Pozwolenia i listy kwalifikowanych pracowników ochrony

Pozwolenia na broń

 

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni  i amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz zasady funkcjonowania strzelnic określa ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Zgodnie z powołaną wyżej  ustawą, pozwolenie na broń palną (w tym: broń palną bojową, myśliwską, kolekcjonerską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową) wydaje komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby. Komórką organizacyjną załatwiającą sprawy związane z pozwoleniami na broń w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach jest Wydział Postępowań Administracyjnych. Zatem wszelkie podania (wnioski) o wydanie pozwolenia na broń palną winny być składane do Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Wydział Postępowań Administracyjnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

e-mail: postepowania-administracyjne@ka.policja.gov.pl

adres skrzynki ePUAP: /s6kk30c6j1/WPApoczta

 

Osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia na broń palną powinna sporządzić podanie o wydanie pozwolenia na broń adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, wskazując w nim:

1.     cel, w jakim ma być wydane pozwolenie,

2.     rodzaj broni, o jaką się ubiega,

3.     liczbę egzemplarzy broni,

oraz przedstawić ważną przyczynę posiadania broni.

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć:
 

1. Orzeczenie lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionego lekarza i psychologa, stwierdzające, że nie należy ona do osób wymienionych w art. 15 ust. 1  pkt 2-4 ustawy o broni i amunicji i potwierdzające, że może ona dysponować bronią   (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji).

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 242 zł. za wydanie pozwolenia, wpłaconej na konto Urzędu Miasta Katowice, ul. Pocztowa 5 : PKO BP 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

(W celu wydania legitymacji posiadacza broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, bądź Europejskiej karty broni palnej, proszę przedłożyć 1 szt. zdjęcia formatu : 3x4 cm).

Organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi  ważną przyczynę posiadania broni.

Interesanci przyjmowani są w poniedziałek, środę oraz piątek w godzinach 9.00-14.00. Dyżur poszczególnych referentów w każdy poniedziałek w godzinach 14.00-18.00.

Za ważną przyczynę posiadania broni, uważa się w szczególności:


W przypadku broni palnej do celów łowieckich:

- posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,


W przypadku broni palnej do ochrony osobistej:

- stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia,

W przypadku broni palnej do celów ochrony osobistej, osób i mienia:

- chęć wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowaną przez funkcjonariusza Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, funkcjonariusza innej państwowej formacji uzbrojonej oraz żołnierza zawodowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, jeżeli posiadają przydzieloną broń służbową, a także osobę pełniącą terytorialną służbę wojskową co najmniej dwa lata,


W przypadku broni palnej do celów sportowych:

       - udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,

       - posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10 b ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,

       - posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego

 

W przypadku broni palnej do celów kolekcjonerskich:

 - udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim         

 

W przypadku broni palnej do celów pamiątkowych:

- udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia

   

                            W przypadku broni do celów szkoleniowych:

 - posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH POZWOLEŃ NA BROŃ

 

Zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego, strona ma:

 • prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania administracyjnego i do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań /art. 10 § 1 k.p.a./,

 • prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów; prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania /art. 73 § 1 k.p.a./,

 • prawo żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony /art. 73 § 2 k.p.a./,

 • prawo do składania wniosków dowodowych lub żądań, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie są sprzeczne z prawem (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), w tym prawie do udziału w przeprowadzeniu dowodu /art. 75 § 1 i art. 79 k.p.a./,

 • prawo do złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie /art. 40 § 5 k.p.a./,

 • prawo do ustanowienia pełnomocnika (pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych) /art. 33 § 1 k.p.a., art. 40 § 5 k.p.a. /,

 • korespondencja może być także wnoszona za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

  1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;                                                                                                                                                                                  2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzory;                                                                                                       3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie /art. 63 k.p.a./,

 • obowiązek wskazania w kraju pełnomocnika do doręczeń w przypadku zamieszkania za granicą, chyba, że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia) /art. 40 § 4 i 5 k.p.a. /,

 • obowiązek zawiadomienia organu prowadzącego postępowanie o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego (w razie zaniedbania wskazanego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny) /art. 41 k.p.a./.

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

1.      niemającym ukończonych 21 lat (na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich);

2.      z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;

3.      wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;

4.      uzależnionym od alkoholu lub substancji psychoaktywnych;

5.      nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6.      stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:

         a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

         b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

                         - przeciwko życiu i zdrowiu,

                         -przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

 

EGZAMIN

          Integralną częścią prowadzonego przez Policję postępowania w sprawie wydania pozwolenia na broń jest egzamin ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz umiejętności posługiwania się tą bronią. Egzamin organizują organy właściwe w sprawach wydawania pozwoleń na broń, a przeprowadza go komisja składająca się, z co najmniej trzech członków, posiadających wiedzę w tematyce będącej przedmiotem egzaminu.

          Od egzaminu, zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego – w zakresie broni myśliwskiej, oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego – w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.
 

          Egzamin składa się z dwóch części:

1. teoretycznej, obejmującej sprawdzenie:

- znajomości przepisów ustawy z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie,

- znajomości przepisów Kodeks karny dotyczących przestępstw związanych z bronią.

Teoretyczna część egzaminu trwa 30 minut i jest przeprowadzana w formie testu. Test składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru, którego wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej z części teoretycznej egzaminu.

Warunkiem zdania teoretycznej części egzaminu jest udzielenie przez zdającego prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 18 pytań.

2. praktycznej, obejmującej sprawdzenie:

- wiedzy w zakresie przestrzegania szczegółowych zasad bezpieczeństwa na strzelnicy,

- zasad działania danej broni oraz bezpiecznego posługiwania się tą bronią,

- określania części broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze jej użytkowanie,

- umiejętności prawidłowego rozkładania i składania oraz ładowania i rozładowywania broni palnej, rozpoznawania i usuwania zacięć tej broni,

- oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użyciem danego rodzaju broni palnej.

Część praktyczną uważa się za zdaną, gdy zdający wykaże się znajomością ww. zagadnień, oraz zaliczy sprawdzian strzelecki ze wszystkich rodzajów broni palnej objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń lub wnioskiem o wydanie dopuszczenia do posiadania broni.

 

          Podczas egzaminu praktycznego, zarówno podczas sprawdzianu strzeleckiego jak i sprawdzenia umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, mogą być wykorzystane następujące egzemplarze broni palnej:

centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm, w postaci:
- pistoletów marki:
  Glock 17, kaliber 9 mm,
  Walther P 99, kaliber 9 mm,
- rewolwera marki GWARD, kaliber 9.65 mm,
- karabinka automatycznego AKMS, kaliber 7,62 mm,
- pistoletu maszynowego PM-98, kal. 9 mm,

bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 6 mm, w postaci:
  pistoletu marki Margolin, kaliber 5,6 mm,
gładkolufowa, w postaci strzelby marki Mossberg, kaliber 12.

 

          W przypadku niezdania:

1. części teoretycznej egzaminu – zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu,

2. części praktycznej egzaminu – egzamin poprawkowy obejmuje wyłącznie tę część egzaminu.


          Zdającemu przysługuje:

1. jeden egzamin poprawkowy z części teoretycznej i jeden egzamin poprawkowy z części praktycznej;

2. jednorazowa możliwość zmiany terminu egzaminu, egzaminu poprawkowego, usprawiedliwiona ważną przyczyną.

Niestawienie się zdającego w wyznaczonym terminie egzaminu lub egzaminu poprawkowego, w innym przypadku niż określony powyżej, skutkuje niezdaniem danego egzaminu.

 

          Opłaty:

1. Stawka odpłatności za egzamin wynosi:

1) 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na broń albo 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu poprawkowego;

2) 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wydanie dopuszczenia do posiadania broni albo 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu poprawkowego;

3) 4% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego albo w dniu złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu poprawkowego.

2. W przypadku ubiegania się o wydanie:

1) pozwolenia na broń w kilku celach,

2) pozwolenia na broń i dopuszczenia do posiadania broni

- w zakresie tych samych rodzajów broni, przeprowadza się jeden egzamin ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni oraz umiejętności posługiwania się tą bronią.

3. Stawka odpłatności za ww. egzamin wynosi 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku albo 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu poprawkowego.

 

          Ważne:

          Pisemny dowód potwierdzenia wniesienia opłat za egzamin, dostarcza się do organu Policji, nie później niż na dwa dni przed dniem przystąpienia do egzaminu albo egzaminu poprawkowego.

Nieuiszczenie opłaty lub nieprzedstawienie pisemnego dowodu potwierdzenia wniesienia opłaty w powyższym terminie, skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu lub egzaminu poprawkowego i niezdaniem danego egzaminu.

 

WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ

Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się:

1)  cel, w jakim zostało wydane,

2)  rodzaj broni,

3)  liczbę egzemplarzy broni.

Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni.

Za wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości  17 zł. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Katowice, ul. Pocztowa 5, Wydział Finansowy w PKO BP, nr konta 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111, z dopiskiem "za wydanie pozwolenia na broń".

Nabywca broni  jest obowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni, a w przypadku broni  palnej pozbawionej cech użytkowych - dodatkowo po przedstawieniu potwierdzenia pozbawienia broni palnej  cech użytkowych.

Pozwolenie na broń jest bezterminowe jednakże organ Policji cofa lub może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 18 ustawy o broni i amunicji, a mianowicie:

- właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której pozwolenie takie wydano:

1) nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń, o których mowa w art. 10 ust. 7;

2) należy do osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2-6;

3) naruszyła obowiązek zawiadomienia Policji o utracie broni, o którym mowa w art. 25;

4) przemieszcza się z rozładowaną bronią albo nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego;
 

właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń:

1) jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania;

2) w przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie:

a) obowiązku rejestracji broni, o którym mowa w art. 13 ust. 1;

b) obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia orzeczeń lekarskiego i psychologicznego, o których mowa w art. 15 ust. 3-5;

c) obowiązku zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu, o którym mowa w art. 26;

d) zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, o których mowa w art. 32;

e) wymogu uzyskania zgody na wywóz broni i amunicji za granicę, o którym mowa   w art. 38;

f) zasady, o której mowa w art. 45;

g) zakazu użyczania broni osobie nieupoważnionej.

NABYCIE BRONI

Nabyć broń na terenie kraju można w dwojaki sposób:

-         zawierając umowę kupna - sprzedaży z osobą posiadającą pozwolenie na broń,

-         dokonując zakupu w koncesjonowanym podmiocie gospodarczym prowadzącym obrót bronią i amunicją.

PRZYWÓZ  BRONI Z ZAGRANICY

Przywóz broni i amunicji, z państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, przez obywateli polskich wymaga uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby, o których mowa powyżej, przekraczając zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia właściwemu organowi celnemu przywozu broni i amunicji. Organ ten niezwłocznie przekazuje informacje zawarte w zgłoszeniu właściwemu organowi Policji.

Jeżeli osoby te nie posiadają pozwolenia na broń, są obowiązane niezwłocznie złożyć przywożoną broń  i amunicję do depozytu właściwego organu celnego, a także, w terminie 14 dni od dnia przywozu broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpić do właściwego organu Policji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń.

Koszty związane z deponowaniem broni i amunicji ponosi osoba składająca broń i amunicję do depozytu.
 

WYWÓZ BRONI ZA GRANICĘ

Wywóz broni i amunicji za granicę przez obywateli polskich wymaga zgody właściwego organu Policji. Powyższego  przepisu nie stosuje się w przypadku  wydania Europejskiej  karty broni palnej, uprawniającej  do wwozu broni na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA POSIADANEJ BRONI

Osoby posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o broni i amunicji, przchowują broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania klasy S1 według normy PN-EN 14450.2.

Broń  w liczbie powyżej 50 egzemplarzy i amunicję do niej przechowuje się w pomieszczeniu wyposażonym dodatkowo w następujące zabezpieczenia:

- gaśnicę proszkową ABC o masie środka gaśniczego co najmniej 4 kg oraz koc gaśniczy;

- drzwi spełniające co najmniej wymagania, o których mowa w Polskiej Normie PN-EN 1627, plombowane lub zaopatrzone w inny wskaźnik sygnalizujący wejście osób nieuprawnionych; dopuszcza się drzwi obite blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm, posiadające blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie przynajmniej na jeden zamek, co najmniej o klasie "7" według normy PN-EN 12209 i zasuwę drzwiową zamykaną na kłódkę, co najmniej w klasie "5" według normy PN-EN 12320;

- okna osłoniete siatką stalową o wymiarach oczek 10 mm x 10 mm, o średnicy drutu 2,5 mm oraz zamocowaną na stałe w murze krata wykonaną z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm lub z płaskowników stalowych o wymiarach nie mniejszych niz 8 mm x 30 mm; odstęp między prętami w kracie ma nie przekraczać wymiarów 120 mm x 120 mm, a płaskowników 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie; dopuszcza się zamiennie montaż szyb kuloodpornych klasy co najmniej BR 1 według normy PN-EN 1063 lub równoważnej, albo o zwiększonej odporności na włamanie, co najmniej klasy P4A według normy PN-EN 356, bez możliwości otwierania;

- zabezpieczenie systemem sygnalizacji wlamania i napadu spełniającym wymagania co najmniej normy PN-EN 50131-1 z transmisją sygnału alarmu do uzbrojenia stanowiska interwencyjnego, pełniącego całodobowy dyżur; pomieszczenie niewyposażone w tę sygnalizację obejmuje się całodobową uzbrojoną ochroną.

Podmioty posiadające broń i amunicję oraz osoby posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o broni i amunicji, które uzyskały pozwolenie na broń wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, dostosują sposób przechowywania broni i amunicji do powyższych wymogów:

- w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia;

- z dniem uzyskania nowego pozwolenia na broń  - w przypadku uzyskania nowego pozwolenia na broń wydanego po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

Do czasu upływu terminu na dostosowanie warunków przechowywania broni i amunicji do wymogów określonych w  rozporządzeniu, osoby posiadające pozwolenie na broń palną i amunicję, są obowiązane przechowywać ją w kasteach metalowych na trwale przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku lub metalowych szafach albo sejfach, posiadających zamki atestowane.

INFORMACJE DLA CUDZOZIEMCÓW

Członkowie misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osoby zrównane z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych mogą posiadać broń i amunicję na podstawie porozumień międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności w celach:

1) ochrony osobistej,

2) łowieckich,

3) sportowych,

4) kolekcjonerskich,

5) pamiątkowych.

Ww. cudzoziemcom, właściwy organ Policji wydaje terminowe pozwolenie na broń na okres pełnienia przez te osoby funkcji w misjach dyplomatycznych i urzędach konsularnych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy nie wskazani wyżej, mogą posiadać broń i amunicję, jeżeli są one niezbędne do wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych  i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych celów wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności.

Przywóz broni i amunicji z zagranicy oraz jej wywóz za granicę przez tychże cudzoziemców wymagają uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenie zastępuje pozwolenie na broń na okres do 30 dni od dnia przywozu broni i amunicji (jeżeli upłynie termin ważności zaświadczenia broń i amunicja podlegają niezwłocznemu złożeniu do depozytu organu Policji właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca). W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ Policji może wydać cudzoziemcowi zaświadczenie zastępujące pozwolenie na broń oraz uprawniające do wywozu broni i amunicji, określając termin ważności tego zaświadczenia nie dłuższy niż 14 dni.


Cudzoziemcy przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą przywozić i wywozić broń odpowiadającą celom łowieckim, a także amunicję do niej w liczbie nie przekraczającej łącznie 100 sztuk, o ile broń i amunicja mają służyć do polowań organizowanych na podstawie odrębnych przepisów.

Cudzoziemcy przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych, których regulamin wymaga użycia broni lub w celu wzięcia udziału w rekonstrukcji historycznej, a także w przygotowaniach do takich imprez, mogą przywozić i wywozić broń odpowiadającą celom sportowym lub rekonstrukcji historycznej oraz amunicję do tej broni w ilościach określonych w zaproszeniu organizatorów imprez sportowych lub rekonstrukcji historycznych.

Cudzoziemcy przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą przywozić i wywozić broń sygnałową, jeżeli stanowi ona stałe wyposażenie jednostek pływających i statków powietrznych.

Przywóz oraz wywóz broni i amunicji przez cudzoziemców, o których mowa powyżej odbywa się na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, które zastępuje pozwolenie na broń na okres do 30 dni od dnia przywozu broni i amunicji.

Przywóz oraz wywóz broni i amunicji przez cudzoziemców, o których mowa powyżej, będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej może nastąpić także bez zgody konsula, ale na podstawie Europejskiej karty broni palnej, wydanej przez właściwe władze tych państw, jeżeli broń ta jest wpisana do Europejskiej karty broni palnej i cudzoziemiec jest w stanie uzasadnić powód swojej podróży z bronią.

Przywóz i wywóz broni palnej odpowiadającej innym celom niż te o których mowa powyżej, lub amunicji przez cudzoziemców będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej może nastąpić na podstawie wpisu w Europejskiej karcie broni palnej, dokonanego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Wpis w Europejskiej karcie broni palnej zastępuje zaświadczenie wydawane przez konsula.

Jeżeli cudzoziemcy nie spełniają powyższych warunków, broń i amunicja podlegają zatrzymaniu przez właściwy organ Straży Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu organowi Policji właściwemu ze względu na miejsce przekraczania granicy przez tych cudzoziemców

Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą.

Nabywanie broni przez cudzoziemców na terytorium RP

Cudzoziemcy niebędący obywatelami Unii Europejskiej mogą nabywać i wywozić z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broń lub amunicję, które zgodnie z przepisami ustawy mogą posiadać osoby fizyczne na podstawie pozwolenia na broń, jeżeli otrzymali:

1) zaświadczenie uprawniające do nabycia określonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy

broni lub sztuk amunicji,

2) zgodę na wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni lub amunicji

– wydane na ich wniosek przez komendanta wojewódzkiego Policji, właściwego

ze względu na miejsce nabycia broni lub amunicji.

Cudzoziemcy będący obywatelami innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej mogą nabywać i wywozić z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broń lub amunicję na podstawie zgody przewozowej, poświadczonej przez właściwego ze względu na miejsce nabycia broni lub amunicji komendanta wojewódzkiego Policji.

Jeżeli cudzoziemiec nie spełnia warunków określonych w ustawie, broń lub amunicja podlega zatrzymaniu przez właściwy organ Straży Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu organowi Policji właściwemu ze względu na miejsce przekraczania granicy przez cudzoziemca.

PRZEPISY KARNE

Przepisy karne, w których określono wykroczenia i przestępstwa związane z bronią zawarto w:

1) ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny:

Art. 263 § 1 Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2 Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3 Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub przekazuje ją osobie nieuprawnionej,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4 Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku;

 

2) ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji:

Art. 50 Kto porzuca broń palną lub amunicję, która pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 51.ust.1 Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu lub grzywny.

ust. 2 Tej samej karze podlega, kto:

1) nie dopełnia obowiązku rejestracji broni albo obowiązku zdania broni i amunicji do depozytu,

2) nie dopełnia obowiązku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej osobie broni i amunicji do tej broni,

3) posiadając pozwolenie na broń lub posiadając broń podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, nie dopełnia obowiązku pisemnego zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu,

4) nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowych albo środka zastępczego,

5) przywozi na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej broń i amunicję bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub nie dopełnia obowiązku pisemnego zgłoszenia przywozu broni i amunicji przy przekraczaniu granicy;

5a) wywozi za granicę, do państwa jiebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, broń lub amunicję bez zgody właściwego organu Policji lub zaświadczenia zastępującego pozwolenie na broń oraz uprawniającego do wywozu broni;

5b) przywozi na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo wywozi z terytorium Rzeczypospolitej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej broń palną lub amunicję, bez zgody przewozowej lub uprzedniej zgody przewozowej;

5c) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej inną broń niż palna, bez wymaganego zaświadczenia  właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej;

5d) wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej inną broń niż palna  bez  zgody właściwego organu Policji;

6) narusza zakaz przesyłania broni i amunicji za pośrednictwem podmiotów zajmujących się przewożeniem i doręczaniem przesyłek,

7) przechowuje oraz nosi broń i amunicję w sposób umożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych,

8) przewozi broń lub amunicję środkami transportu publicznego, nie spełniając warunku prawidłowego zabezpieczenia broni i amunicji,

9) przewozi broń i amunicję w kabinie pasażerskiego statku powietrznego, nie będąc osobą do tego upoważnioną na podstawie odrębnych przepisów,

10) nosi broń, naruszając ograniczenie lub wykluczenie możliwości jej noszenia określone przez właściwy organ Policji w pozwoleniu na broń, albo nosi broń, naruszając zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

11) używa w celach szkoleniowych lub sportowych broni zdolnej do rażenia celów na odległość poza strzelnicami,

12) narusza przepisy regulaminu określającego zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy.

13) nie dopełnił obowiązku zwrotu legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, legitymacji posiadacza broni, karty rejestracyjnej broni lub Europejskiej karty broni palnej;

14) nie przekazuje komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej pisemnej informacji o planowanej dacie i miejscu polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej z udziałem cudzoziemców oraz przybliżonej liczbie uczestników biorących  w nich udział.

ust. 3 Kto posiada broń, nie mając przy sobie:

1) legitymacji posiadacza broni lub Europejskiej karty broni palnej albo innego dokumentu upoważniającego do posiadania broni,

2) legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni i świadectwa broni,

podlega karze grzywny.

ust. 4 W razie popełnienia wykroczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, można orzec przepadek broni i amunicji, chociażby przedmioty te nie stanowiły własności sprawcy.

ust. 5 Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1-4, następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

POZWOLENIA NA BROŃ NA OKAZICIELA (ŚWIADECTWO BRONI)

Świadectwo broni może być wydane:

1) przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony,

2) przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji,

3) podmiotom prowadzącym strzelnicę,

4) szkołom, organizacjom sportowym i łowieckim, stowarzyszeniom obronnym w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub innym placówkom oświatowym oraz organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony,

5) podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych,

6) urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu,

7) podmiotom, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz sygnalizowania rozpoczęcia konkurencji w zawodach sportowych.

Świadectwo broni na broń szczególnie niebezpieczną może być wydane wyłącznie podmiotom, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony.

Podmioty wskazane wyżej, po uzyskaniu świadectwa broni mogą nabywać broń i amunicję na zasadach określonych  w art. 12 ust 2 i art. 14 ustawy o broni i amunicji albo wynajmować broń od Policji lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dopuszczenie do pracy z bronią

Osoby fizyczne mogą posługiwać się bronią podmiotów posiadających świadectwo broni, przy wykonywaniu zadań wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, po uzyskaniu dopuszczenia do posiadania broni z zachowaniem zasad określonych w art 15 ust. 1-5 i art. 16 ust. 1 i 2 oraz zatrudnieniu przez te podmioty.

Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób posiadających licencję zawodnika, trenera lub sędziego strzelectwa sportowego, nadaną przez polski związek sportowy w rozumieniu odrębnych przepisów, ubiegających się o dopuszczenie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych.

Osoby, o których mowa powyżej, są zwolnione z egzaminu w zakresie broni sportowej określonego w art. 16 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, jeśli zdały taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.

Dopuszczenie do posiadania broni następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez właściwy organ Policji.

Legalność posiadania broni przez osoby zatrudnione przez podmioty dysponujące świadectwem broni, potwierdza się w legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni.

Wybrane akty wykonawcze do ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

a) Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego.

b) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

c) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.

d) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Spraw Zagranicznych z dnia 17 marca 2000r. w sprawie trybu i warunków wydawania pozwoleń na broń członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osobom zrównanym z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych.

e) Rozporządzenie MSWiA z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

f) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom Policji informacji o przywozie broni i amunicji przez organy celne.

g) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przecowywanie w depozycie.

h) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni.

i) Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym.

Metryczka

Data publikacji : 12.03.2007
Data modyfikacji : 24.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Nowotarski
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Nowotarski Wydział Postępowań Administracyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Kaczmarczyk
do góry