Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych

 

Wojewódzki Punkt Kontaktowy ds. Imprez Masowych

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Sztab Policji

Katowice ul. Lompy 19

tel. 47 851 1670

e-mail: wpk@ka.policja.gov.pl

 

 

Wojewódzki Punkt Kontaktowy (WPK) ds. imprez masowych utworzony został Decyzją nr 3 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia 2 stycznia 2008r.Głównym zadaniem Wojewódzkiego Punktu Kontaktowego jest realizacja zapisów Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych, związana z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych w celu zapobiegania oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku masowymi imprezami sportowymi odbywającymi się na terenie woj. śląskiego.

 

 

Do podstawowych zadań Wojewódzkiego Punktu Kontaktowego należy:

 

 

 1. Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań policyjnych związanych z prowadzeniem zabezpieczeń w sytuacjach potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie masowych imprez sportowych;

 2. Opracowywanie analiz informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych;

 3. Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji dotyczących masowych imprez sportowych;

 4. Koordynacja wymiany informacji;

 5. Współpraca z podmiotami krajowymi w zakresie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych;

 6. Prowadzenie rejestru osób upoważnionych do występowania w imieniu podmiotu uprawnionego do otrzymywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych wraz z zakresem upoważnienia.

 

Podmioty uprawnione i zobowiązane do współpracy:

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych podmiotami uprawnionymi w zakresie swoich kompetencji do otrzymywania od Komendanta Głównego Policji informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, są:

 

 1. Policja;

 2. prokuratura;

 3. sądy;

 4. Straż Graniczna;

 5. Państwowa Straż Pożarna;

 6. Biuro Ochrony Rządu;

 7. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

 8. Żandarmeria Wojskowa;

 9. straże gminne ( miejskie);

 10. organy administracji publicznej właściwe w sprawach wydawania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;

 11. służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na obszarach kolejowych, zarządcy infrastruktury kolejowej, przewoźnicy publiczni;

 12. związki sportowe o zasięgu ogólnokrajowym;

 13. kluby sportowe;

 14. organizatorzy masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej;

 15. podmioty zarządzające rozgrywkami;

 16. instytucje zagraniczne.

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ww. ustawy, organizatorzy imprez masowych innych niż masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej, są uprawnieni w zakresie swoich zadań ustawowych do otrzymywania od Komendanta informacji dotyczących osób, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a i b.

 

Zgodnie z art. 39- podmiotami zobowiązanymi do przekazywania Komendantowi informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, są podmioty , o których mowa w ww. art. 38 ust. 1 pkt 1- 15, oraz:

 

 1. Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz śądy, w których zapadło prawomocne orzeczenie o ukaraniu za wykroczenie karą inną niż kara aresztu;

 2. związki sportowe;

 3. organizatorzy;

 4. właściciele obiektów, na terenie których organizowane są masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej;

 5. organizatorzy turystyki;

 6. krajowi przewoźnicy realizujący publiczny transport zbiorowy.

 

 

Wybrane akty prawne dotyczące bezpieczeństwa masowych imprez sportowych

 

 • Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r. (Dz.U.2009.62.504)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowań ( Dz.U. 2009.121.1006)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego Komendanta policji w czasie trwania imprezy masowej ( Dz.U. 2009.125.1039)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009r w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej ( Dz.U. 135.1113)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010r w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych ( Dz.U. 2010.54.329)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2010r w sprawie obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych ( Dz.U. 2010.54.323)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2010r w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa , służby porządkowe i służby informacyjne ( Dz.U. 2010.52.308)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010r w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej ( Dz.U. 2010.121.820)

 • art. 41 Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. ( Dz. U. 2005.145.1221)

 • art. 50 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. 2007.226.1675)

 • Rozdział 4 Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. 01.13.123)

 • art.65 i 65i Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. 2010.122.827)

 • art.156 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2008.25.150)

 • art. 15 ust. 1 pkt 27 i art.17 ust.1 pkt 13 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1994r. o ochronie przyrody ( Dz.U. 2009.151.1220)

 • art.29 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( Dz.U. 2005.45.435)

Metryczka

Data publikacji : 06.09.2010
Data modyfikacji : 25.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojewódzki Punkt Kontaktowy ds. Imprez Masowych
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry