Tryb kierowania - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Tryb kierowania

Komendant podlega:

1) Komendantowi Głównemu Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz centralnego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) Wojewodzie Śląskiemu, w zakresie funkcjonowania zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, z wyjątkiem spraw dotyczących:

a) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo- śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

 

Komendą kieruje Komendant przy pomocy:

1) I Zastępcy Komendanta i zastępców Komendanta;

2) kierowników komórek organizacyjnych Komendy, zwanych dalej „kierownikami”;

3) bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy, wyznaczonych do koordynacji pracy zespołów.

 

Komendant może upoważnić podległych policjantów i pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach.

Komendant może powoływać komisje i zespoły o charakterze stałym lub doraźnym oraz wyznaczać osoby do realizacji zleconych zadań.

Komendanta podczas jego nieobecności zastępuje I Zastępca Komendanta, a w razie jego nieobecności inny wyznaczony zastępca Komendanta.

W przypadku nieobecności Komendanta i jego zastępców, obowiązki Komendanta pełni wyznaczony w drodze decyzji jeden z kierowników. Zakres zastępstwa, obejmuje wykonywanie wszystkich funkcji Komendanta, chyba że Komendant postanowi inaczej.

Podział zadań między Komendantem, a I Zastępcą Komendanta oraz zastępcami Komendanta określa Komendant w drodze decyzji.

Szczegółowy sposób realizacji obowiązków i uprawnień przełożonych oraz podwładnych przy wykonywaniu zadań Komendy określają przepisy Komendanta Głównego Policji o funkcjonowaniu organizacji hierarchicznej w Policji.

 

Metryczka

Data wytworzenia : 08.09.2017
Data publikacji : 12.03.2007
Data modyfikacji : 28.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stanisław Grabowski
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Danuta Szeliga
do góry