędów w przyszłości, zalecono Komendantowi Miejskiemu Policji w Świętochłowicach:

 

1. Zapoznać z treścią wystąpienia pokontrolnego wszystkich funkcjonariuszy Zespołu ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji KMP w Świętochłowicach oraz osoby sprawujące nadzór nad tematyką objętą kontrolą.

2. Spowodować, aby dane z czynności wyjaśniających zamieszczane w e-RSoW i KSIP były zgodne z informacjami wynikającymi ze zgromadzonej w nich dokumentacji.

3. W zakresie prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia zapewnić, aby:

a) realizacja czynności wyjaśniających odbywała się bez zbędnej zwłoki, tak by nie dopuścić do utraty materiału dowodowego i obejmowała wszystkie niezbędne czynności dowodowe i wykrywcze,

b) w przypadku wykroczeń ściganych na żądanie pokrzywdzonego, każdorazowo uzyskać od tej osoby ewentualne żądanie (na piśmie lub do protokołu),

c) prawidłowo dokumentowano przeprowadzone czynności dowodowe, w szczególności:

- sporządzano protokoły przyjęcia ustnego zawiadomienia o wykroczeniu, w przypadkach gdy zawiadamiający/pokrzywdzony osobiście składa przedmiotowe zawiadomienie,

- w przypadku dokumentowania czynności notatką urzędową odnotowywano precyzyjnie miejsce, datę, godzinę oraz rodzaj wykonanych czynności,

d) nie wykonywano czynności zbędnych (pozornych), które są nieefektywne, a wpływają na przedłużenie czasu trwania prowadzonej sprawy,

e) korzystano z możliwości wysłania wezwania dla świadka za pośrednictwem operatora pocztowego, w przypadkach gdy podejmowane próby osobistego kontaktu były nieskuteczne,

f) przekroczenie terminu prowadzenia czynności wyjaśniających następowało tylko w okolicznościach, o których jest mowa w §17 ust. 1 Wytycznych nr 3 KGP z dnia 13.07.2020 r. w sprawie wykonywania przez Policję niektórych czynności w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców,

g) decyzje merytoryczne w sprawach o wykroczenia poprzedzone były rzetelną analizą zgromadzonego w nich materiału dowodowego m.in. pod kątem jego kompletności, nie dopuszczając do sytuacji przedwczesnego ich zakończenia,

h) we wnioskach o odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie do sądu:

- przyjmowano przesłanki zakończenia czynności znajdujące uzasadnienie w zgromadzonym materiale dowodowym,

- zawarty w uzasadnieniu opis argumentował przyjęcie przesłanki zakończenia czynności wyjaśniających,

i) uzyskiwano od pokrzywdzonych oraz osób zawiadamiających o wykroczeniu pokwitowanie otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od skierowania wniosku o ukaranie do Sądu,

4. Wprowadzić skuteczny, bieżący system nadzoru nad prowadzonymi sprawami, w szczególności poprzez:

- kontrolowanie prowadzonych spraw w zakresie prawidłowości ich prowadzenia, w tym, w aspekcie nieprawidłowości ujawnionych i opisanych w niniejszym dokumencie,

- monitorowanie dynamiki ich prowadzenia, w celu wyeliminowania nieuzasadnionej bezczynności oraz dochowania terminu zakończenia,

- wyeliminowanie generowania przez referentów „sztucznych” obciążeń prowadzonymi sprawami, na skutek nieefektywnego prowadzenia czynności,

- rzetelne analizowanie materiałów czynności wyjaśniających przed zatwierdzaniem wniosku o odstąpienie od wniesienia wniosku o ukaranie,

- egzekwowanie wprowadzania do KSIP informacji zgodnej ze stanem faktycznym oraz prawidłowe akceptowanie wydruków zgodnie z §42 ust. 13 Zarządzenia nr 70/19 KGP,

- formalne przekazywanie spraw referentowi realizującemu czynności, w przypadku zmiany referenta pierwotnie wyznaczonego do jej prowadzenia.

5. Przeprowadz szkolenie, w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, dla funkcjonariuszy komórki wykroczeniowej, obejmujące organizację i ewidencję czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, wykonywanie czynności w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców, w trakcie którego omówione zostaną szczegółowo ujawnione nieprawidłowości.

6. Dokonać korekty w e-RSoW:

- dat otrzymania wiadomości o wykroczeniu w sprawach RSoW 983/22, 997/22 oraz 739/22,

- daty popełnienia wykroczenia w sprawie RSoW 997/22,

- przesłanki odstąpienia wniosku o ukaranie do Sądu w sprawie RSoW 689/22.

7. Dokonać korekty w KSIP daty zgłoszenia w sprawie RsoW 747/22.

8. Wykonać czynności w sprawach RSoW 695/22, RSoW 732/22, RSoW 747/22 oraz RSoW 726/22 i w zależności od dokonanych ustaleń podjąć stosowną decyzję merytoryczną.

9. Przeprowadzić - w czwartym kwartale bieżącego roku - kontrolę w trybie Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących załącznik do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych wprowadzonej do stosowania Decyzją nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, w przedmiocie analogicznym do obecnie przeprowadzonego postępowania kontrolnego, celem zweryfikowania sposobu realizacji powyższych zaleceń.

 

Opis sposobu realizacji zaleceń:

Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach poinformował, że:

1. z treścią wystąpienia pokontrolnego zostali zapoznani wszyscy funkcjonariusze Zespołu ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji KMP w Świętochłowicach wraz osobami sprawującymi nadzór nad tematyką objętą kontrolą.

2. polecił funkcjonariuszom Zespołu ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji KMP w Świętochłowicach, aby wprowadzane dane z czynności wyjaśniających do e-RSoW i KSIP były zgodne z informacjami wynikającymi ze zgromadzonej w nich dokumentacji. Dodatkowo przeprowadzono analizę spraw zarejestrowanych w systemie e-RSoW oraz RW KSIP w bieżącym roku kalendarzowym. Po modyfikacji, wszystkie dane są zgodne z informacjami wynikającymi ze zgromadzonej w nich dokumentacji.

3. polecił funkcjonariuszom Zespołu ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji KMP w Świętochłowicach, aby prowadząc czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia przestrzegali treści zaleceń pokontrolnych. Dodatkowo przedmiotowe zalecenia omówiono w trakcie szkolenia, w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, dla funkcjonariuszy Zespołu ds. Wykroczeń KMP w Świętochłowicach przeprowadzonego w dniu 18.04.2023 r.

4. nadzór w powyższym zakresie będzie sprawowany przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Świętochłowicach. Ponadto, wymieniony został zobowiązany do cyklicznego kontrolowania prowadzonych czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, co będzie odnotowywane w kartach nadzoru. Poza tym, analiza materiałów czynności wyjaśniających będzie prowadzona na bieżąco, podczas zatwierdzania wniosko odstąpienie od wniesienia wniosku o ukaranie oraz wydruku z KSIP.

5. Szkolenie, w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, dla funkcjonariuszy Zespołu ds. wykroczeń KMP w Świętochłowicach przeprowadzonw dniu 18.04.2023 r.

6. korekty w systemie e-RSoW w sprawach: RSoW - 983/22; RSoW - 997/22; RSoW - 739/22; RSoW - 689/22 zostały wprowadzone na etapie prowadzonej kontroli tuż po ujawnieniu tych nieprawidłowości oraz przekazaniu informacji na ten temat przez kontrolerów.

7. korekta w systemie RW KSIP w sprawie RSoW - 747/22 została wprowadzona na etapie prowadzonej kontroli tuż po ujawnieniu tej nieprawidłowości oraz przekazaniu informacji na ten temat przez kontrolerów.

8. w sprawach: RSoW 695/22, RSoW 726/22, RSoW 747/22, RSoW 732/22 zostały wykonane czynności, które nie wniosły istotnych informacji, w związku z powyższym nie prowadzono dalszego postępowania,a merytoryczne decyzje kończące czynności pozostały bez zmian.

 

 

Sprawozdanie opracowała:

kom. Marlena Wieczorek specjalista Wydziału Kontroli KWP w Katowicach – tel. 47 851 15 94.

1 Należy uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2023 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2023 r.

2Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli nie sformułowano ogólnej oceny lub sformułowano ocenę opisową, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen cząstkowych.

3W tym kontrole przeprowadzone w zakresie „Gospodarowania funduszem operacyjnym Policji”.

4 Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek– niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

5 Proszę o wskazanie przykładów uzyskanych efektów z kontroli: w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, finansowych rezultatów kontroli, czy i jakie wprowadzono usprawnienia procedur, usprawnienia nadzoru, zmiany organizacyjne oraz postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych.

6 Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2023 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2023 r.

Metryczka

Data publikacji 27.03.2024
Data modyfikacji 27.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marlena Wieczorek
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Chełmiński Gabinet KWP
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Chełmiński
do góry