Pozwolenia i listy kwalifikowanych pracowników ochrony

Licencja detektywa

Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, prawa i obowiązki detektywa oraz zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych określa ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.

Zgodnie z powołaną powyżej ustawą licencję detektywa wydaje, odmawia jej wydania, zawiesza lub cofa, w drodze decyzji administracyjnej, komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydnie licencji, a w przypadku osoby niemającej zamieszkania na terytorium RP-Komendant Stołeczny Policji.

Komórką organizacyjną załatwiającą sprawy związane z wydaniem licencji detektywa w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach jest Wydział Postępowań Administracyjnych.

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa powinna sprządzic wniosek o wydanie takiej licencji adresowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

 

Do wniosku należydołączyć następujące dokumenty:

 

1.      Zaświadczenie o niekaralności,

2.      Świadectwo pracy – w przypadku, gdy zainteresowany zatrudniony był w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, wojsku, sądzie, prokuraturze lub innym urzędzie administracji publicznej,

3.      Kserokopia świadectwa lub dyplomu stwierdzającego wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe (oryginał do wglądu),

4.      Dwie fotografie o wymiarach 2,5 x 3,5 cm,

5.      Kserokopia dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu),

6.     Orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych,

7.     Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa,

Pozostałe dokumenty sporządza się w obecności funkcjonariusza Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach:

8.     Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

9.     Oświadczenie, iż aktualnie nie toczy się przeciwko danej osobie postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10.   Oświadczenie, iż dana osoba nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Starży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub innego urzędu administracji publicznej RP lub innym państwiew ciągu ostatnich pięciu lat.

 

Dokumenty o wydanie licencji detektywa można składać w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach, ul. Lompy 19, pok. nr 15, w poniedziałki, środy oraz piątki w godz. 9.00-14.00.

tel. 47 851 29 78, 47 851 29 22, 47 851 29 18, 47 851 29 32

sekretariat: tel. 47 851 29 50,

e-mail: postepowania-administracyjne@ka.policja.gov.pl

Opłata za wydanie licencji detektywa zgodnie z § 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 05 listopada 2002r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa wynosi 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski”.

Powyższą opłatę wnosi się przed wydaniem licencji detektywa na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

O wysokości opłaty i numerze rachunku na jaki należy dokonać wpłaty, osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa, zostanie poinformowana po wydaniu decyzji.

 

 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

 

1.      Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych,

2.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa,

3.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa,

4.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa,

5.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa,

6.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa,

7.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych,

8.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa,

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrzynych i Administracji z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa,

10.  Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działaności gospodarczej.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 13.03.2007
Data modyfikacji : 24.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Nowotarski
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Nowotarski Wydział Postępowań Administracyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Kaczmarczyk
do góry