Pozwolenia i listy kwalifikowanych pracowników ochrony

Listy kwalifikowanych pracowników ochrony

  1. Definicja pracownika ochrony

  2. Uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

  3. Wykaz aktów prawnych regulujących problematykę ochrony osób i mirnia

  4. Załączniki do strony

 

1.Definicja pracownika ochrony

Pracownikiem ochrony w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia jest osoba:

a) wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i wykonująca zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,

b) wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i wykonująca zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,

c) wykonująca zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na listy kwalifikowanych pracowników ochrony, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

 

2.Uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

Uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej są uprawnione do wykonywania czynności w postaci bezpośredniej ochrony fizycznej:

a) stałej lub doraźnej,

b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,

c) polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych,

a ponadto do:

d) opracowywania planu ochrony w zakresie określonym w art. 3 pkt 1; (tylko w zakresie ochrony fizycznej)

e) organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej. (tylko w zakresie ochrony fizycznej)

Czynności określone w pkt a, b i c wykonywane są przez:

1) pracowników ochrony wykonujących czynności w ramach specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych;

2) pracowników ochrony wchodzących w skład zespołów konwojujących wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne;

3) pracowników ochrony wykonujących bezpośrednio czynności związane z ochroną osób;

4) osoby nadzorujące i kontrolujące pracę pracowników ochrony fizycznej nieposiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;

5) pracowników ochrony mających prawo do czynności określonych:

a) w art. 36 ust. 1 pkt 4,

czyli użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 2 lit. a,pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. ośrodkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628):

a) w granicach chronionych obiektów i obszarów - w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 2, 5, 8, 10 i 13 tej ustawy,

b) poza granicami obiektów i obszarów chronionych - w przypadku, o którym mowa w art. 11 pkt 9 tej ustawy;

b) w art. 36 ust. 1 pkt 5 po dopuszczeniu do posiadania broni w trybie przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o broni i amunicji";

czyli użycia lub wykorzystania broni palnej:

a) w granicach chronionych obiektów i obszarów - w przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 oraz art. 47 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, z wyłączeniem przypadków przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachów, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c tej ustawy,

b) poza granicami obiektów i obszarów chronionych - w przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. e oraz art. 47 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

6) pracowników ochrony wykonujących zadania na obszarach, w obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie.

Uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

Osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego są uprawnione do wykonywania czynności w postaci zabezpieczenia technicznego, polegającego na:

a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,

b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania,a ponadto do:

c) opracowywania planu ochrony w zakresie określonym w art. 3 pkt 2; (tylko w zakresie zabezpieczenia technicznego)

d) organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego. (tylko w zakresie zabezpieczenia technicznego)

 

3.Wykaz aktów prawnych regulujących problematykę ochrony osób i mienia

 

1.      Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia,

2.      Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów,

3.      Ustawa z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej,

4.      Ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji,

5.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

6.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony,

7.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne,

8.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa,

9.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,

10.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy

11.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie legitymacji wystawianych pracownikom wewnętrznej służby ochrony

12.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji,

13.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony,

14.     Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,

15.     Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 października 2011r.  w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji,

16.    Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne,

17.   Rozporządzenia MSWiA z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie określania szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi /miejskimi/,

18.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów,

19.   Rozporządzenie MSWiA  z dnia 17 listopada 1998r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony,

20.   Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 września 1998r. w sprawie określenia rodzajów obiektów, w których mogą być stosowane paralizatory elektryczne,

21.  Rozporządzenie MSWiA  z dnia 11 sierpnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych,

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.


 

4. Załączniki do strony

 

Metryczka

Data publikacji : 13.03.2007
Data modyfikacji : 23.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Nowotarski
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Nowotarski Wydział Postępowań Administracyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Lechowska
do góry